МОСВ представи проекта за актуализиране на плановете за управление на речните басейни в Западнобеломорски район

Министерството на околната среда и водите представи дейностите по актуализиране на 6-годишните Планове за управление на речните басейни.  Екип от Дирекция „Управление на водите“, заедно с експертите от Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“, и със съдействието на Международната банка за възстановяване и развитие, работят по анализа и оценката на състоянието на водните тела, оценката на въздействието на различни фактори, както и за набелязване на мерки за устойчиво управление на водните ресурси за периода от 2022 до 2027 г.  

Това е третият цикъл по разработване на Планове за управление на речните басейни (ПУРБ) в четирите района за басейново управление у нас, с участието на широката общественост и заинтересованите страни, заяви Мария Арангелова при представянето на проекта. С неговото изпълнение ще постигнем добро състояние на водите и свързаните с тях екосистеми и зони за защита на водите, добави тя.

Проект №BG16M1OP002-1.017-0001-C02: „ПУРБ 2022-2027“ се финансира по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г., и е на обща стойност 24 000 000 лв., от които 85% или 20 400 000 лв., предоставени като безвъзмездна финансова помощ от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а 15% или 3 600 000 лв. – като национално съфинансиране. Срокът за реализацията на проекта е до 2023 г.

Бенефициент по проекта е Дирекция „Управление на водите“ на МОСВ, а партньори – Басейнова дирекция „Дунавски район“, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“. За изпълнение на основните дейности е сключено Споразумение за предоставяне на консултантски услуги с Международната банка за възстановяване и развитие.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене