Модерна складова база за облицовачни материали ще строи край Дъбница Шефкет Пачеджиев от Дебрен

С одобрен ПУП от ОБС Гърмен и кмета на общината Феим Иса , Шефкет Пачеджиев  ще строи складова база за облицовачни материали

 Модерна складова база в местността „Раставица“  край гърменското село Дъбница  ще бъде изградена от поредният инвеститор  Шефкет Ибраимов Пачеджиев  от гърменското село Дебрен.

Подробно устройственият план /ПУП –ПЗ/ за застрояване на   поземлен имот  с идентификатор 24267.112.4,в местността „ Раставица“ по кадастралната карта и регистри на землището на село Дъбница е одобрен със Заповед № 391 на кмета на община Гърмен Феим Иса и с Решение № 138/Протокол № 6 от 15.05. 2020 г. на Общински съвет село Гърмен .Заданието е съгласувано и с с РИОСВ – Благоевград с Решение№ 59-ОС/2019 година за преценяване на вероятната степен на значително  отрицателно въздействие.

При обявяването на ПУП за строителството на „Складова база за скални материали“ на Шевкет Пачеджиев не са постъпили възражения  а изработеният ПУП е съгласуван с Комисия по земеделски земи –Благоевград  с решението на която е утвърдена площадката за проектиране на самият обект .Заповедта  подлежи на обжалване по реда на чл.129,ал.2 от ЗУТ в 14 дневен срок пред Административен съд Благоевград чрез общинска администрация  Гърмен.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене