Хороскоп за 2 февруари

ОВЕН

Във втор­ник се за­беля­зват се­риоз­ни на­ме­ре­ния и стре­меж за справ­яне на всяка це­на при Ов­ни­те. До­ри да няма­те кон­крет­ни неп­рия­тнос­ти, днес сте в зас­той и по­ве­че­то от дей­ствия­та ви ще бъ­дат без­ре­зул­тат­ни. В служ­ба­та не се ком­про­ме­ти­рай­те, не вли­зай­те в кон­фликт с же­на.

ТЕЛЕЦ

Ус­пе­шен втор­ник по от­но­ше­ние на фи­нан­си­те, но дей­ствия­та ви за­дъл­жи­тел­но трябва да бъ­дат обу­сло­ве­ни от няка­къв вид съюз. Мно­го важ­на е лич­на­та ви пред­прием­чи­вост. На ра­бот­но­то място ще има някак­ви ра­зис­ква­ния или съ­ве­ща­ние, от кое­то има но­вос­ти и об­ла­ги за Тел­ци­те.

БЛИЗНАЦИ

Чу­де­сен ден за во­де­не на пре­го­во­ри. Близ­на­ци­те са мно­го пред­прием­чи­ви, а някои до­ри дръз­ки, и оп­ре­де­ле­но ще има­те ус­пех днес. Не са из­клю­че­ни раз­го­во­ри и об­съж­да­ния на от­но­ше­ния, в кои­то сте в преи­му­щес­тве­на по­зи­ция. Сил­на е про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява. Ще се ан­га­жи­ра­те с на­би­ра­не на ин­фор­ма­ция.

РАК

За­си­ле­на ми­съл и спо­соб­ност за съж­де­ния е ос­нов­на­та ха­рак­те­рис­ти­ка за Ра­ци­те във втор­ник. Има­те ясен пог­лед вър­ху не­ща­та и сте в със­тоя­ние да взе­ме­те най-пра­вил­ни­те ре­ше­ния за слож­ни за­да­чи. Без­пло­ден ще ос­та­не опи­тът ви да се спра­ви­те с фи­нан­сов проб­лем. Kон­так­тите са на за­ден план.

ЛЪВ

Же­ла­ние­то ви да се ус­трои­те в ма­те­риа­лен ас­пект днес ще бъ­де удо­влет­во­ре­но. Лъ­во­ве­те са мно­го пред­прием­чи­ви и на­по­рис­ти в дей­ствия­та си. Някои имат спе­ку­ла­тив­ни на­ме­ре­ния, а дру­ги неу­дър­жи­ма страст към ха­зарт. Дей­стви­тел­но има пе­чал­би, но вни­ма­вай­те да не по­пад­не­те в “клоп­ка”.

ДЕВА

Втор­ник се оче­рта­ва печеливш  ден, в кой­то или ще има­те об­ла­ги от раз­ли­чен ха­рак­тер, или дей­нос­тта ви ще бъ­де кон­крет­но фи­нан­со­ва. Не са из­клю­че­ни раз­го­во­ри на те­ма фи­нан­си. По­зи­ция­та ви е пе­че­лив­ша в про­фе­сио­на­лен ас­пект. Бла­го­по­луч­но се раз­ре­ша­ват и взаи­моот­но­ше­ния­та с близ­ки.

ВЕЗНИ

Пе­че­ливш ден за Вез­ни­те и при мно­зи­на пе­чал­би­те се дъл­жат на доб­ри до­го­во­ре­нос­ти или фи­нан­со­ви сдел­ки. Всякак­ва ра­бо­та, коя­то ка­сае па­ри, ще има голям ус­пех за вас. Про­фе­сио­нал­ният втор­ник е дос­та до­са­ден и трябва да вни­ма­ва­те за “удар” от стра­на на ше­фо­ве.

СКОРПИОН

Ако ви пред­стои точ­но днес да се зах­ва­не­те с някак­ва ра­бо­та, ще има­те голям ус­пех. Денят е пе­че­ливш за вас, въп­ре­ки че сте нас­трое­ни аг­ре­сив­но и лес­но мо­же­те да се ядо­са­те. Доб­ре е да кон­тро­ли­ра­те емо­ции­те си и да не си поз­вол­ява­те гнев­ли­вост на ра­бот­но­то място, ще за­гу­би­те по­зи­ции.

СТРЕЛЕЦ

Във втор­ник сте в ло­шо нас­трое­ние под впе­чат­ле­ние­то на оби­ди или кле­ве­ти спрямо лич­нос­тта ви. Има­те и фи­нан­со­ви проб­ле­ми, но раз­го­во­ри­те и об­съж­да­ния­та с прия­те­ли и близ­ки днес мо­гат да ви на­со­чат кон­крет­но към на­чи­ни­те за реа­ли­за­ция на па­ри. Ако не сте сигурни, че ще се справите, потърсете компетентна помощ. В до­ма си мо­же би няма да се чувс­тва­те доб­ре.

КОЗИРОГ

Прия­тен втор­ник за же­ни­те от Ко­зи­рог. На­ли­це е слу­же­бен ус­пех във връз­ка с някак­во съ­ве­ща­ние. В мно­го доб­ра свет­ли­на са от­но­ше­ния­та ви с ко­ле­ги и прия­те­ли. При биз­нес­ме­ни­те си­туа­ция­та е дос­та зат­руд­не­на и мо­же да оча­ква­те не­на­дей­ни уда­ри. Със сигурност ще се справите с тях. Бъ­де­те пред­паз­ли­ви и не на­сил­вай­те си­туа­ция­та.

ВОДОЛЕЙ

Дей­стве­ни и пред­прием­чи­ви са Во­до­леи­те, втор­ник ще ви пре­дос­та­ви въз­мож­нос­ти за пе­чал­би. Въп­ре­ки то­ва за по­ве­че­то от вас се за­беля­зват неп­рия­тнос­ти и не­раз­по­ло­же­ния. Кон­цен­три­рай­те уси­лия­та си за справ­яне с про­фе­сио­нал­ни­те за­дъл­же­ния, кое­то е доб­ро ре­ше­ние. Ще ви спори във всичко, свързано с финансови операции. Ще умножавате печалбите си.

РИБИ

Неп­рия­тен втор­ник, кой­то изи­сква из­чак­ва­не от ва­ша стра­на. По­ве­че­то Ри­би са об­хва­на­ти от апа­тия и някак­ва до­са­да от ра­бо­та и проб­ле­ми. Ако проя­ви­те тър­пе­ние и ме­то­дич­ност в слу­жеб­на­та си дей­ност, мо­же да има­те пред­ло­же­ния с дос­та бла­гоп­рия­тни пер­спек­ти­ви за вас. Вечерта ще получите добри новини, които ще успокоят породилото се у вас напрежение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене