ХОРОСКОП ЗА 14 АВГУСТ

ОВЕН

Бъ­де­те вни­ма­тел­ни с из­ра­зи­те, ко­га­то бе­сед­ва­те с лю­би­мия чо­век. Днес той ще е скло­нен да раз­би­ра ду­ми­те ви по дос­та своеоб­ра­зен на­чин и да си пра­ви от тях наис­ти­на стран­ни из­во­ди, кои­то няма да са под­влас­тни на съ­щес­тву­ва­ща­та ло­ги­ка, възможни са конфликти.

ТЕЛЕЦ

През то­зи ден се пре­по­ръч­ва да по­лу­чи­те пъл­но удо­волс­твие от жи­во­та, да се от­пус­не­те и прос­то да плу­ва­те по те­че­ние­то. То ще ви от­не­се в пра­вил­но­то нап­рав­ле­ние. Мно­го е важ­но и ва­шият лю­бим чо­век да се чувс­тва спо­коен и уве­рен в дей­ствия­та си и да е сигурен, че ще го подкрепите.

БЛИЗНАЦИ

Днес е из­клю­чи­тел­но под­ходящ ден да спо­де­ли­те със своя лю­бим чо­век ин­те­ре­сите и прис­трас­тията си. Име­нно се­га е най-гол­яма ве­роя­тнос­тта той да ги спо­де­ли и те да ста­нат и не­го­ви желания. Ще по­лу­чи­те дъл­гоо­чак­ва­но из­вес­тие, кое­то ще ви до­не­се мно­го ра­дост.

РАК

В събота трябва да се ус­мих­ва­те кол­кои­то се мо­же по­ве­че и по-ши­ро­ко, и то не са­мо на своя лю­бим чо­век, а на всич­ки ос­та­на­ли. Кол­ко­то по-ис­кре­но е из­ра­же­ние­то на ва­ше­то ли­це и ра­дос­тта от ста­ва­що­то, тол­ко­ва по­ве­че съ­би­тия в жи­во­та ви през то­зи ден ще за­вър­шат прек­рас­но.

ЛЪВ

От Ва­шия лю­бим чо­век днес ще уз­нае­те не­що мно­го важ­но за се­бе си, кое­то зна­чи­тел­но ще про­ме­ни жи­во­та ви, ма­кар и за крат­ко вре­ме. Ва­ша­та по­ло­вин­ка не осъ­зна­ва важ­нос­тта на цяла­та пре­да­де­на ин­фор­ма­ция и за­то­ва на­чи­нът, по кой­то ще реа­ги­ра­те, ще е по­ве­че от нео­чак­ван.

ДЕВА

Пред­стои ден на свет­ски раз­вле­че­ния и ак­тив­но уча­стие в съ­би­тия­та, прив­ли­ча­щи вни­ма­ние­то на мно­го хо­ра. Дръж­те се пред­паз­ли­во, не­доб­ро­же­ла­те­ли­те ще се въз­пол­зват от все­ки ваш про­пуск, за да на­не­сат удар по ре­пу­та­ция­та ви. Днес слу­хо­ве­те се разп­рстран­яват със свет­ка­вич­на бър­зи­на.

ВЕЗНИ

Пос­та­рай­те се да пре­ка­ра­те по-гол­яма част от вре­ме­то си със се­мей­ство­то в съ­бо­та. Мо­же да се на­ло­жи да по­тър­си­те по­мощ­та им по въп­рос, кой­то изи­сква по­ве­че опит. Ще ви за­рад­ват но­ви­ни от де­ца­та ви. С лю­би­мия си ще праз­ну­ва­те да­та­та на ва­ше­то за­поз­нанс­тво.

СКОРПИОН

Не пое­май­те от­го­вор­ност за­ради дру­ги­те и е же­ла­тел­но да из­бягва­те си­туа­ции, в кои­то те би­ха за­ви­се­ли от вас. Са­мос­тоя­тел­на­та ра­бо­та не е тол­ко­ва прия­тна, но е зна­чи­тел­но по-ефе­ктив­на от уча­стие­то в как­ви­то и да би­ло съв­мес­тни проек­ти. Днес ще сте по-мал­ко раз­го­вор­чи­ви от оби­кно­ве­но.

СТРЕЛЕЦ

Жи­во­тът ви днес ще из­глеж­да по-оп­ти­мис­тич­но, ако се при­зе­ми­те и съу­мее­те да нап­ра­ви­те пър­ва­та крач­ка в по­ми­ре­ние­то с лю­би­мия ви. Пос­та­рай­те се да не да­ва­те по­вод за по­доз­ре­ния и рев­ност – и ед­но­то, и дру­го­то днес мно­го би­ха ус­лож­ни­ли от­но­ше­ния­та. По-добре би било ако успеете да туширате напрежението, което сте създали между вас и половинката ви. Излишно страдате!

КОЗИРОГ

Раз­миш­ле­ние­то ще се ока­же пло­дот­вор­но в съ­бо­та. Доб­ре би би­ло да си спом­ни­те ми­на­ло­то, тъй ка­то в не­го се крият от­го­во­ри­те на мно­го ин­те­рес­ни и ак­туал­ни въп­ро­си. Ако ви пред­стоят важ­ни пре­го­во­ри, дай­те въз­мож­ност на съ­бе­сед­ни­ка да се из­го­во­ри и чак след то­ва пред­ста­ве­те своя­та глед­на точ­ка. Бъдете повече слушатели и накрая вземете решението, което ще е най-правилното според вас.

ВОДОЛЕЙ

От­дав­на ис­ка­те по-близ­ки от­но­ше­ния с ва­ши ко­ле­ги. Взе­ме не­ща­та в свои ръ­це и им зас­ви­де­телс­твай­те ува­же­ние и доб­ри чувс­тва. Хо­ра­та, с кои­то мис­ли­те ед­нак­во по да­де­ни въп­ро­си, са ва­ши ис­тин­ски парт­ньо­ри. От­но­ше­ния­та с близ­ки­те изи­скват тър­пе­ние и не напоследно място доза разбиране на проблема, който вълнува отсрещната страна.

РИБИ

Денят е из­пъл­нен с илю­зии – пос­та­рай­те се да не се под­да­ва­те. Не трябва пре­ка­ле­но да се до­вер­ява­те на кра­си­ви ду­ми и го­ли обе­ща­ния. Въз­мож­но е зад всич­ко то­ва да стои опит за из­ма­ма и под­веж­да­не. Око­нча­тел­ни ре­ше­ния взе­май­те след вни­ма­тел­но пре­тег­ляне на ду­ми и де­ла. Мнозина от вас имат безпогрешна интуиция, можетеда се осланяте и на нея.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене