Търсят началник на отдел „Местни приходи“ в Община Кюстендил

main_bСъс заповед на кмета на община Кюстендил Петър Паунов е обявен конкурс за заемане на длъжността началник отдел „Местни приходи“ в областния град.

Сред изискванията за кандидатите е посочено да имат завършено висше образование – бакалавър, минимум 4 години професионален опит и завършено икономическо образование.

Размерът на основната заплата за длъжността е от 390 до 2200 лева. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл.67, ал.4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация.

Конкурса за заемане на длъжността ще протече в два етапа – решаване на тест и интервю.

Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
-Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение №2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;
-Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от  правото да заема длъжността, за която кандидатства;
-Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
-Копия от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг като държавен служител;
-Копие от документ за самоличност.
-Професионална автобиография.

Подаването на заявленията за участие в конкурса и приложенията към тях се извършва лично от всеки кандидат или чрез негов пълномощник в Отдел „Канцелария и управление на собствеността”- деловодството при Община Кюстендил, гр. Кюстендил, пл.”Велбъжд” № 1,  всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа, в 12 /дванадесет/ дневен срок от публикуването на обявлението за конкурса.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене