Община Благоевград иска да прави модерен младежки център

Община Благоевград внесе за одобрение нов проект със социална значимост, насочен към младежите в региона, който ще бъде финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“. Срокът за изпълнението му е 42 месеца, а стойността му е до 2 000 000 евро.

Предвижда се изграждането на съвременен младежки център в Благоевград, който ще представлява нова сграда, в която ще има функционални зали за различни дейности и интереси, оборудвани кухня, столова и спални помещения за 40 души. Центърът ще покрива високи стандарти за младежка работа и ще предоставя комплексни услуги чрез разнообразни дейности за младите хора, вкл. тези от уязвими групи. Целта е младежкият център да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество – съвременен стандарт на Съвета на Европа.

Основната целева група, към която ще бъдат насочени дейностите на центъра, са всички младежи на възраст между 15 и 29 години, ученици, застрашени от отпадане или отпаднали от образователната система, младежи в риск от етнически малцинства, младежи, живеещи в малки и отдалечени населени места, млади хора, които са извън заетост, образование или обучение и др. С изграждането и функционирането на новата придобивка се цели повишаването на социалното и икономическо развитие в района.

Центърът ще организира междукултурни обмени, обучения за деца и родители, младежки работилници, съвместни събития с други младежки центрове и НПО-та от България, чужбина и страните донори. Предвижда се в рамките на проекта в Центъра да работят пет младежки работници, двама образователни медиатори, един психолог и един ръководител. Назначените служители на центъра ще се обучават от представители на Съвета на Европа в съответствие с изискванията за качествена младежка работа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене