Христо Христов уволнен от шефския пост в ЦКБ-Благоевград, Наташа Палаханова влезе в кабинета му

CKB12JPG_23-rf

Председателят на Ус на банката и бивш декан на Правнияа факултет в ЮЗУ проф. Ал. Воденичаров по телефона от Брюксел потвърди рокадата, извършена след вътрешен конкурс

Ръководството на Централна кооперативна банка уволни директора на благоевградския банков клон Христо Христов. през последните 25 години Хр. Христов смени доста шефски постове. Той беше шеф на Регионалната данъчна инспекция в Благоевград в първите години след демократичните промени, после стана управител на застрахователните дружества „Алианц“ и „Левски Спартак“, след което оглави като изпълнителен директор държавната строителна фирма „Монтажи Марица Изток“ АД и междувременно се включи в управлението на още 5 фирми, което го направи абсолютен регионален ре­кордьор.

През 1991-1995 г. Хрис­тов изкара един мандат като общински съветник, а през 2001 г. направи неуспешен опит да влезе в голямата по­литика. Хр. Христов бе пър­воначалното предложение на НДСВ за областен упра­вител, но в последния мо­мент царистите гласуваха ко­легата му Антон Бръчков. Към този политически неуспех в биографията на Христов бе прибавена и присъда от 5 ме­сеца условно и 20 000 лв. кръвнина заради катастро­фа, при която с един от слу­жебните си автомобили блъсна на бул. „Димитър Со­лунски“ 58-годишния вело­сипедист Милчо Митев и мъ­жът почина от тежка череп­ но-мозъчна травма.

Понеже му се насъбраха още няколко скандала, свързани с лозовите му ма­сиви в близко до Благоев­град село, Христов се скри от хорските одумки в София. Там работи няколко години в частния бизнес и в центра­лата на ЦКБ в столицата, след което през 2009 г. бе назна­чен за директор на кюстен­дилския клон на ЦКБ.

Според източници на „Струма“ той приел назначе­нието в града под Хисарлъка като крачка на юг към род­ния Благоевград и направил всичко по силите си, за да финализира плана си и да се върне у дома като топбанкер. Направи го в началото на 2010 г., когато от банковия клон на ЦКБ в Благоевград бе изненадващо отстранен петричанинът и откритие на бив­шия велик депутат Спас Ди­митров – Първан Първанов.

Само няколко седмици след като Христов реализи­ра мечтата си и влезе в ди­ректорския кабинет на ЦКБ – Благоевград, тук обаче стана един от най-големите банко­ви обири в страната – на 28 април 2010 г. от банковия трезор изчезнаха 1,3 млн. лв. По-късно полицията залови за кражбата перничанина Стойне Ставрев-Кемпеса, а Окръжен съд – Благоевград го осъди на 15 г. затвор за кражбата, въпреки че до пос­ледно така и не стана ясно как са отворени седемте сей­фа в трезора, от които се из­париха парите на известни благоевградски бизнесмени: 149 000 евро на собствени­ка на месокомбината „КфМ“ ООД Тодор Наков, 150 000 евро на съдружничката му Тонка Трайкова, 149 000 лв. на касиерката на КфМ Бил­яна Кишишева, 208 380 ев­ро на Дима Аламанова, гол­яма част от които били на бизнесмена Петър Колев, както и 81 грама златни би­жута, 32 000 евро на бизнес­мена Петър Пъдарев, 18 000 евро на Димитър Ангелов, 23 000 лв. на учителя по мате­матика Костадин Калинов, който бил скъсал 35 000 швейцарски франка от рабо­та в чужбина, идр.

Апелативен съд още не се е произнесъл по обжалване­то на присъдата, което Кем- песа депозира, 4 години след обира обаче името на ЦКБ – Благоевград още се свързва с празните сейфове.

Малко след кражбата вър­ху имиджа на Христов се сто­вари още един минус – през 2011 г. Комисията по досие­тата разсекрети за капак и агентурното минало на бан­кера, писал доноси под псев­донима „агент Велков“ след 1988 г.

Вчера от Брюксел предсе­дателят на УС на ЦКБ и бивш декан на Правно-историческия факултет на ЮЗУ проф. д-р Александър Воденичаров потвърди пред „Струма“ от­страняването на Христо Христов от банковия клон в Благоевград и го обясни с факта, че той бил с времен­на заповед на този пост и го загубил след проведен „вът­решен“ конкурс – състезание между банкови служители по документи. Конкурсът е спе­челен от Наташа Палаханова, която бе шеф на Юнионбанк в Благоевград, преди банка­та да бъде купена от Първа инвестиционна банка.

„Смятаме дамата за про­фесионалист и сме убедени, че тя ще се справи много доб­ре с управлението на такава стабилна банка, каквато е ЦКБ“, обясни проф. Водени­чаров. Според него в управи­телния съвет не е обсъждано оставането на Христо Хрис­тов в ЦКБ.

Вестник „Струма“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене