ЕКОЛЕС – 83 ЕООД реализира проект за подобряване на производствения капацитет

Проект BG16RFOP002-2.050-0007-C01 е насочен към развитие на Еколес 83 ЕООД чрез подобряване на производственият капацитет чрез доставка на нови, ефективни машини и съоръжения, внедряване на системи за качество с цел да се разшири дейността на фирмата и да се създадат нови устойчиви работни места, повишат приходите и оптимизират разходите. Заложените проектни дейности имат за цел:

– Създаване и запазване на нови устойчиви работни места;

– Увеличаване на приходите и капацитета на фирмата;

– Популяризиране на възможностите за финансиране на МСП и създаване на устойчиви работни места с програми на ЕС;

– Подобряване на материалната база в Еколес 83 ЕООД;

– Популяризиране на дейностите на фирмата и предоставяне на висококачествени продукти и изделия от дървен материал;

След изпълнението на проекта във фирмата разполага с модерна сушилня за повишаване на качеството на палетите.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене