Потресаващо! Отриха живак във водата на Ново Ляски и Копривлен! Забраняват да се пие!

Току що РЗИ – Благоевград разпрати съобщение, силно застрашяващо здравето на жителите на две хаджидимовски села. Оказва се че във водата на селата Ново Ляски и Копривлен, след проверка има намерен живак. Ето какво пише в съобщението: 

От провеждания мониторинг на „В и К“ ЕООД – Благоевград за 2021 г. на качеството на питейната вода по показателите на група Б от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно – битови цели, в РЗИ – Благоевград приложено са изпратени протоколи от изпитване на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, с Вх. № 25-567/ 18.06.2021 г. в РЗИ – Благоевград.
На 03.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9. Съгласно протокол от изпитване № 4939/ 14.06.2021 г., на ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, не съответства по показател живак / резултат от изпитването 4,04 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l.
На 03.06.2021 г. от страна на „В и К“ ЕООД – Благоевград е пробонабрана проба питейна вода от населеното място с. Копривлен, Община Хаджидимово, за анализ по показателите на група Б от Наредба № 9.Съгласно протокол от изпитване № 4940/ 14.06.2021 г. ДИЛ „Евротест – контрол“ ЕАД – София, пробата питейна вода от с. Копривлен, Община Хаджидимово, не съотватства по показател живак / резултат от изпитването 1,21 µg / l, при допуск на показателя 1,0 µg / l.
Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода за населените места с. Копривлен и с. Ново Ляски от страна на РЗИ – Благоевград е издадено Предписание за хигиенни и противоепидемични мерки с № 222/ 18.06.2021 г. до „В и К“ ЕООД – Благоевград с предписани мерки:

 1. Да се ограничи ползването на вода от населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово за питейни нужди, приготвянето на храна и миене до отстраняване на несъответствието и възстановяване качеството на водата за питейно – битови нужди.
  Срок: 18.06.2021 г.
 2. Да се уведоми населението на в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, чрез сайт, местно радио, телевизия и други способи да не се използва водата за питейни нужди и приготвяне на храна и миене.
  Срок: 18.06.2021 г.
 3. Да се организира осигуряването и доставянето на вода за питейни нужди на населението в с. Копривлен и с. Ново Ляски, Община Хаджидимово, съответстваща на изискванията на Наредба № 9.  Срок : 18.06.2021 г.
 4. При ползването на цистерни да се осъществи контрол на качеството на водата, осигурявана с тях и спазване на изискванията към съдовете и резервоарите за вода за пиене. РЗИ – Благоевград да бъде уведомена за водата от водоизточника, за пълнене на цистерните / водоноските/.
 5. Да се проведе проучване на източника на замърсяване на питейната вода
 6. Да се уведоми РЗИ – Благоевград за предприетите мерки от страна на «В и К» ЕООД – Благоевград
  Срок: 21.06.2021 г.
  Във връзка с констатираното несъответствие в качеството на питейната вода по показател живак от служители на РЗИ – Благоевград са пробонабрани на 18.06.2021 г. проби питейна вода от двата определени пункта в населените места и изпратени за анализ в Столична РЗИ.
  След получаване на резултатите от СРЗИ, допълнително ще бъдете уведомени.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене