Хороскоп за 23 април

ОВЕН

Пе­тък се оче­рта­ва до­бър за Ов­ни­те, въп­ре­ки че се за­беля­зва някак­во не­до­волс­тво или не доб­ро нас­трое­ние у вас. Ве­роя­тно сте по­тис­на­ти на те­ма па­ри и то­ва ка­то че ли е най-ха­рак­тер­но за някои биз­нес­ме­ни в съд­ру­жен биз­нес. Са­мо от глед­на точ­ка на фи­нан­си пе­тък е пе­че­ливш ден и но­си ма­те­риал­ни при­до­бив­ки.

ТЕЛЕЦ

За­бав­яне в де­ла­та и препя­тствия по­ра­ди проб­ле­ми, съз­да­де­ни от бли­зък чо­век, са при­чи­на за ло­шо­то нас­трое­ние при Тел­ци­те. Ако дей­ства­те тър­пе­ли­во и дип­ло­ма-тич­но, денят мо­же да ви пред­ло­жи прия­тен сюр­приз. Ва­ше­то вни­ма­тел­но от­но­ше­ние към слу­жеб­ни­те за­дъл­же­ния ще бъ­де пред­пос­тав­ка за ус­пеш­но­то ви раз­ви­тие в петък.

БЛИЗНАЦИ

Пе­тък е дос­та емо­цио­на­лен за Близ­на­ци­те и има ве­роя­тност да раз­ре­ши­те някои лич­ни проб­ле­ми. Фи­нан­со­во­то ви осъ­щест­вява­не е за­ви­си­мо от няка­къв мъж и в мно­го слу­чаи той е го­тов да ви по­мог­не. Раз­ви­тие­то в до­маш­но-род­нин­ски­те от­ноше­ния ед­ва ли ще ви за­до­во­ли днес, но по­зи­ции­те ви са не­пок­ла­ти­ми.

РАК

На­то­ва­рен ден за Ра­ци­те, пре­дим­но от емо­цио­нал­на глед­на точ­ка. Въп­ре­ки то­ва мно­зи­на от мъ­же­те на Рак ще се на­ло­жи да ока­жат някак­ва по­мощ няко­му. Дру­ги от вас мо­гат да раз­чи­тат на своя­та ав­то­ри­тет­ност за раз­ре­ша­ва­не на важ­ни въп­ро­си. Има някак­ва аг­ре­сив­ност в по­ве­де­ние­то ви, необ­хо­ди­мо е да проя­ви­те спо­кой­ствие.

ЛЪВ

Ду­шев­но­то не­раз­по­ло­же­ние у мно­зи­на от Лъв ще ви нас­трои сан­ти­мен­тал­но с пог-лед към спо­ме­ни­те. Някои от вас се чувс­тват емо­цио­нал­но ог­ра­бе­ни. На­пъл­но в състоя­ние сте да прег­лът­не­те някои ра­зо­ча­ро­ва­ния и да се за­ло­ви­те здра­во за ра­бо­та. Кон­цен­три­рай­те се за де­ло­ва реа­ли­за­ция и ще бъ­де­те удо­влет­во­ре­ни от деня.

ДЕВА

Пе­тък е мно­го пе­че­ливш за Де­ви­те и мно­зи­на ще се справят с труд­нос­ти, съз­да­де­ни от необ­мис­ле­ни дей­ствия на бли­зък чо­век. Бла­гос­клон­но­то от­но­ше­ние на ви­со­копос­та­ве­но ли­це спрямо вас е мно­го важ­но за раз­ре­ша­ва­не на ад­ми­нис­тра­тив­ни или фи­нан­со­ви въп­ро­си. Прек­рас­но пре­ми­на­ва и слу­жеб­ният ден.

ВЕЗНИ

Щас­тлив ден за Вез­ни­те, осо­бе­но за се­мей­ни­те и те­зи, кои­то се под­готвят за сват­ба. По­ве­че­то от вас ще се рад­ват на зна­чи­тел­ни при­до­бив­ки за до­ма, въп­ре­ки че има и няка­къв фи­нан­сов проб­лем. Ва­ша­та при­леж­ност и нас­той­чи­вост по от­но­ше­ние на про­фе­сио­нал­ни­те ви за­дъл­же­ния ще до­ве­де до за­вър­шен вид ан­га­жи­мен­ти­те ви.

СКОРПИОН

Зле се чувс­тват Скор­пио­ни­те в пе­тък, но ще раз­бе­рат за бла­гоп­рия­тен из­ход от при­тесн­ява­щи ги проб­ле­ми. Днес ще по­лу­чи­те доб­ри съоб­ще­ния от­нос­но по­лу­ча­ване на някак­ви па­ри. Ще по­доб­ри­те ма­те­риал­но­то си по­ло­же­ние. На ра­бот­но­то място ви оча­ква дос­та ра­бо­та по­ра­ди гаф от стра­на на же­на, но ще се спра­ви­те.

СТРЕЛЕЦ

Сан­ти­мен­тал­но нас­трое­ни са Стрел­ци­те в пе­тък, а денят им пред­ла­га голям ус­пех. Ста­ва въп­рос за се­риоз­ни па­рич­ни и ма­те­риал­ни при­до­бив­ки. Мно­го ве­роя­тен е лота­риен или друг вид ха­зар­тен шанс. Де­ца­та съ­що ви носят гол­яма ра­дост днес и домаш­но-род­нин­ски­те взаи­моот­но­ше­ния ви ка­рат да се чувс­тва­те щас­тли­ви и това ви дава повод да празнувате.

КОЗИРОГ

Ус­пе­шен и пе­че­ливш ден, въп­ре­ки че Ко­зи­ро­зи­те из­жив­яват проб­ле­ми на вът­реш­но ни­во. Ста­ва въп­рос за друж­ба и лю­бов с хар­мо­ния в от­но­ше­ния­та. Же­ни­те от зна­ка ще проявят ве­ли­ко­ду­шие за ста­би­ли­за­ция­та, до­ка­то мъ­же­те раз­чи­тат и търсят бла-гос­клон­нос­тта на же­на. В слу­жеб­но от­но­ше­ние мо­же да се над­ява­те на спорен и ра­дос­тен ден.

ВОДОЛЕЙ

Пе­тък е прек­ра­сен ден за Во­до­леи­те и мно­зи­на ще имат по­вод да се чувс­тват облек­че­ни и щас­тли­ви. Ще раз­бе­ре­те за бла­гос­клон­но­то от­но­ше­ние на няко­го спрямо фи­нан­со­вия ви проб­лем и не е из­клю­че­но въп­ро­сът да се раз­ре­ши. За­беля­зва се доста гол­яма до­за емо­цио­нал­нос­т и до­ри еу­фо­рия в по­ве­де­ние­то на някои, дължащо се на факта, че са намерили половинката си.

РИБИ

В пе­тък об­стоя­телс­тва­та се под­реж­дат във ва­ша пол­за. Не бъ­де­те аг­ре­сив­ни и критич­ни към око­лни­те. Прек­рас­но се раз­ре­ша­ва и проб­лем с род­ни­ни с ин­те­ли­ген­тна­та на­ме­са на же­на. Не осо­бе­но удо­влет­во­ре­ни ще бъ­де­те от слу­жеб­ния пе­тък. Пе­челивш ден за кон­так­ти, де­ло­ви сре­щи и по­се­ще­ния в от­бран кръг об­щес­тво. За някои ще приключи в тяхна полза съдебно дело.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене