Хороскоп за 6 ноември

ОВЕН

Ве­роя­тно по-гол­яма­та част от ва­шия знак ще бъ­дат зае­ти с ма­те­риал­ни де­ла днес. По от­но­ше­ние на иму­щес­тво у мно­зи­на се наб­лю­да­ва стре­меж към пром­яна. Из­глеж­да ста­ва ду­ма за по­куп­ко-про­даж­ба. Дей­ствай­те с пос­ред­ник. Денят ще ви из­не­на­да със спън­ки, от­ло­же­те някои за­да­чи. Неочаквано известие от чужбина.

ТЕЛЕЦ

Дос­та на­по­рис­ти сте в прес­лед­ва­не на це­ли­те си, но по­ве­де­ние­то ви гра­ни­чи с аг­ре­сия. Бъ­де­те по-ком­про­мис­ни, ста­ра­тел­но из­бягвай­те кон­флик­ти. Се­га е важ­но да сте в хар­мо­нич­ни от­но­ше­ния с парт­ньо­ри­те си. Някой уси­ле­но ще ви хо­да­тай­ства днес  по ин­те­ре­су­ващ ви въп­рос и ще има успех и добри изненади и за вас.

БЛИЗНАЦИ

Съ­бо­та за мно­зи­на се явява тягос­тен и до­са­ден ден. За­беля­зва се за­гу­ба на ин­те­рес към ра­бо­та­та, лип­са на ам­би­ции. Дей­стви­тел­но не са из­клю­че­ни някои лич­ни проб­ле­ми, но има­те си­ли да се спра­ви­те, а и не би­ва да влияят вър­ху от­но­ше­ния­та с ко­ле­ги­те. Из­год­ни про­фе­сио­нал­ни тран­сфор­ма­ции. Успех в хазарта.

РАК

И за вас са ва­лид­ни про­ме­ни. Зас­ягат ви как­то лич­но, та­ка и в де­ло­вия жи­вот. От­кри­ват се въз­мож­нос­ти за ма­те­риал­ни при­до­бив­ки, дос­та из­год­ни из­глеж­дат кон­так­ти­те ви днес. Ед­но за­поз­нанс­тво мо­же да ви е от пол­за, не пре­неб­рег­вай­те съд­руж­на ра­бо­та. Оча­ква ви спеш­но за­ми­на­ва­не, свързано с любовна аван-тюра.

ЛЪВ

Ще ви из­не­на­дат но­вос­ти в съ­бо­та, ни­що чуд­но да се на­ло­жи да про­ме­ни­те пла­но­ве­те си. На­да­ли ще ви бъ­де прия­тно, при мно­зи­на се за­беля­зва стре­меж към уе­ди­не­ние. Не се пре­по­ръч­ва да се са­мои­зо­ли­ра­те, се­га е важ­но да сте ре­ши­тел­ни и позитивни. Тър­се­те съ­дей­ствие от по-вис­шес­тоя­щи и успехът ви е сигу-рен.

ДЕВА

Съ­бо­та е с емо­цио­нал­ни ок­рас­ки за по-гол­яма­та част от  Де­ва, къс­ме­тът ще ви съ­пътс­тва през це­лия ден. Има­те прек­рас­ни въз­мож­нос­ти да удо­влет­во­ри­те ин­те­ре­си­те си, не­за­ви­си­мо от как­во ес­тес­тво са те. Връз­ки­те ви в об­щес­тво­то са хар­мо­нич­ни и мо­же да раз­чи­та­те и на под­кре­па. Неочаквана покана за нова съвместна дейност с приятел.

ВЕЗНИ

Съ­бо­та фик­си­ра пром­яна от про­фе­сио­нал­но ес­тес­тво, коя­то ще се от­ра­зи бла­гот­вор­но вър­ху бю­дже­та ви. От­кри­ват се но­ви въз­мож­нос­ти за реа­ли­за­ция, за до­пъл­ни­тел­ни въз­наг­раж­де­ния или други материални придобивки. Наб­лег­не­те на кон­так­ти­те, някой ще хо­да­тай­ства за вас. Ху­ба­во е да ра­бо­ти­те в екип с дру­ги хо­ра.

СКОРПИОН

Денят да­ва старт на ху­ба­ви тран­сфор­ма­ции в лич­ния жи­вот, въз­мож­но е ро­ман­тич­но ув­ле­че­ние. Събота е под­ходяща за кон­так­ти. Ос­вен емо­цио­нал­но удо­влет­во­ре­ние носят и ма­те­риал­ни об­ла­ги. Ще срещ­не­те чо­век, с ко­го­то от­дав­на сте се раз­де­ли­ли, но са ос­та­на­ли прек­рас­ни спо­ме­ни от връз­ка­та ви. Очакват ви придобивки.

СТРЕЛЕЦ

Неп­рия­тнос­ти­те в съ­бо­та се свър­зват с лю­бов­ни­те де­ла, но не са осо­бе­но съ­щес­тве­ни и ще се спра­ви­те. Мо­же би трябва да сте по-ком­про­мис­ни. По-доб­ре със­ре­до­то­че­те вни­ма­ние­то си в за­ни­ма­ния, кои­то ще ви до­не­сат удо­влет­во­ре­ние. Па­зе­те се от кон­фрон­та­ции с хора, близки, но злонамерени към семейството. Възможно е спор за имот да се превърне в скандал.

КОЗИРОГ

За гол­яма част от вас денят се ха­рак­те­ри­зи­ра с ма­те­риал­ни де­ла и въп­ро­си от лю­бов­но ес­тес­тво. Ни­що чуд­но да тръг­не­те на път, за да осъ­щес­тви­те на­ме­ре­ния­та си. Ще има­те ус­пех в из­пъл­не­ние­то на до­маш­ни за­да­чи, въз­мож­ни са при­до­бив­ки вкъ­щи или вести за такива. Из­глеж­да мно­зи­на са без про­фе­сио­нал­ни ан­га­жи­мен­ти и това ще им даде възможност да преосмислят бъдещето си.

ВОДОЛЕЙ

Не раз­чи­тай­те на обе­ща­ния и ус­лу­ги, а пое­ме­те ра­бо­та­та в свои ръ­це. Има­те въз­мож­нос­ти да из­вър­ши­те някои про­ме­ни в про­фе­сио­нал­ния си жи­вот, кои­то ще се от­разят бла­гот­вор­но и вър­ху фи­нан­си­те ви. Важ­но е оба­че да не дей­ства­те припр­яно, да се па­зи­те от греш­ки и под­веж­да­не. Действайте спокойно и ще имате успех, гневът е лош съветник.

РИБИ

Съ­бо­та обе­ща­ва ус­пех, но не заб­равяй­те пред­паз­ни­те мер­ки. Денят е спо­луч­лив за но­ви на­чи­на­ния, но не за­поч­вай­те ни­що, пре­ди да сте се под­си­гу­ри­ли мак­си­мал­но. Има­те и фи­нан­сов шанс, някои ще имат де­ло­во пъ­ту­ва­не. Дру­ги ще пос­ре­щат гос­ти, кои­то ще ви до­не­сат ху­ба­ви емо­ции. Къс­мет и в парт­ньор­ски взаи­мо­дей­ствия.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене