Изготвен е проект за фотоволтаична инсталация в регионалното депо на Разлог

Планира се изграждане на фотоволтаична инсталация, която ще бъде ситуирана в регионалното депо в Разлог. Ползите – екология, чиста околна среда и двайсет процента по-ниска такса смет.
Сред другите цели е преработка на хранителни отпадъци и оборски тор отново, като източник на енергиен ресурс, опазване на околната среда. По повод на този проект даде интервю Иван Гюров, зам.-кмет на община Разлог, отговарящ за икономическите и правните въпроси.

Г-н Гюров, през последните месеци сме изправени пред енергийна криза, която засяга и обикновените хора и бизнеса. Цени, ресурси, достъп до тях е сред последващите проблеми. Какви са планираните действия на община Разлог в бъдеще за успешно справяне със ситуацията?

Динамичната ситуация свързана с ползване, цени на енергийни ресурси вече не е инцидентен проблем, а може да се превърне в дългосрочна тенденция за промени в пазара и цените, както и доставките. Ето защо ние мислим в перспектива и търсим начини, които да ни предоставят възможности за избор, варианти за енергийно ползване и до някъде и независимост.

Много важно е да подчертая, че в момента подготвихме проект за собствена фотоволтаична инсталация, която да бъде ситуирана в регионалното депо в Разлог. Мощността на тази инсталация е три мегавата, които ще бъдат предвидени за потребление и задоволяване на собствените нужди на депото, и за продажба останалата част от произвежданата енергия.

Какви са следващите стъпки по реализацията на този проект?

Ние сме подготвили и окомплектовали проектната документация и във вторник трети май, предстои да подадем заявление в ЧЕЗ за проучване и ще изчакаме становище за присъединяване, и след като бъде издадено ще предприемем нужните стъпки за започване изграждането на инсталацията.

Г-н Гюров, това се очертава да бъде един изключително важен проект, чиято реализация ще доведе до нов модел на ползване на енергийни ресурси и нови възможности. Какви са конкретно очакваните ползи от реализацията на този проект?

Ползата ще бъде усетена от всеки един жител на общината. В настоящия момент, когато освен енергийна, има и финансова криза. Нашата главна цел, която ще реализираме е , че още първата година след изграждането на инсталацията ще намалим с 10 % такса смет за жителите на община Разлог. За да може всеки един човек, който живее в община Разлог, да усети незабавно ползата от изграждането на тази ел. инсталация. Но не спираме дотук! След втората година на тази инсталация, ние ще намалим с още до 10 % такса смет за жителите на общината.
Искам да подчертая, че ползата е двойна – не само екологично добро решение, но и финансово с грижа за намаляване данъците на хората.
Голяма добавена стойност има и това, че тази инсталация ще се намира на регионалното депо. Защото опазването на околната среда е неразривно свързано с правилното оползотворяване на битовите отпадъци.

На втората година от работата на инсталацията, чието изграждане стартираме пряката полза за всеки един жител на общината ще бъде сумарно 20 % намаляване данъците за такса смет.
Освен това с надяваме да облекчим значително и бизнеса, който през последните години е изправен пред огромни предизвикателства.

Изграждането на тази инсталация ни дава една своеобразна енергийна сигурност, че ние ще имаме произведена енергия, и много важно е да подчертаем и значимата полза за общината, тъй като драстично ще се намалят разходите за улично осветление, и за местата, които са на отопление от електроенергия.

По отношение на газта, от три месеца разработваме иновативен проект, като взимаме добрия пример от италиански компании партньори.
Нашата идея е да изградим инсталация, която да произвежда био газ, а в последствие и електроенергия от хранителния отпадък генериран от домакинствата.
Започнали сме сериозни проучвания за реализацията на този проект, който би могъл да се реализира в рамките на три-четири години.
Това означава, че ние ще събираме разделно хранителния отпадък, и за да пристъпим към успешно осъществяване още тази година започваме подготовка, като общината има амбиция за закупуване на нови камиони и кофи, които да бъдат раздадени на жителите. Така с грижа за околната среда всички ние ще усетим дългосрочния ефект от изграждане на такава инсталация.

С мисъл за екологията и околната среда, отнасяме своето голямо внимание и към животновъдите, и животновъдните ферми. Оказва се, че животинския тор има голямо влияние върху парниковите газове в атмосферата, и не е далеч момента, когато животновъдите ще бъдат принудени или да плащат за всяко животно, което отглеждат, или да трябва да преработват оборския тор.
Работим активно и в тази посока. Има начини оборския тор да бъде ползван и генериран в електрическа енергия, чрез био газ, и когато бъде преработен, вече е допустим в екологичните норми, стопаните да могат го ползват преработен за земеделски нужди.
Взимаме предвид и ситуацията сега, със значителното оскъпяване на торовете за селското стопанство.
Говорим за изключително амбициозни проекти, но смело мога да заявя, че имаме познанието и опита, и съм сигурен в успеха на тези проекта.

Какви са ресурсите на общината за реализацията на тези проекти?

Разполагаме с ресурс да изградим три мегавата фотоволтаична инсталация, която да започне генерира приходи и това всичко в рамките на близките две години.
Нека пак подчертаем ползите – пряко влияние върху доходите на хората с оглед намаляване на данъците за битови отпадъци, и ползи за околната среда.
Да, програмата е амбициозна, но преди всичко е изпълнима.
Но най-вече ние нямаме време трябва да действаме далновидно и с идеи за алтернативни източници на електричество, което да облекчи бизнеса.
Имаме изработен ПУП за застрояване, който получи одобрение от експертен съвет, идеен проект за фотоволтаичната инсталация, издадена е виза за проектиране и в първите работни дни идната седмица внасяме в ЧЕЗ за становище, което трябва да бъде издадено в рамките на трийсет дни.
Надявам се бързо да бъдат разгледани и одобрени направените проектните предложения от съответните институции, защото тук общественият интерес е с изключително висок приоритет.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене