"Старата генерация не пуска", коментират от гилдията. По закон МОН може да прави проверки в университетите и при нередности да отправя препоръки към ректорите за отстраняването им.

Скандал! Разкриха поредните нарушения в ЮЗУ – Благоевград! Държавата мълчи!!!

Университети продължават да държат на ръководни постове професори, навършили 65 г., въпреки законовото изискване те да бъдат освобождавани. За това алармират преподаватели от югозападният университет „Неофит Рилски“ град Благоевград. Подобна практика съществува в доста български университети, а последно такава нередност е открита в университета на югозападаната столица Благоевград, става ясно от информация на сайта на МОН за извършените проверки през 2021 г.

Ограничението за 65 г. за преподавателите на ръководни позиции в университетите бе въведено през февруари 2020 г. с промени в закона за висшето образование. Тогава бе записано, че на ръководна длъжност в държавните университети да не могат да бъдат „избирани лица, чиято възраст към датата на избора не позволява да изпълнят поне половината от законоустановения мандат до навършване на 65-годишна възраст“. По този закон трябваше да бъде детрониран и самият ректор на ЮЗУ – Борислав Юруков но вратичка в закона и връзчици в системата го спасиха, припомнят ни информаторите Според новите текстове мандатът на лицата, избирани на ръководните длъжности – като ректори, декани, директори на департаменти, филиали и колежи, ръководители на катедри и техните заместници се прекратява предсрочно при навършване на 65-годишна възраст (без това да важи за заварените случаи) вратичката, която спаси Юруков. Органът, който ги е избрал, следва да проведе частичен избор в срок до 2 месеца.

Разпоредбата очевидно не се спазва. Пример за това дава проверката на МОН в Университета по хранителни технологии-Пловдив, направена в периода 1 февруари – 4 март 2022 г. Експертите на министерството установяват, че е допуснато нарушение на закона за висше образование, тъй като през април м.г. са продължени трудовите договори на хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст, като безсрочни, като е продължило и тяхното членство в колективните органи за управление на висшето училище и на факултетите. „Не съответстват на нормативната уредба и сключените допълнителни споразумения с хабилитирани лица, навършили 65-годишна възраст, за които са взети решения на академичен съвет след влизане в сила на промените в закона за висшето образование, за удължаване на трудовите им договори като безсрочни и оставането на тези лица в колективните органи за управление на висшето училище и на факултетите“, посочват от МОН. Оттам са отправили препоръки, за изпълнението на които МОН следва да бъде уведомено в срок до 31 декември 2022 г.

Преподаватели от Благоевград коментират, че разпоредбата не се спазва и на други места – например в Югозападния университет. „Старата генерация не пуска“, коментират от гилдията. По закон МОН може да прави проверки в университетите и при нередности да отправя препоръки към ректорите за отстраняването им. Не е ясно обаче какво се случва в случай, че те не спазят препоръките.  Припомняме, че през 2021 г. по програма за оптимизиране на структурата на държавните висши училища МОН отпусна 4 млн. лв. на 33 вуза, с които да се платят обезщетения на 1000 пенсионирани преподаватели.

Ново 20: Студенти обучават студенти

През 2021 г. МОН е проверило по сигнал и Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Инспекцията там в периода 12 -14 януари т.г. установява други странни практики – като обучение в три семестъра. „Липсва аргументирано основание защо във Факултета по математика и информатика се е наложило учебният процес да се организира по триместри, при условие че в закона за висшето образование принципно е заложено обучението да се осъществява в два семестъра – зимен и летен“, посочват експертите в МОН, които наблягат, че именно на този принцип се определя и контролира приемът и финансирането на висшите училища, средствата за социално-битови разходи и т.н. Те откриват и друго нарушение – студенти да обучават студенти. „В чл. 48 от ЗВО са дефинирани длъжностите на научно-преподавателския състав на висшите училища. Участието на студенти без необходимото образование и квалификация в учебния процес не гарантира високо качество и е в ущърб на обучението по професионалното направление. Това е абсолютно недопустима практика, която незабавно трябва да бъде преустановена“, казват от МОН и препоръчват на ВУЗ да намери други форми, с които да насърчава водещите студенти и да ги привлече за научноизследователска и преподавателска дейност след завършване на обучението им. Трите семестъра следва да станат два до началото на академичната 2022/23 г., а краят на воденето на упражнения от студенти пред студенти – от зимния семестър на учебната 2022 – 2023 година.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене