Престижно! Фирма от Гоце Делчев купува ново модерно оборудване по проект с МИГ – Г.Делчев, Гърмен, Хаджидимово!

Гоцеделчевското предприятие „Мебели Петелов“ ЕООД ще закупи ново модерно оборудване благодарение на проект, финансиран от Стратегията за водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Гоце Дeлчев – Гърмен – Хаджидимово.
Бенефициентът и екипът на МИГ подписаха договор за финансиране на проект „Закупуване на оборудване за цех за производство на мебели“, който е на стойност 126 840 лв. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 95 130 лв. при интензитет на помощта 75 %.
Проектът се финансира по Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на Мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020. Програмата е съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.
С реализацията на проекта ще бъде повишена конкурентоспособността на дружеството-бенефициент чрез закупуване на многофункционална машина за производство на корпусни мебели от плочести материали, оборудвана изцяло по „Нестинг“ технология. Технологията е една от най-перспективните иновации в сферата на производството на мебели, позволява да се осъществяват максимум операции на един обработващ център, както и оптимално разпределение на детайлите върху плоча с голям формат и изпълнение на максимален брой технологични операции. Прилагането на тази модерна технология води до максимално оползотворяване на материала, намаляване на разходите за транспортиране, междуоперационното складиране и подготовка на материали за следващи етапи на обработката. Чрез предвидената инвестиция ще се подобри ресурсната ефективност, ще се намали отпадъчният материал и себестойността на произведената продукция.
Дейностите по проекта предвиждат и разкриване на едно ново работно място в предприятието.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене