Хороскоп за 4 септември

ОВЕН

Ako се поя­ви шанс да пре­го­вар­яте или да реа­ли­зи­ра­те някак­ва идея, не се ко­ле­бай­те, а се зах­ва­щай­те за ра­бо­та. С не­ве­роя­тна ле­ко­та мо­же да ре­ши­те всич­ки въп­ро­си. Има­те дар­ба за об­щу­ва­не с хо­ра­та, ка­то при то­ва сте спо­соб­ни ед­нов­ре­мен­но да бъ­де­те нас­той­чи­ви и оча­ро­ва­тел­ни. То­ва е оп­ре­де­ле­но пе­че­лив­ша ком­би­на­ция.

ТЕЛЕЦ

В съ­бо­та ще се съмн­ява­те в най-близ­ки­те си хо­ра, че се опи­тват да ви ма­ни­пу­ли­рат, но без­по­кой­ство ви е ли­ше­но от ос­но­ва­ние. Въз­дър­жай­те се от необ­мис­ле­ни пос­тъп­ки и от­ло­же­те из­яснява­не­то на от­но­ше­ния­та, ще нап­ра­ви­те и ка­же­те не­що, за кое­то по-къс­но ще съ­жал­ява­те. Денят е под­ходящ за неп­ла­ну­ва­ни пред­ва­ри­тел­но за­ни­ма­ния.

БЛИЗНАЦИ

Ако зао­би­кал­ящият ви свят днес пре­ка­ле­но мно­го ви драз­ни, на­ме­ре­те ти­хо уе­ди­не­но място, къ­де­то ще мо­же­те по­не за мал­ко да бъ­де­те на спо­кой­ствие. Нуж­но е да пос­ве­ти­те някак­во вре­ме на раз­мис­ли, ос­та­не­те на са­ме със свои­те мис­ли, то­ва ще ви за­ре­ди с не­би­ва­ла ене­ргия. Про­че­те­те кни­га­та, коя­то та­ка дъл­го не сте ус­пява­ли да до­че­те­те.

РАК

Днес раз­го­во­рът с ва­шия лю­бим чо­век мо­же да се ока­же мно­го те­жък и няма да до­не­се удо­волс­твие ни­то на вас, ни­то на не­го. Са­мо че той е необ­хо­дим, за да мо­же­те да прик­лю­чи­те с всич­ко и да взе­ме­те ре­ше­ние как да про­дъл­жат взаи­моот­ное­ния­та ви. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви и ако е необ­хо­ди­мо да от­стъ­пи­те от по­зи­ции­те си, но по­ка­же­те, че сте на­ра­не­ни.

ЛЪВ

Пред­стои ви мно­го ра­бо­та ще за­вър­ши­те мно­го от­дав­на за­поч­на­ти проек­ти и ще се под­гот­ви­те за на­ча­ло на нов етап в своя жи­вот. Око­лни­те ще е труд­но да ви раз­бе­рат и не се учу­двай­те, че ни­кой не ис­ка да ви по­мог­не. Нуж­на ви е под­кре­па са­мо на близ­ки­те ви хо­ра. Спо­де­ле­те с тях свои­те ид­еи и ще по­лу­чи­те одо­бре­ние.

ДЕВА

През то­зи ден ще бъ­де­те от­го­вор­ни за своя лю­бим чо­век. Пос­та­рай­те се да бъ­де­те креа­тив­ни и му пред­ло­же­те не­що но­во и раз­лич­но, ка­то пъ­ту­ва­не до място, къ­де­то не сте би­ли заед­но. На мно­зи­на от проб­ле­ми­те, кои­то са ги тре­во­жи­ли в пос­лед­ни­те дни, са из­мис­ле­ни. В съ­бо­та ще си из­ясни­те мно­го въп­ро­си, свър­за­ни с ра­бо­та­та ви.

ВЕЗНИ

То­зи ден във всяко от­но­ше­ние е по-до­бър и по-лек от пре­диш­ния. Ва­ши­те ус­пе­хи са зна­чи­тел­ни, по­бе­ди­те – важ­ни, а пос­ти­же­ния­та – за­бе­ле­жи­тел­ни. Най-прия­тна­та осо­бе­нос­т на то­зи ден е из­клю­чи­тел­но ком­фор­тна­та ат­мос­фе­ра, коя­то ще ви да­ри с усе­ща­не за ле­ко­та и уве­ре­нос­т в се­бе си и собс­тве­но­то бъ­де­ще. Днес ще сте в же­ла­на ком­па­ния­та.

СКОРПИОН

Днес ще бъд­те със­ре­до­то­че­ни вър­ху за­дъл­же­ния­та си в ра­бо­та­та. Бла­гоп­рия­тно ще пре­ми­не об­щу­ва­не­то с ко­ле­ги, как­то и об­съж­да­не­то на но­ви и успешни пос­ти­же­ния. Днес мо­же да пред­ло­жи­те свои­те ид­еи за час­тич­на ко­рек­ция на ра­бот­ния про­цес, а съ­що и на пла­на за деня. Кри­ти­ка­та ще се въз­прие­ма ле­ко и с усмивка.

СТРЕЛЕЦ

Днес ще ви се слу­чи не­що нео­чак­ва­но, кое­то до гол­яма сте­пен ще пов­ли­яе на ва­шия ли­чен жи­вот. Въз­мож­но е про­ме­ни­те да са нез­на­чи­тел­ни, но съ­би­тия­та, кои­то ще ги пос­лед­ват, ще са за­ше­мет­ява­щи. Бъ­де­те нащ­рек, за да не сбър­ка­те при из­бо­ра на стра­те­гия на по­ве­де­ние. В се­мей­ство­то ще въз­ник­нат полезни раз­го­во­ри, възможни са спорове за имот или несвършена работа.

КОЗИРОГ

Умо­ре­ни от нап­рег­на­та­та ра­бот­на сед­ми­ца мно­зи­на от Ко­зи­ро­зи­те ще се от­да­дат на пъл­на по­чив­ка. То­ва е въз­мож­но са­мо ако се от­къс­нат от зао­би­кал­яща­та  ги сре­да и се уса­мотя­т някъ­де с прия­тно че­ти­во или раз­ход­ки сред при­ро­да­та. За дру­ги са на­ли­це спо­ро­ве с по-въз­рас­тни род­ни­ни, но до кон­флик­ти няма да се стиг­не. Ще стигнете до споразумение.

ВОДОЛЕЙ

По­зи­тив­ни­те тен­ден­ции пос­те­пен­но на­би­рат си­ли, за­то­ва по-ра­но от об­яд не трябва да за­поч­ва­те да се за­ни­ма­ва­те с ак­тив­на дей­ност. Ще ус­пее­те да се спра­ви­те с всич­ко, зап­ла­ну­ва­но. Въз­мож­нос­ти­те ви ще се уве­ли­чат зна­чи­тел­но, бла­го­да­ре­ние на съ­миш­ле­ни­ци и ста­ри прия­те­ли. Дип­ло­ма­ти­чес­кият ви та­лант  ще на­ме­ри при­ло­же­ние, това ви умение ще ви донесе само успехи.

РИБИ

Денят се хар­те­ри­зи­ра с влия­ние на про­ти­во­ре­чи­ви тен­ден­ции. Стра­да­те от не­дос­та­тъч­на уве­ре­нос­т в се­бе си: ту се опи­тва­те да дей­ства­те са­мос­тоя­тел­но, ту ча­ка­те да се при­съе­ди­ни­те към няко­го. Име­нно ва­ши­те ко­ле­ба­ния ще до­ве­дат до то­ва, че не всич­ки на­чи­на­ния ще се ока­жат ус­пеш­ни. Денят ще се ока­же мно­го пло­дот­во­рен и вие сте на печеливша позиция.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене