Connect with us

Бизнес

Световната купа в Банско в цифри, любопитни факти

Published

on

Световната купа по ски алпийски дисциплини при жените в Банско е най-голямото спортно събитие в България за 2020 година. За нейното провеждане обаче бяха нужни страшно много неща.
Ето най-интересните цифри около организацията и провеждането на Световната купа (24-26 януари 2020):
– 50 състезатели от 13 нации
– 200 – треньорите и технически лица
– 200 представители на медии от над 10 държави
– 2000 акредитирани лица
– 5000 капацитетът на трибуните
– 30 000 зрители в зоната на състезанията в трите дни
– 100 доброволци
– 250 души от техническия екип на пистите
– 40 военни от 101-и алпийски полк
– 30 студенти от НСА, катедра “Зимни спортове”
– 1000 души общо в екипи по организацията
– 25 000 метра обезопасителни съоръжения
– 7 снегоутъпкващи машини
– 15 високо квалифицирани машинисти
– Над 500 000 кубика произведен технологичен сняг
– 100 души ТВ продукция с изцяло международен екип от Франция и Италия и 30 камерен ПТС
– 2 спасителни хеликоптера
– 50 души медицински и спасителни екипи.
– 60 микробуса в паралелната микробусна линия,
– Над 500 бяха официалните гости
– Над 65 000 лева събрани за благотворителност
– 60 дни инженерни дейности за изграждане и разглабяне на всички съоръжения
– 4,5 млн. лева общ бюджет  /Стандартнюз/

pirinsko.com

Бизнес

“МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО” обявява процедура за прием на проектни предложения

Published

on

О Б Я В А

за прием на проектни предложения по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР на

СНЦ “МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО“,

финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

На основание решение на Управителния съвет на СНЦ “МИГ-ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО”, чл.62, т.4 от Наредба №22/14.12.2015 г. на МЗХГ и чл. 11, т.10 от Споразумение №РД 50-197/29.11.2016 г. за изпълнение на Стратегията за ВОМР

 

СДРУЖЕНИЕ “МИГ – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН –ХАДЖИДИМОВО”

обявява процедура за прием на проектни предложения BG06RDNP001-19.453 МИГ –

Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

  
СНЦ “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово”, кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура за подбор на проекти BG06RDNP001-19.453 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово, Мярка 3-6.4 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, обявена във връзка с прилагане на Стратегията за ВОМР, изпълнявана на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово

Основната цел на мярката е насочена към развитието на конкурентоспособността на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово чрез:

 

 • разнообразяване на икономиката и създаване на нови работни места за населението в сектори извън земеделието;
 • оползотворяване на високия туристически потенциал на района и утвърждаване на туристически продукти, базирани на местни ресурси;
 • осигуряване на достъп на населението до слабо развити услуги на територията на МИГ, вкл. в отдалечените населени места.

 


 1. Земеделски стопани или микропредприятия
  1, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията2;
 2. Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.

Предоставя се подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, които са насочени към:

 • Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги);
 • Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);
 • Развитие на услуги във всички сектори (например: туризъм, грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.);
 • Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
 • Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности.

 

В рамките на процедурата не се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз.

По процедурата ще се финансират неземеделски дейности от всички сектори на икономиката с изключение на инвестиции за хазарт, финансови услуги, голф, сектори, както и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба.

По   настоящата    процедура   се    допуска   финансиране   на   разходи   за    материални и нематериални активи:

I.   РАЗХОДИ ЗА МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

 1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;

2 Кандидатите – земеделски стопани, както и кандидатите – микропредприятия следва да са регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията.1 При определяне на едно предприятие като микропредприятие се следва дефиницията на чл.3, ал.3 от  Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП).

 

 

 1. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;

II.      РАЗХОДИ ЗА НЕМАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, включващи следните видове разходи за:

 1. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

III.     РАЗХОДИ ЗА УСЛУГИ, включващи следните видове разходи за:

 1. Общи разходи, свързани с разходите по т. 1, т. 2 и т. 3, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост.

Начало на прием: 26.10.2020 г.    Край на прием: 07.12.2020 г., 17:00 часа.


255 469,98 лева.

Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ като изготвеният от него проект, трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници: 

 

 РАЗМЕР НА ОБЩИТЕ ДОПУСТИМИТЕ РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТ:

 

Вид на кандидатаМинимален размер на

общите допустими разходи за проект

Максимален размер на

общите допустими разходи за проект

За кандидати – земеделски стопани с размер на

стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО

9 779,00 лева

/5 000 евро/

78 232,00 лева

/40 000 евро/

За кандидати – микропредприятия, физически лица и земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и

над 8 000 евро измерен СПО

9 779,00 лева

/5 000 евро/

127 127,00 лева

/65 000 евро/

 РАЗМЕР НА БЕЗВЪЗМЕЗДНАТА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ПРОЕКТ:

 

Вид на кандидатаМинимален размер на безвъзмездната

финансова помощ

Максимален размер на безвъзмездната финансова

помощ

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ
МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ – ГЪРМЕН – ХАДЖИДИМОВО

 

Вид на кандидатаМинимален размер на безвъзмездната финансова помощМаксимален размер на безвъзмездната финансова

помощ

За кандидати – земеделски

стопани с размер на стопанството от 2 000 до 7 999 евро вкл.

измерен в СПО

8 312,15 лева (при интензитет на помощта – 85% и

инвестиции, различни от

66 497,20 лева

(при интензитет на помощта – 85% и инвестиции, различни от

туристически дейности3)туристически дейности)
488,95 лева3 911,60 лева
(при интензитет на(при интензитет на
помощта – 5%, в случайпомощта – 5%,
на инвестиции вв случай на инвестиции в
туристически дейности )туристически дейности)
За кандидати –7 334,25 лева95 345,25 лева
микропредприятия, физически(при интензитет на(при интензитет на
лица и земеделски стопани, спомощта – 75% ипомощта – 75% и
размер на стопанството 8 000 иинвестиции, различни отинвестиции, различни от
над 8 000 евро измерен в СПОтуристически дейности)туристически дейности)
488,95 лева6 356,35 лева
(при интензитет на(при интензитет на
помощта – 5%, в случайпомощта – 5%, в случай на
на инвестиции винвестиции в туристически
туристически дейности )дейности )

 

 

Финансовата помощ е в размер на:

 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – микропредприятия и физически лица – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • 75% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството 8 000 и над 8 000 евро измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • 85% от общите допустими разходи за кандидати – земеделски стопани, с размер на стопанството от 2 0004 до 7 999 евро вкл. измерен в СПО – за инвестиции, различни от туристически дейности;
 • до 5% от общите допустими разходи за всички допустими кандидати – за инвестиции в туристически дейности.

 

3 При преценка на дейностите, които попадат в обхвата на „туристически дейности“ следва да се има предвид чл. 3, ал. 1 от Закона за туризма, както и да се прилагат стриктно чл. 3, ал. 2 и § 1, т. 90 от допълнителните разпоредби, което е в съответствие и с терминологията, ползвана в ПРСР 2014-2020 г.

4 Съгласно СВОМР стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва за имат СПО над 2 000 евро.

 

 

 

Критерии за избор на проекти и тяхната тежест:
КритерийМаксимален

брой точки

1.Проектът включва иновации15
2.Проектът включва дейности за развитие на социални или здравни

услуги

15
3.Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии и др.) и/или инвестиции в други производствени сектори:

Проектът включва инвестиции в секторите, посочени в т.

„Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия (компютри, оптика и електроника; автомобили и други превозни средства; метални изделия; печатарска промишленост; информационни технологии и др.) – 15 точки;

– Проектът включа инвестиции в други производствени сектори (извън посочените в т. „Мерки по създаване на нови предприятия и стимулиране на предприемачеството“ от Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия) – 10 точки“.

15
4.Проектът създава нови работни места10
5.Проектът включва инвестиции за развитие на „зелена икономика“, в

т. ч. и за технологии водещи до намаляване на емисиите

10
6.Проектът е насочен към развитие на селски, еко и културен туризъм10

5 Съгласно допълнително Споразумение към СВОМР № РД–50-197/26.08.2019 г., публикувано на интернет страницата на МИГ с адрес: http://mig-gotsedelchev.com/Docs/ SVOMR/%D0%94%D0%BE%D0%BF.%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%B C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%9450-197-26.08.2019.pdf

 

 

 

КритерийМаксимален брой точки
и др. алтернативни форми на туризъм и/или развитие на занаяти (пряко или непряко промоцира и или използва местни продукти,

занаяти, културни събития), вкл. чрез партньорство.

7.Проекти на кандидати до 40 г.5
8.Проекти на кандидати жени3
9.Проекти на кандидати тютюнопроизводители2
10.Проекти,    подадени    от     кандидати,    притежаващи    опит    или

образование в сектора, за който кандидатстват

5
11.Стопанството на кандидата – земеделски стопанин е с размер от 2000 до 7 999 евро СПО и/или има размер на използваната

земеделска площ до 10 ха

5
12.Собственикът и представляващият кандидата не са получавали подкрепа от ПРСР 2007 – 2013 и/или 2014 – 2020 г., независимо дали

чрез кандидата или чрез друго юридическо лице, в което участват

5
ОБЩ брой точки100
За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна или по-голяма от 10 точки.
Оценката на проектните предложения се извършва съгласно методика, включена в раздел

22 „Критерии и методика за оценка на проектните предложения“ от Условията за кандидатстване, в която детайлно е описан начина на прилагане на критериите за избор на проекти и документите, с които се доказва съответствие с тях.

 

Тереза Вакареева – изпълнителен директор, тел. 0893 661 767.

 

 • в ИСУН на интернет адрес https://eumis2020.government.bg;
 • на електронната страница на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово на интернет адрес http://mig-gotsedelchev.com/;
 • в офиса на МИГ на адрес: гр. Гоце Делчев, ул. „Александър Стамболийски“ №1.

 

Проектните предложения по настоящата процедура се подават изцяло по електронен път в рамките на срока, определен в обявата и в Условията за кандидатстване по процедурата за прием на проектни предложения, с използване на Квалифициран електронен подпис /КЕП/, като се използва Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България – ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

 

 

Continue Reading

Бизнес

Как да си изберем пола

Published

on

Освен малка черна рокля, всяка жена трябва да има на разположение и поне няколко броя поли в различен стил. С тях тя ще може да изглежда добре на работа, по време на разходка в парка, в нощния клуб в събота вечер… Този вид дреха разкрива пред нас модни хоризонти, които просто трябва да покорим, а поради многобройните възможности за съчетаване на полата с какви ли не обувки и блузи; тя се е класирала като най-често купуваната дамска дреха, която никога, никога няма да слезе от модните подиуми.

Как да си изберем подходяща пола

Обновете колекцията си от дамски поли още сега и докажете, че не се страхувате от предизвикателства. Погледнете ги право в очите с онлайн магазин Pause Jeans и купете различни по стил, дължина и цвят дамски поли. Колкото по-голямо разнообразие цари в гардероба, толкова по-уверени ще се чувствате в собствената си кожа, а модните дилеми ще останат някъде встрани от Вас.

Все още се чудите как да изберете подходяща пола за ежедневно или официално носене? Най-напред се запознайте с наличните модели:

 • Дънкови;
 • Разкроени;
 • Драпирани;
 • Кожени;
 • “Ту-ту” и тип “молив”;
 • Тип “лале”;
 • В бохо-стил и много други.

Световноизвестните дизайнери определено са се погрижили за това да разполагаме с достатъчно разнообразие, че да не бъдем преследвани от никакви ограничения при избора на дамска пола. Изберете Pause Jeans и заложете на различното облекло.

С какво можем да я съчетаем

Всичко започва от мечтата да изглеждаме перфектно, а след това идва ред и да решим в какви размери да е бъдещата ни дамска пола. След като отметнем и това, започваме да обмисляме с какво бихме могли да я носим. Тук отново идва ред да си отговорим на някои въпроси, свързани с естеството на ежедневието ни, позициите ни във фирмата, нивото на удобство, което търсим, и др. Ясната визия е най-важната предпоставка за правилен избор по отношение на избора на дамска пола, а ние на свой ред имаме възможност да я съчетаем с:

 • Елегантни обувки на висок ток;
 • Гуменки и маратонки;
 • Кецове;
 • Еспадрили;
 • Ботуши, боти и др.

Въпрос на вкус и климатични настроения. Колкото до качеството – в Pause Jeans то е на най-високо ниво, а Вие побързайте да му се насладите. Изглеждайте добре, чувствайте се добре и купувайте изгодно. Носете новата си пола свободно!

Какви видове има

Освен в стилово и цветово отношение, при дамската пола се наблюдава разнообразие и спрямо нейната дължина:

 • До средата на бедрото;
 • До коляното;
 • Малко под коляното;
 • До глезените.

Тук всичко опира до лични предпочитания и изискванията, свързани с нашата офис визия – готови ли сте да изберете?

 

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

октомври 2020
ПВСЧПСН
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

ПОПУЛЯРНИ