Трето основно училище „Братя Миладинови“ в Гоце Делчев посрещна свои колеги от СУ „Неофит Рилски“ и НУ „Алеко Константинов“, Харманли

От 3 до 6 юни 2021 год. екипът на Трето основноучилищеБратя Миладиновипосрещна свои колегиот СУ „Неофит Рилски“ и НУ „Алеко Константинов“, гр. Харманли. Посещението се осъществява по НП Иновации в действие, чиято цел е преподавателитеот иновативните училища в България да могат дасподелят своя опит и добри практики в прилаганетона нови модели на управление и организация на училищата, методи на преподаване, оптимизиране на учебната среда и подобряване на образователнияпроцес чрез въвеждане на нови учебни програми и учебни планове.

Трето основно училищеБратя Миладинови“ еобявено за иновативно от 2018 год. За трета пореднагодина шестима преподаватели от училищетоприлагат методаМисловни карти“ в образователнияпроцес по околен свят и човекът и природата в начален етап, в часовете по БЕЛ за разширенаподготовка и час на класа в прогимназиален етап и в часовете на ресурсния учител с децата със специалниобразователни потребности.

В първия ден от посещението, на работна среща в учителската стая на Трето основно училищеБратяМиладинови, чрез презентация, гостите бяхазапознати със същността на иновациятаМисловникарти“ и нейното приложение в образователнияпроцес.

На втория ден преподавателите от училището, работещи по иновацията, в открити уроци и занимания по интереси демонстрираха пред своитегостуващи колеги практическото приложение на метода.

Учениците от II „б“ клас, под ръководството на своитеучители – г-жа Ем. Москова и г-жа Д. Джамбазова, проведоха викторина, чрез която по атрактивен начин, с помощта на мисловни карти, изработени презучебната година, актуализираха основни моменти отучебното съдържание по околен свят.

Учениците от III „б“ клас демонстрираха своитеумения за работа с мисловни карти приосъществяване на проектна дейност на темаХербарий“. Подпомагани от преподавателите на класа – г-жа К. Щранкова и г-жа М. Василева, третокласниците проследиха процеса на изготвяне на хербарий, споделиха любопитни факти захербариумите и изготвиха албум с хербаризираните отсамите тях растения. Гостите бяха приятноизненадани с малък подаръкхербаризиранорастение.

Учениците от IV „б“ клас представиха своите уменияда съставят мисловни карти в открит урок по човекъти природата на темаЗдравословен начин на живот“. Направлявани от своя преподавател – г-жа М. Пиргова, четвъртокласниците обобщиха своитезнания по темата, а в края на часа всяко дете написасвое лично обещание за това какво трябва да прави, зада расте здраво и щастливо.

В открит урок по български език и литератураразширена подготовка, на преподавателя па БЕЛ – Ем. Ценкина, учениците от VI клас показаха на гостуващите преподаватели своите умения за работа с мисловни карти при разработването на образа на герой от изучавано художествено произведение. Ключовите характеристики на Серафим отедноименния разказа на Йордан Йовков бяхапредставени от шестокласниците чрез красивоизработени мисловни карти.

В специално разработена анкетна карта гостуващитеучители споделиха своите впечатления прилагането на иновативния методМисловни карти“ вобразователния процес и изразиха мнение, че методъте интересен, атрактивен и въздейства на сетивата.

В края на месеца на преподавателите от Третоосновно училищеБратя Миладинови, прилагащииновацията, им предстои да посетят иновативното СУ „Неофит Рилски“ в град Харманли, за да се запознаятс тяхната иновация и да обменят добър педагогическиопит и практики.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене