Община Петрич ще подпомага хора с увреждания и от малцинствените групи

Нов социален проект на Община Петрич ще помага на хора с увреждания, на деца и възрастни от малцинствени общности.

Целта на проекта „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за осъществяване на достъпа до образование“ е да се предоставят социални и здравни услуги, да се подобри достъпът до заетост, образование и обучение в професия. Насочен е към уязвими групи от населението – хора в неравностойно положение и малцинствените общности. Стойността на проекта е малко над 1,5 млн. лв. Финансирането идва по две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ и „Наука, образование и интелигентен растеж“. Заложените дейности са насочени към хора с по-ниска квалификация и малцинствата.

Община Петрич като работодател по проекта ще разкрие 30 нови работни места за хора с по-ниско образование, които ще бъдат обучени в две професии – електротехник и озеленител, и след това ще бъдат наети на трудов договор за една година.

Отделно от това ще се продължи с услугата „Домашен асистент“ за над 100 потребители – хора с увреждания и възрастни хора. В това направление на проекта ще бъдат наети още 80 души. Услугите – здравни и социални ще се предоставят ежедневно, по предварителен график в домовете на потребителите. По същия проект партньори на Община Петрич са две детски градини – в село Кавракирово и град Петрич (ДГ „Снежанка“) и две читалища – в селата Скрът и Кавракирово. Детските градини ще бъдат подпомогнати за допълнителни дейности, насочени към обхващане и задържане на деца, които са отпаднали от предучилищно образование. Индивидуалната и групова работа с деца и родители ще се осъществява от педагози, социален работник, психолог, медиатор, които ще бъдат и на терен – квартали, махали. Ще бъдат обхванати минимум 100 деца и техните родители.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене