Важно за любителите на риболова

На основание чл.32, ал.1 и ал.4 от ЗРА, чл.3, ал.1 и чл.5, ал.2 от Устройствения правилник на Министерството на земеделието, храните и горите/Обн. ДВ бр. 82 от 18.10.2019 г/ и във връзка с одобрен доклад с рег.  № 13-931/14.04.2020 г. на доц. Д-р Галин Николов – изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури и във връзка с установяване на сроковете за забрана за улов на риба и други водни организми през размножителния период на видовете във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти и след съгласуване  на министъра на околната среда и водите с писмо с изх. Номер 12-00-296/13.04.2020 г. на Министерство на околната среда и водите,

Н А Р Е Ж Д А М

  1. Карагьоз – /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав през периода от 15.04.2020 г. до 14.05.2020 г.хвключително.
  2. Калкан във водите на Черно море през периода от 15.04.2020 г. до 15.06.2020 г.фвключително, както и всякаква риболовна дейност, включително транспортиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент ЕС 2019/2236 на Съвета от 16.12.2019 г. за определяне за възможностите за риболов на някои рибни запаси и рупа рибни запаси приложими в Средиземно море и Черно море.
  3. Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:

– от 15.04.2020 г. до 31.05.2020 г. включително в рибностопанските обекти намирщи се до 500 метра надморска височина

– от 01.05.2020 г. до 15.06.2020 г.  включително в рибностопанските обекти намиращи се  от 500 до 1500 метра надморска височина

  1. II. Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

  • Баластриерен водоем Проевски-над моста за с. Покровник, от левия бряг на река Струма, цялото водно огледало.
  • Водоем Попарица, с. Блатска, общ. Хаджидимово
  • Водоем Помпата, с. Първомай, общ. Петрич
  • Първи водоем до Завода за релета – с. Баня, общ. Разлог

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене