От РУО – Благоевград обявиха конкурс за директор на още едно училище, кандидатите за общо 22-та ръководни поста ще държат изпит по новата наредба със защита на тригодишна концепция за управление

Още един конкурс за заемане на длъжността „директор“ – на училището в с. Осина, община Сатовча, обявиха от Регионалното управление на образованието. Така овакантените ръководни постове на образователни институции в областта са общо 22. Конкурси предстоят за всички училища в Пиринско, чиито директори досега са били временно изпълняващи и/или отговарят на условията и реда за пенсиониране.

Както „Струма“ писа, в списъка са Гимназията по туризъм и Професионалната лесотехническа гимназия в Банско, Вечерната и Техническата гимназия в Сандански, петричките ІІІ ОУ, Профилираната гимназия и ПГИТ, НХГ – Благоевград, СУ „Братя Каназиреви“ – Разлог, училищата в Кресна, Брезница, Борово, Баничан, Плетена, Склаве, Копривлен, Абланица, Долно Осеново, Ваклиново, Годешево, Горно Драглище.

Новото в изискванията към кандидатите е, че за разлика от предходните конкурси, когато държаха писмен и устен изпит, сега, след изменения в нормативната уредба, вместо интервю желаещите да станат директори ще защитават концепция за стратегическо управление на институцията за три години напред. По време на защитата ще се оценяват уменията на кандидата да представи писмената си концепция синтезирано и да аргументира предложенията си. Ще се преценява доколко неговата визия съответства на спецификата на институцията и дали за постигането й се отчитат необходимите ресурси – финансови, интелектуални, човешки. Оценяването включва също мотивация за заемане на длъжността, умения за работа в екип, нагласа за усъвършенстване, както и комуникационни умения.
До представяне на концепция ще се допускат само кандидати, получили минимум 30 точки от първия етап на конкурса, който е писмен. Той включва тест от 50 въпроса. От тях 40 са с три варианта на отговор, от които само един е верен, а 10 са със свободни отговори. Ще се изисква и решаване на четири казуса от области, свързани със спецификата на институцията – училище, детска градина, център за подкрепа на личностното развитие или друго звено.
С въпросите от теста ще се проверява наличието на стратегическа и управленска компетентност, включително административна и правна култура, умения за планиране, организиране и контрол, за управление на ресурси. Ще се отчита и социалната и гражданска компетентност на кандидата.
Окончателният резултат на всеки кандидат се формира като сбор от резултатите от писмения изпит и от защитата на концепцията. Максималният резултат е 100 точки – 50 от писмения изпит и 50 от защитата на концепцията.
„Целта на новите правила е да гарантират, че директори на държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование ще стават силно мотивирани професионалисти с необходимите качества и умения“, коментираха от МОН новата наредба.

СТАНИСЛАВА ДАЛЕВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене