Важни решения взе на последното си заседание ОБС Сатовча ,приети са отчетите за състоянието на общинския дълг и изълнението на бюджета за 2019 год.

ОБС Сатовча ,  на последното си заседание освен, че гласува отпускане на финансова

помощ в размер на 20 000 лева на

Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” – ЕООД, гр. Гоце Делчев, за закупуване на ангиографска апаратура , общинските съветници взеха и още куп важни решения за  общината и нейното развитие.

На заседанието бяха приети отчетите за състоянието на общинския дълг към 31.12.2019 г.; за изпълнение на бюджета на община Сатовча към

31.12.2019г. както и  докладите за осъществената от читалищата през 2019 година дейност и разходваните бюджетни

средства.

Съветниците  риеха и правилник за финансово подпомагане на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми.

Във връзка с образователният процес   в училищата на територията на община Сатовча , съветниците  гласуваха допускане  съществуването на маломерни паралелки а именно – 32 самостоятелни и 16

слети, за учебната 2020/2021 г.

От друга страна ,Общински съвет – Сатовча, даде съгласие за внасяне на мотивирано предложение в МОН за запазване на

статута на средищни училища на СУ „Св. св. Кирил и Методий”село Сатовча, СУ „Христо Смирненски”село Кочан, СУ „Христо

Ботев”село Вълкосел, и СУ „Св. Климент Охридски” село Слащен, за учебната 2020/2021 г.

Съветниците гласуваха и   предложението за провеждане на групово постепенна сеч, прореждане и техническа сеч за осветляване на горски път в местността „Връбница“в землището на село Долен, предвидена в Горскостопанския план на общинските горски територии на община Сатовча, одобрен през 2019г. и отдаването на дървесината на физически лица, които не са търговци, за лична употреба без право

на продажба.

ОБС даде съгласие на последната си сесия  изработването на Подробен устройствен план (ПУП-ПР) за изменение на уличната регулация на улица, започваща от О.Т. 442 и

завършваща с тупик между имоти

УПИ XIV-442, кв. 71 и УПИ IX-423,

кв. 53 по плана на село Сатовча;

за изработване на Подробен устройствен план – план за регулация за изменение на уличната регулация на улица, в  кв. 10

по плана на село Плетена  и  за изработване на Подробен устройствен план – план застрояване за промяна на предназ- начението на имот от начин на

трайно ползване изоставена орна

земя и имот ПИ с идентификатор

21868.69.29 от начин на трайно

ползване друг вид земеделска земя, находящи се в местността „Милев

гроб“, землище на село Долен, об- щина Сатовча, в начин на трайно ползване урбанизирана територия за изграждане на цех за обработка на камък, търговски обект, ремонтна работилница и офиси.

Гласувано  бе на общинското заседание и решение за безвъзмездно ползване на футболен стадион в имот от кв. 35 по плана на село Кочан, представляващо публична общинска собственост, на Сдружение с нестопанска цел футболен клуб „Червено

знаме“ – село Кочан за 5 години.  На оследната сесия  на ОБС Сатовча бе взето и решение за продажбата на алуминиеви

прозорци – общинска собственост, демонтирани в следствие санирането на сградата на средно училище „Христо Смирненски“ в село Кочан.

,С Решение на Общински съвет Сатовча се  предостави на Общинска служба по земеделие, земя от общинския фонд, придобита от общината на основание отменения чл. 19 от ЗСПЗЗ за възстановяване

на наследниците на Ибраим Алилов

Камбошев – бивш жител на село

Кочан, поземлен имот в землището на

село Ваклиново и др.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене