Уведомление до всички членове на сдружение ,,НЕВРОКОП’’

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомяваме всички членове на Сдружение с нестопанска цел ,,НЕВРОКОП’’, че на 10.06. 2021г. ще се проведе отчетно изборно събрание на членовете на Общото събрание на Сдружение ,,НЕВРОКОП‘‘. Събранието се свиква от Председателя на Сдружение ,,НЕВРОКОП ‘’ и ще се проведе от 18:00 часа в офиса на Сдружението намиращ се в с. Долно Дряново, общ. Гърмен, обл. Благоевград.
Дневния ред на събранието е следния.

1. Отчет на председател на Сдружение ,,Неврокоп‘‘ за 2020г.
2. Прием на нови членове.
3. Избор на нови ръководни органи.
4. Разни.

 

Дата 10.05.2021г.

 

 

/Р. Арнаудов/

/Председател на Сдружение ,,НЕВРОКОП‘‘/

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене