Ръст на новообразуваните дела в Районен съд – Благоевград през 2021 г.

Общият брой на постъпилите дела през 2021 г. в Районния съд в Благоевград е 5075, спрямо 4660 новообразувани дела за 2020 година.

3208 от новопостъпилите дела са граждански, а 1867 броя са наказателни дела.
Въпреки регистрираните пикове на пандемията от COVID-19 през изминалата година и отсрочването на заседанията, поради заболяване или карантиниране на страни по делата, адвокати, вещи лица и други участници в съдебния процес, през отчетния период, магистратите в Районния съд са разгледали общо 6199 дела, или с 513 дела повече от 2020 година.
Общият брой на приключените дела е 5103, като 82 % от тях или 4184 дела, са приключени в тримесечен срок.

Средната месечна натовареност на съда по щат за 2021 година е била 36,90 дела на съдия спрямо делата за разглеждане и 30,38 броя дела спрямо свършените такива.
Действителната средна месечна натовареност за Районен съд – Благоевград на един съдия през 2021 година е била 46,78 спрямо делата за разглеждане и 38,51 спрямо свършените дела.
В рамките на отчетната 2021 година в Районен съд Благоевград бяха извършени две проверки от Инспектората към Висшия съдебен съвет, като и двете проверки завършиха с изцяло високи положителни оценки и без препоръки.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене