„Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци

Започнаха разяснителни кампании по Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“

На 29 май т.г. в Заседателната зала на община Сандански беше даден старт на на разяснителни кампании Проект BG16M1OP002-2.002-0013 „Инвестиционен проект: Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна“, финансиран от Оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., които ще се проведат в периода 1-ви – 10-ти юни 2020 г.

Основен фокус в кампаниите ще бъде даден на изграждането на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци, които ще бъдат разположени на площадка в административните граници на община Сандански и ще обслужват всички общини от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – Сандански (общини Сандански, Кресна и Струмяни) и на принципите и ползите от разделното събиране и рециклиране на растителни и битови отпадъци.

На жителите на трите общини ще бъде разяснено още, че с изпълнение на дейностите по проекта ще се подпомогне постигането на националните цели, заложени в националното законодателство и в Националния план за управление на отпадъците 2014-2020 г., за ограничаване до 2020 г. на количеството на депонираните биоразградими отпадъци до 35% от общото количество на същите отпадъци, образувани към 1995 г. и за увеличаване до края на 2020 г. дела на рециклираните отпадъци до не по-малко от 50% от образуваните битови отпадъци.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене