Хороскоп за 22 февруари

ОВЕН

Ов­ни­те в съ­бо­та ще имат ро­ман­тич­ни ув­ле­че­ния, мно­го сре­щи и за­поз­нанс­тва, кои­то ще изи­грая­т важ­на роля в жи­во­та им. За някои са на­ли­це хар­чо­ве, кои­то зна­чи­тел­но ще стопят фи­нан­со­ви­те им за­па­си. Хар­че­те прес­мет­ли­во, не пра­ве­те необ­мис­ле­ни и не­нуж­ни по­куп­ки. В оча­ква­не сте на някак­во из­вес­тие, кое­то ще по­лу­чи­те днес.

ТЕЛЕЦ

За Тел­ци­те за­ви­си­мос­тта от дру­ги хо­ра днес ще е гол­яма. Някои ще имат до­пъл­ни­тел­на из­го­да, ще бъ­дат то­ле­ри­ра­ни, ще по­лу­чат ра­мо в тру­ден мо­мент и ще се по­чувс­тва­те уве­ре­ни в ре­ше­ния­та си. Със ста­ри­те си про­тив­ни­ци се­га е по-доб­ре да се сдру­жи­те. Мо­мен­тът не е под­ходящ за раз­шир­ява­не на кръ­га на за­поз­нанс­тва и при­бър­за­ни дей­ствия.

БЛИЗНАЦИ

Близ­на­ци­те ще от­да­дат вни­ма­ние­то си из­цяло на се­мей­ство­то в съ­бо­та. Днес трябва твър­до да пом­ни­те, че сте от­го­вор­ни за он­зи, ко­го­то сте прию­ти­ли в до­ма си, и му оси­гу­ре­те необ­хо­ди­мо­то спо­кой­ствие. Вре­ме е да си да­де­те смет­ка как­во гу­би­те, ка­то се про­ти­во­пос­тав­яте на вис­шес­тоя­щи в служ­ба­та. Съоб­раз­явай­те по­ве­де­ние­то си, слу­шай­те по­ве­че.

РАК

Днес Ра­ци­те ще имат въз­мож­ност да из­пък­нат в някак­ва над­пре­ва­ра, ще са по­бе­ди­те­ли и триум­фът ще е зас­лу­жен. Ста­ра­ние­то им в служ­ба­та от пос­лед­ни­те някол­ко дни ще бъ­де оце­не­но по­до­ба­ва­що от на­чал­ни­ци­те, ще ви се пре­дос­та­ви въз­мож­ност да се нас­ла­ди­те на ус­пе­хи­те си. Оп­ре­де­ле­но ще из­вле­че­те пол­за от по­ло­жи­тел­ното раз­ви­тие в съ­бо­та­.

ЛЪВ

Пре­по­ръ­ка­та за ро­де­ни­те под Лъв е да дей­стват сме­ло и ре­ши­тел­но и та­ка ще ук­репят по­зи­ции­те си. Някои ще имат но­ви де­ло­ви за­поз­нанс­тва и ще на­мерят хо­ра­та, кои­то да им по­мог­нат за реа­ли­за­ция на сме­ли ре­ше­ния. Мо­же да се зах­ва­не­те с но­ви за­да­чи, кои­то да са мно­го рис­ко­ва­ни. В съ­бо­та ще по­лу­чи­те пред­ло­же­ния, кои­то ще ви за­рад­ват.

ДЕВА

Де­ви, днес сте из­пра­ве­ни пред тру­ден из­бор, пред­стои Ви да взе­ме­те важ­но ре­ше­ние за бъ­де­ще­то си. За­то­ва се по­съ­вет­вай­те с те­зи, на кои­то има­те до­ве­рие, и то­га­ва дай­те от­го­вор на кон­кре­тен въп­рос. Та­ка ще из­бег­не­те греш­ки. Вслуш­вай­те се и в собс­тве­на­та си ин­туи­ция, коя­то съ­що няма да ви под­ве­де. Някои ги оча­ква пъ­ту­ва­не, свър­за­но със за­бав­ле­ние.

ВЕЗНИ

Сло­жен ден за Вез­ни­те. Не уп­равл­яват на­пъл­но си­туа­ция­та око­ло тях, въп­ре­ки че най-слож­ният етап в ра­бо­та­та и взаи­моот­но­ше­ния­та е пре­ми­нал. Не мо­гат ед­но­лич­но да се раз­по­реж­дат с ма­те­риал­ни­те ре­сур­си и да пла­ни­рат по-на­та­тъш­ни­те дей­ствия. По­тър­се­те чуж­да под­кре­па по въп­ро­си от про­фе­сио­на­лен и де­ло­ви ха­рак­тер.

СКОРПИОН

Днес ще ви бъ­де нуж­но спо­кой­ствие, за да об­мис­ли­те съз­да­ла­та се си­туа­ция в до­ма ви и да раз­ре­ши­те някои проб­ле­ми с ва­шия лю­бим чо­век, и то та­ка, че да за­па­зи­те  ав­то­ри­те­та му. Без­край­но ще ви е бла­го­да­рен и ще зас­ви­де­телс­тва оби­чта си към вас, ка­то ви по­ка­ни на ве­черя или дру­го ро­ман­тич­но място. Има­те мно­го не­ща за вър­ше­не днес, раз­пре­де­ле­те вре­ме­то си.

СТРЕЛЕЦ

В съ­бо­та мис­ли­те ви са със­ре­до­точ­ни вър­ху бъ­де­ще­то, а то­ва е мно­го уда­чно вре­ме, за да раз­ши­ри­те свои­те виж­да­ния. Бъ­де­те ам­би­циоз­ни и не тър­се­те лек път, прео­дол­явай­те без страх препя­тствия­та, ще се спра­ви­те с всич­ко. Някой от близ­ки­те ви е раз­въл­ну­ван от оно­ва, с кое­то сте се за­ни­ма­ва­ли на­пос­ле­дък. Огорчението им от ваши думи е голямо. Ще приемат извиненията ви.

КОЗИРОГ

Бъ­де­те по-пред­паз­ли­ви с фи­зи­чес­ко­то на­то­вар­ва­не днес, то мо­же да ви до­ка­ра проб­ле­ми със здра­ве­то. Не са из­клю­че­ни и трав­ми по вре­ме на ра­бо­та. Няма да ус­пее­те да се спра­ви­те бър­зо с цяла­та ра­бо­та. По-важ­но е да за­па­зи­те ми­ра в от­но­ше­ния­та с близ­ки­те си, упо­ри­тос­тта ви мо­же да до­ве­де до го­ле­ми кон­флик­ти. Ще се на­ло­жи да нап­ра­ви­те ком­про­ми­си.

ВОДОЛЕЙ

Не да­вай­те воля на свои­те емо­ции, ще бъ­дат из­тъл­ку­ва­ни пог­реш­но. Някои от вас ще по­пад­нат в си­туа­ция, коя­то ще ги ком­про­ме­ти­ра. Ще влязат в спор с близък човек, кой­то все пак не е длъ­жен да се съоб­раз­ява с мне­ние­то ви. Ос­та­ве­те убе­жде­ния­та в пра­во­та­та си и се впус­не­те да из­пълн­ява­те за­дъл­же­нията си.

РИБИ

Днес ще ви се ис­ка ро­ман­ти­ка в от­но­ше­ния­та с лю­би­мия. Взе­ме­те ини­циа­ти­ва­та в свои ръ­це, не ча­кай­те по­ка­на от чо­ве­ка до вас. Кол­ко­то по­ве­че уси­лия при­ло­жи­те за осъ­щест­вява­не на меч­ти­те си днес, тол­ко­ва по-бър­зо ще пос­тиг­не­те же­ла­ния ре­зул­тат. За ве­чер­та не пла­ни­рай­те ни­що. Ще ви из­не­на­дат гос­ти отда­леч, с кои­то ще се за­бавл­ява­те от сър­це.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене