Разгорещени дебати за приема в 1 клас в Благоевград!

„Училището е моят живот. С колегите и с обществения съвет сме поели по нов път на десегрегация, а с така предложеното ново райониране общината ни обрича на сегрегация. Категорично съм против. Това няма да се случи!“, заяви директорката на IX ОУ Василка Величкова по повод проекта на новата система за прием в 1 клас. Именно по този въпрос ръководителите на 10-те основни и средни училища в Благоевград, реализиращи прием в 1 клас, бяха поканени на среща в общината.

„Като хора на образованието бихме искали системата да бъде описана детайлно, както виждате и самият вид е съвсем различен от това, което беше представяно до момента. Най-голямата промяна е Приложение 5, което касае прилежащите райони на училищата за учениците, които ще са първи клас. Улиците и блоковете в съответните квартали са описани според кадастралната карта от миналата година“, с тези думи откри срещата зам. кметът по културата и хуманитарните дейности д-р инж. Василиса Павлова. Тя подчерта и че предлаганата нова система вече не е хаотична, а са описани и обособени отделните детайли – общите положения, реда и условията за постъпване в 1 клас, задълженията от страна на Общинската администрация, процедурата за регистриране в участие по класиране за 1 клас, записването, необходимите за това документи. Предлаганата система е разработена от директора на VI СУ Димитър Арабаджиев. Както „Струма” писа, още преди 2 години, когато влезе правилото съответните общини да определят прилежащите райони за обхват на учениците, като при приема водещ критерий е близост на училището до постоянния/настоящия адрес на родителя/настойник, Д. Арабаджиев разработи собствена система. В нея районирането на 5-те основни и 5-те средни училища в Благоевград с прием на първокласници е според избирателните секции. „Имайки предвид, че 90% от избирателните секции са разположени в училища и детски градини, а правото на образование е като правото на гласуване, не е трудно това да се използва за райониране по постоянен адрес”, каза тогава училищният директор, който нееднократно предложи на община Благоевград да ползва системата му. Новото и по-скоро различното е, че  вече няма общи райони и всяко училище е с точно определени прилежащи територии, с посочени номера на улици, блокове, квартали, околни села.

„Категорично не съм съгласна децата от ромския етнос да се разпределят в едни и същи училища. Районирането й е на етнически принцип“, заяви В. Величкова, която първа взе думата. Така, разглеждайки списъка с прилежащите райони, директорката попита как точно определени улици, въпреки че са по-отдалечени /като например „Околчица”, „Славово”/, са в района на училището, а други не са включени.

„Г-жо зам. кмет, искам да попитам в качеството си на какъв г-н Арабаджиев разработи системата. Той на щат ли е в общината, на половинка ли е?”, попита директорът на IV ОУ Илиян Чапкънов, афектиран от факта, че жк „Запад” е изваден от района на училището в квартал „Грамада”. В отговор Д. Арабаджиев заяви, че се е опитал да направи нещо хубаво, но не срещал разбиране от страна на колегите си, които, за разлика от него, не са разработили някакъв вариант.

Страстите се опита да успокои директорът на VIII СУ Сергей Биров, който подчерта, че Д. Арабаджиев действително е вложил много труд и време и има начин за разбирателство.

Основният въпрос бе как да се разпределят бъдещите първолаци от социално уязвимите групи. По данни на общината на прием в 1 клас подлежат 71 деца от ромския етнос, като 51 от тях са открити на адресите си в Благоевград, а другите  ги нямало. Спазвайки критерия, че с предимство при приема се ползват първокласници, които имат  по-големи брат и сестра до 12 години в съответното училище, то 10 ромчета автоматично отиват вXI ОУ, 4 във II ОУ,  5 в VIII СУ,  2 в III ОУ и  IV ОУ,  8 в СУИЧЕ, 3 в V СУ, разбира се, ако родителите подадат документи за даденото училище.

Притесненията си изрази директорът на СУИЧЕ д-р Светлин Абаджиев, който попита защо цялата ул. „Предел“ е към района на училището. Присъстващите образователни медиатори пък изтъкнаха, че въпросната улица е изцяло с компактно ромско население и реално това са децата от Предел махала

„Ако всичките отидат в СУИЧЕ, ще стане хаос и сегрегацията ще се прехвърли и там“, прогнозира медиаторката Катя. Тя коментира, че е най-добре ромчетата да бъдат разпределени равномерно по всички  училища. За това се обявиха и  директорите на IX ОУ, на СУИЧЕ, на VIII СУ, а Д. Арабаджиев бе на мнение, че има наредби, стандарти и прилежи територии, които трябва да се спазват.

Друг въпрос, повдигнат от В. Величкова, бе за разпределението на пътуващите деца. „Досега нямаше воля да се разпределят равномерно децата от закритите селски училища. Има училища, които преливат, но отново всички деца от селата са там . Ето например списъка с прилежащите райони на VII СУ е от няколко страници, като там са и селата Бело поле, Селище, Дренково, Логодаж, Клисура, Обел“, констатира В. Величкова. Тя анализира, че тъй като едни училища са препълнени, а други са с празни стаи и етажи, е най-добре пътуващите деца да се разпределят по периферията – IX ОУ, IV ОУ, XI ОУ, разполагащи с материална база да поемат повече ученици.

„ Две-три училища реално правят подбор, останалите записваме всички и защо на тези, които трябва да намаляват паралелките, сега изведнъж им се дава цял квартал? Как те ще минат на едносменен режим? Не съм съгласен с това”, каза и Ил. Чапкънов

Зам. кметът В. Павлова нееднократно успокои присъстващите, че идеята на срещата е точно това – да се чуят мненията на всички и да се изчистят противоречията. Тя даде срок на директорите до вторник да внесат своите писмени предложения, възражения, след което ще има нова среща.в.Струма

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене