Учи­ли­ще­ в Югозапада плам­на от ва­ри­це­ла

Учи­ли­ще­то в пер­ниш­ко­то се­ло Ру­дар­ци плам­на от ва­ри­це­ла. 10 са но­ви­те слу­чаи на шар­ка в Пер­ниш­ко през из­тек­ла­та сед­ми­ца, по­ве­че­то от тях са от шко­ло­то в ку­рор­тно­то се­ли­ще, има и от Ра­до­мир. Всич­ки се ле­ку­ват ам­бу­ла­тор­но от лич­ни­те си ле­ка­ри.

През пе­рио­да 14-20 ок­том­ври от РЗИ са ре­гис­три­ра­ли 7 слу­чая на чрев­ни ин­фек­ции. 6 ду­ши са се за­ра­зи­ли с ен­те­ро­ко­лит. От тях 4 са от Пер­ник и по един – от Дра­ги­че­во и ра­до­мир­ско­то се­ло Кле­но­вик. Т­ри­ма от бол­ни­те са хос­пи­та­ли­зи­ра­ни в пер­ниш­ка­та бол­ни­ца и три­ма – в сто­лич­на­та СБА­ЛИПБ “Проф. Ив. Ки­ров”. В со­фий­ска­та кли­ни­ка е и 3-ме­сеч­но бе­бе от Брез­ник, кое­то се е за­ра­зи­ло с ро­та­ви­ру­сен гас­троен­те­рит.

През из­тек­ла­та сед­ми­ца здрав­на­та ин­спек­ция е ре­гис­три­ра­ла още 1 слу­чай на ви­ру­сен хе­па­тит, тип А, с кой­то се е за­ра­зи­ла 62-го­диш­на же­на от Брез­ник, и 1 слу­чай на лай­мска бо­лест на 30-го­диш­на же­на от Пер­ник. И две­те па­циен­тки са нас­та­не­ни в ин­фек­циоз­но­то от­де­ле­ние на пер­ниш­ка­та бол­ни­ца./Струма/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене