Началникът на РУО Ив. Златанов издаде заповед за приема в 1 клас

Заповед за задължения на директорите на училища, извършващи прием в 1 клас за учебната 2022/2023 г., издаде началникът на РУО – Благоевград Ивайло Златанов. Това се случи вчера, в първия работен ден на новата година, като следобед заповедта бе разпратена до школските шефове. В нея са посочени сроковете за реализирането на заложените конкретни дейности, графицит.

До 31 януари всяко училище трябва да изиска от съответната община списъците на децата, които следва да постъпят в 1 клас. В случаите, когато броят на местата в проекта на училищния план-прием е по-голям от броя на децата в дадения прилежащ район, директорът е задължен да информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация за всички ученици. Информацията се изпраща в срок до 18 февруари и трябва да включва доказателства за наличие на необходимата материално-техническа база, обезпечаване на полудневната организация на учебния ден преди обяд и възможност за осигуряване на целодневна за учениците от 1 до 7 клас.

За осъществяването на приема за населените места с повече от едно училище водещ критерий е близостта на училището до постоянния/настоящ адрес на детето. Когато това води до обособяване на една или повече паралелки с ученици, чийто майчин език е ромски, то децата може да се насочат за записване в 1 клас в училища с други прилежащи райони от населеното място, в които има незаети места.

Подаването на заявления, класирането, записването на първолаците е от 31 май до 28 юни /срок, в който децата са получили удостоверение за завършена подготвителна група/. След тази дата записване се извършва в училището само при наличие на свободни места за достигане на максималния брой от 22 деца в паралелка.

В заповедта е подчертано и че при неспазване на разпоредбите, нарушения на графика на дейности, срокове, критерии за класиране… на директорите ще се търси дисциплинарна отговорност.

Ив. Златанов припомни, че съгласно нормативните документи броят на първолаците в паралелка е от 16 до 22. На фона на това обаче, по определени причини, включително и че са предпочитани от родители, в няколко училища в Благоевград има малко по-голям наплив.

„Некоректно според мен се използва възможността за записване на ученици над 22-ма в съответния клас по т.нар. изключение. Обръщам внимание на колегите директори, че изключение в истинския смисъл на думата означава нещо, което не е предвидено, има извънреден характер, но не и малко повече деца да са кандидатствали за дадено училище и заради това да бъдат записани“, подчерта началникът на РУО – Благоевград. Той допълни, че неслучайно е предвидено в начален етап /1-4 клас/ броят на учениците в клас да е в границите от 16 до 22-ма. Тогава учителят постига най-добри резултати, отделя нужното внимание, работи с всяко едно дете.

„Всяка една ситуация със завишаване броя на учениците в крайна сметка затруднява работата на учителя и не е нужно това да се прави“, категоричен е Ив. Златанов.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене