Увеличават с 10 стотинки цената на кубик минерална вода в Баня, 110 000 лв. повече влизат в общинската хазна

С 10 стотинки ще бъде увеличена цената на един кубик минерална вода в разложкото село Баня. Това предвиждат измененията на наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Разлог. Досега ползвателите на минерална вода, черпещи директно от водоизточника, плащаха по 50 стотинки за кубичен метър, а след влизане на промените в сила те ще плащат по 60 стотинки. Цената важи, когато водата се използва за лечебни цели в специализирани болници за лечение и рехабилитация, спорт, отдих и хигиенни нужди, за профилактика (когато минералните води се ползват чрез лечебни и рехабилитационни съоръжения в обект, който не е регистриран по Закона за лечебните заведения), както и за питейно-битово водоснабдяване на населението, когато няма друга алтернатива. За всички други цели остава досегашната такса, която според наредбата е 2.50 лева. Увеличение от 10 стотинки се предвижда и за водовземане на отработени минерални води, които са с температура над 30 градуса. За такива, при които не е настъпила съществена промяна в хидрохимичните качества, таксата се увеличава от 40 на 50 стотинки, а за такива, при които е настъпила промяна, увеличението е от 15 на 25 стотинки.

Не се предвижда увеличение на цената на минералната вода в разложкото село Елешница, която е 20 ст./куб.м за находището „Св. Варвара“ и 30 ст. за находището в река Златарица.

Измененията в наредбата вече са публикувани на страницата на община Разлог за обществени консултации и тече 30-дневният срок за предложения и становища. Досега такива не са отразени.  Срокът изтича в края на работния ден на 14 декември.

В публикувания проектодокумент не е  посочен размерът на очакваните допълнителни средства, който ще постъпят в общинската хазна. Според  регистъра  на издадените разрешителни за водоползване от находище „Гулийна баня“ броят им е 72, в това число и разрешителните за общинските обекти, които се отопляват на минерална вода. Сметките показват, че общото годишно количество, което е заявено от водоползвателите,  е над 1.1 млн. куб.м минерална вода. При 10 стотинки увеличение това прави над 110 000 лева допълнителни средства.

ЯНА ЙОРДАНОВА

struma.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене