Connect with us

Хороскоп

Хороскоп за 1 юли

Published

on

зодии

ОВЕН
Финансовият проблем е остър при Овните и ще бъде предмет на размишленията ви през деня. Може би трябва да споделите притесненията си с колеги и приятели. Между тях ще се намери човек, който ще ви даде ценен съвет. Има смисъл да пристъпите към изпълнението му. С по-голяма настойчивост трябва да преследвате целите си.

ТЕЛЕЦ
Много от вас са гневни днес заради факта, че са се лишили от материални придобивки. При някои Телци гневът се дължи на измама, чрез която им е взета голяма сума. Намерете начин да си върнете тези пари, защото човекът, който ги е получил, едва ли ще го стори доброволно. Сега положително развитие ще имат вашите контакти.

БЛИЗНАЦИ
Когато желанията и стремежите на някой се покрият с практическата реализация, това е радост и удовлетворение. За много Близнаци днес това ще бъде дългоочакваният факт. На всички им предстои промяна и положително развитие. За всеки от вас осъществяването ще настъпи по различно време, но то е сигурно.

РАК
Сега Раците са си най-добрият съветник относно предстоящите задачи и проблеми, с които ще ви срещне денят. Въпреки че още не можете да се похвалите с особени възможности или самочувствие, основаващо се на непрекъснат напредък, вторник слага начало на ново развитие в обществените отношения, в семейството и т.н.

ЛЪВ
Нямате избор днес и час по-скоро трябва да привършите поетите задължения. Едва после можете да потърсите решение на проблеми, които се отнасят към работата ви, обществените контакти и някои нови планове за близко бъдеще. Сега ще имате проблеми в службата, където ще влезете в остър конфликт. Пазете се от погрешни ходове.

ДЕВА
Следвайте избраната от вас линия и няма да сгрешите в нищо. Във вашия професионален живот настъпват промени, от които ще възникнат нови условия за по-нататъшното ви развитие и контакти, различни от досегашните. Те ще създадат възможности за по-пълната ви изява, но само ако не прибързвате, не се повлиявайте от чужд съвет.

ВЕЗНИ
Труден ще бъде вторник за вас. Повечето Везни няма да имат предварителна програма за деня, а някои ще прекарат почти цялото време в състояние на повишена раздразнителност. Ще ви налегне скуката, която на моменти ще ви задушава. За някои денят ще бъде много ползотворен – успешно ще вземат изпит или ще сложат начало на обучение.

СКОРПИОН
Вторник преминава спокойно при намалена ангажираност при вас. Възможни са остри конфликти със съдружници или партньорите. В някои случаи не е изключено да се стигне до крайно влошаване на отношенията и дори прекъсването им. Деловите ангажименти при повечето от вас ще имат финансова основа, ще получите пари.

СТРЕЛЕЦ
Реално развитие имат вече порасналите възможности на Стрелците. Вторник е от дните, в които можете да се възползвате от своя шанс за осъществяване на стремежите си. Много интересно се развива вашата съдба сега. За да осъществите личния си стремеж, трябва преди това да сторите благодеяние на някого.

КОЗИРОГ
По различни причини Козирозите са под влиянието на известно безпокойство днес. При мнозина от вас то се свързва с работата. Няма никаква причина да правите точно тази връзка. Тревогата е по-скоро плод на страничен отрицателен ефект – безсъние. В професионалната област ви предстоят промени. Добър вторник за контакти.

ВОДОЛЕЙ
Обикновено вие не скучаете и винаги намирате нещо, което да ангажира съзнанието ви. Но днес апатията ще завладее мнозина от Водолей. Ще ви пречи и липсата на организираност, която в много случаи е продиктувана от заобикалящата среда. Не ви липсват положителни явления, може да получите възнаграждение или договор за определена поръчка.

РИБИ
Във вторник чувството за отговорност, честността и добронамереността се изразяват във висока степен от Рибите. Засилен е вашият оптимизъм и с лекота ще разрешите дневните си задачи. Но между вас се срещат и друга категория хора, за които времето ще бъде много трудно – с каквото се заемат, то няма да им върви.

struma.bg

Хороскоп

Хороскоп за 19 януари

Published

on

ОВЕН

Във втор­ник бла­го­ра­зу­мие­то над­дел­ява у Ов­ни­те. Мо­же да се свър­же пре­ди всич­ко с ва­шия про­фе­сио­на­лен и фи­нан­сов ста­тут, кой­то бав­но за­поч­ва да по­ви­ша­ва ни­во­то си. На­ли­це е про­фе­сио­нал­на пром­яна, коя­то е по­лез­на, в някои слу­чаи е свър­за­на с пъ­ту­ва­не. Ще ос­та­ви­те на по-за­ден план лич­ни­те си ан­га­жи­мен­ти.

ТЕЛЕЦ

Във втор­ник вие мо­же­те да дей­ства­те уси­ле­но за осъ­щест­вява­не на стре­ме­жи­те си. Във втор­ник за­ни­ма­ния­та ви ще са ус­пеш­ни. Мно­зи­на, об­ла­да­ни от ми­съл­та за лич­ния си биз­нес, ще имат необмислени дей­ствия на ра­бот­но­то си място. Не пре­диз­вик­вай­те гне­ва на на­чал­ни­ци­те си, не спо­ре­те днес и не изи­сквай­те мно­гo от околните.

БЛИЗНАЦИ

Във втор­ник Близ­на­ци­те ще имат реал­ни ос­но­ва­ния да се по­чувс­тват щас­тли­ви, за­що­то техните же­ла­ния и стре­ме­жи ще бъ­дат из­пъл­не­ни в най-ско­ро вре­ме. Пъл­но­та­та на то­ва из­пъл­не­ние не във всич­ки слу­чаи ще бъ­де стоп­ро­цен­то­во, но то­ва няма да ос­та­ви не­га­тив­но впе­чат­ле­ние при пове-чето Близнаци. Проя­ве­те по­ве­че бла­го­ра­зу­мие.

РАК

На­ли­це са вът­реш­ни при­тес­не­ния, кои­то мал­ко ви сму­ща­ват, но е си­гур­но, че няма да пов­лияят вър­ху раз­ви­тие­то на деня. С из­вес­тни труд­нос­ти пре­ми­на­ва про­фе­сио­нал­ният ден, но те са по-ско­ро на пси­хи­чес­ко ни­во. Ед­на сре­ща ще ви да­де пъл­но ус­по­кое­ние от­нос­но ад­ми­нис­тра­тив­ни въп­ро­си. Де­ло­ви­те раз­го­во­ри ще са ус­пеш­ни.

ЛЪВ

Втор­ник съз­да­ва впе­чат­ле­ние за не­дос­та­тъч­на ак­тив­ност при Лъ­во­ве­те. Не е из­клю­че­но след де­ло­ва сре­ща да не се слу­чи оча­ква­но­то раз­ви­тие за вас и да не от­го­варя на стремежите ви. По от­но­ше­ние на про­фе­сия­та ви се­га няма зат­руд­не­ния. Най-доб­ри кон­так­ти днес ще има­те с прия­те­ли, на чия­то по­мощ и добър съвет се над­ява­те.

ДЕВА

Ус­тре­мен е то­зи ден за вас. Дей­ствия­та ви са пра­вил­ни и ре­зул­та­ти­те от то­ва няма да за­къс­неят. В де­ло­вия си жи­вот бъ­де­те убе­де­ни, че в най-ско­ро вре­ме ще по­лу­чи­те оно­ва, към кое­то се стре­ми­те. Биз­нес­ме­ни­те трябва да бъ­дат дос­та вни­ма­тел­ни в кон­так­ти­те със съд­руж­ни­ци­те си. Не са из­клю­че­ни из­ма­ми или преда-телства.

ВЕЗНИ

Пром­яна­та през из­ми­на­ли­те дни за Вез­ни­те бе­ше из­раз на но­во раз­ви­тие, кое­то при някои се поя­ви час­тич­но. Се­га необ­хо­ди­мос­тта от пром­яна на ва­ши­те кри­те­рии или на на­чи­на ви за во­де­не на де­ла­та, как­то и на лич­но ни­во, е съв­сем на­ле­жа­ща. При някои днес пред­стои пъ­ту­ва­не в чуж­би­на и прия­тни сре­щи. Неочаквани приходи от хазарт.

СКОРПИОН

Оби­кно­вен ден за Скор­пио­ни­те, но по-за­си­ле­ни мо­гат да бъ­дат кон­так­ти­те ви днес. Вър­ху вас дей­стват из­вес­тни ог­ра­ни­че­ния, с кои­то трябва да се съоб­раз­ява­те и дей­ствия­та ви да бъ­дат пре­ме­ре­ни. На някои пред­стои да из­вър­шат дей­ствия, свър­за­ни с ад­ми­нис­тра­ция. Не от­ла­гай­те ра­бо­та­та си и те­ку­щи­те за­дъл­же­ния.

СТРЕЛЕЦ

Дос­та мрач­ни сте във втор­ник и мно­зи­на ве­че в от­чая­ние­то си поч­ти не виж­дат из­ход от си­туа­ция­та на стаг­на­ция. Вие сте в края на то­зи мра­чен пе­риоди не пре­неб­рег­вай­те доб­ри­те по­ка­за­те­ли, за това. Оне­зи, кои­то са оча­ква­ли да за­губят ра­бо­та­та си, ще ос­та­нат на място­то си, но ще претърпят временно материални загуби. Ще бъде понижено трудовото им възнаграждение.

КОЗИРОГ

Ус­пе­шен втор­ник за ро­де­ни­те под Ко­зи­рог, ще се рад­ва­те на ис­тин­ско ус­по­кое­ние по­ра­ди из­пъл­не­ние на всич­ки­те ви на­ме­ре­ния, свър­за­ни с де­ло­вия жи­вот. При някои е въз­мо­жен път, кой­то доп­ри­нася за реа­ли­за­ция­та им. С по-гол­ямо вни­ма­ние трябва да се от­нас­яте към от­кри­ти­те си вра­го­ве. Не давайте израз на чувствата и неприязънта си към тях, приспете внимането им.

ВОДОЛЕЙ

Втор­ник е свър­зан с реа­ли­за­ция на лич­ни де­ла и лю­бо­вен ус­пех при Во­до­леи­те. Денят има сла­бо не­га­тив­но раз­пре­де­ле­ние в ра­бо­та­та ви и емо­ции­те у някои от вас ще бъ­дат на по-ви­со­ко от оби­чай­но­то ни­во. Не би­ва да ви при­тесн­ява, тъй ка­то няма не­га­ти­вен ефект за вас. Прояв­явай­те по-гол­яма ак­тив­ност в дей­ствия­та си и ще спечелите одобрението на началниците ви.

РИБИ

Втор­ник за­поч­ва ка­то оби­кно­вен ден, но се­га има­те мно­го доб­ри въз­мож­нос­ти за осъ­щест­вява­не на свои­те пла­но­ве или за по­лез­ни дей­ствия с хо­ра, на кои­то вярват. Ра­бот­ният ви ден е не­за­до­во­ли­те­лен и ве­роя­тно мно­зи­на от вас ще бъ­дат страш­но нер­вни. Не се под­да­вай­те на емо­цио­нал­ни реак­ции, за­що­то то­ва води до кон­флик­ти и ядове, както и негативно отношение към вас.

Continue Reading

Хороскоп

Хороскоп за 18 януари

Published

on

ОВЕН

В по­не­дел­ник спо­кой­ствие­то ви об­гръ­ща в уют­на­та си прег­ръд­ка, пред­раз­по­ла­гай­ки мно­го от вас към без­дей­ствие и от­пус­на­тост. Но днес ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и има­те доб­ри въз­мож­нос­ти да прид­ви­жи­те важ­ни де­ло­ви въп­ро­си към край­на­та фа­за на тяхна­та реа­ли­за­ция.

ТЕЛЕЦ

Тел­ци­те имат мно­го пла­но­ве и съ­що тол­ко­ва мно­го пред­ло­же­ния, кои­то в пос­лед­но вре­ме са им нап­ра­ве­ни за реа­ли­за­ция в раз­лич­ни сфе­ри – от чис­то про­фе­сио­нал­ни до биз­нес дей­ност. Се­га сте из­пра­ве­ни пред из­бор, кой­то чес­то па­ра­ли­зи­ра спо­соб­нос­тта за реал­на пре­цен­ка.

БЛИЗНАЦИ

То­зи по­не­дел­ник е ус­пе­шен ден за Близ­на­ци­те и без при­тес­не­ния мо­же­те да на­со­чи­те ак­тив­на­та си при­ро­да към по­ве­че от ед­на дей­ност, кое­то е на­ча­ло на ва­ша­та оп­ре­де­ле­ност. По де­ло­ви­те си ан­га­жи­мен­ти дей­ства­те с при­съ­що­то усъ­рдие, пос­ти­гай­ки по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти.

РАК

Ра­ци­те са дос­та ак­тив­ни в по­не­дел­ник и дей­ствия­та ви ще имат оча­ква­ния ус­пех, но мно­зи­на ще при­бър­зват и по то­зи на­чин ще пос­тавят под въп­рос то­зи ус­пех. Осо­бе­но важ­но е да проя­ви­те необ­хо­ди­мо­то тър­пе­ние в кон­так­ти с влия­тел­ни ли­ца или с ше­фо­ве­те от служ­ба­та ви.

ЛЪВ

Дос­та ус­пе­шен е по­не­дел­ник за Лъ­во­ве­те и пре­ди всич­ко за оне­зи от вас, кои­то са го оп­ре­де­ли­ли за кон­так­ти с хо­ра по реа­ли­зи­ра­не­то на съв­мес­тни де­ло­ви за­да­чи. Днес в то­ва от­но­ше­ние ще пос­тиг­не­те от­лич­ни ре­зул­та­ти. В про­фе­сио­нал­на­та ви дей­ност ще въз­ник­нат някак­ви проб­ле­ми.

ДЕВА

В по­не­дел­ник Деви­те мо­гат да осъ­щест­вят ак­тив­ни­те си дей­ствия в някол­ко нап­рав­ле­ния. Пред мно­зи­на въз­ник­ва необ­хо­ди­мост да пъ­ту­ват, но се от­ка­же­те от на­ме­ре­ние­то си, за­що­то то мо­же да се про­ва­ли и ед­нов­ре­мен­но с то­ва да про­пус­не­те въз­мож­нос­тта за дру­га ра­бо­та.

ВЕЗНИ

По­не­дел­ник но­си изо­би­лие от нас­трое­ния за Вез­ни­те, преоб­ла­да­ват свет­ли­те то­но­ве, как­то и раз­нооб­ра­зие от ан­га­жи­мен­ти, кои­то ще ха­рак­те­ри­зи­рат зае­тос­тта на все­ки от вас. Денят е ус­пе­шен, но­си спо­кой­ствие и за­до­волс­тво от пос­тиг­на­то­то. Вкъ­щи ще се при­тес­ни­те от ед­но съоб­ще­ние.

СКОРПИОН

Де­ло­вият по­не­дел­ник за­поч­ва ус­пеш­но при Скор­пио­ни­те и вие без мно­го уси­лие ще мо­же­те да си оси­гу­ри­те по­лез­ни кон­так­ти, по-доб­ри до­го­вор­ни ус­ло­вия, слу­жеб­но из­рас­тва­не. Зат­руд­не­ния се оче­рта­ват при чис­то фи­нан­со­ви опе­ра­ции и дей­ност, свър­за­на с ад­ми­нис­тра­тив­на ин­стан­ция.

СТРЕЛЕЦ

Не сте във фор­ма в по­не­дел­ник и за мно­зи­на се оче­рта­ва те­жък ден. Не­ка бъ­дат вни­ма­тел­ни оне­зи от вас, кои­то ра­ботят с ос­три ин­стру­мен­ти и еле­ктри­чес­тво. По­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти оча­кват те­зи пред­ста­ви­те­ли на зна­ка, кои­то ще про­ве­дат раз­го­во­ри с от­го­вор­ни ли­ца.

КОЗИРОГ

По­ви­ше­ни са ва­ши­те въз­мож­нос­ти и при­те­жа­ва­те ог­ро­мен ене­ргиен по­тен­циал в по­не­дел­ник. По­ве­че­то от Ко­зи­рог ще бъ­дат ди­на­мич­ни днес и ще дей­стват в пра­вил­на по­со­ка. Се­га са на­ли­це всич­ки ус­ло­вия да пос­тиг­не­те всяко свое же­ла­ние в про­фе­сио­нал­на­та сфе­ра.

ВОДОЛЕЙ

За­беля­зва се из­вес­тен спад във ва­шия “аку­му­ла­тор на си­ли­те”, но то­ва няма да ока­же ни­как­во въз­пи­ра­що въз­дей­ствие от­нос­но дей­ствия­та, прос­то трябва да се ог­ра­ни­чи­те в да­ва­не­то на съ­ве­ти. За дру­ги – ус­пе­шен по­не­дел­ник, през кой­то ще пос­тиг­нат зна­чи­тел­но раз­ви­тие на де­ла­та си.

РИБИ

С по­ви­ше­на до­за хит­рост са Ри­би­те в по­не­дел­ник, мо­же­те да се над­ява­те на ус­пеш­ни дей­ствия, но не­за­бе­ле­жи­ма­та гра­ни­ца, до коя­то мо­же­те да хит­ру­ва­те, съз­да­ва опа­сни рис­ко­ве. В служ­ба­та мо­же да се сблъс­ка­те с труд­нос­ти. На ус­пех раз­чи­тай­те при раз­го­во­ри с прия­те­ли.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

януари 2021
ПВСЧПСН
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

ПОПУЛЯРНИ

tempobet

Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al