ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГЪРМЕН ОРГАНИЗИРА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН ЗА 2018 ГОДИНА

На основание и чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл. 52, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Гърмен, председателят на Общински съвет с.Гърмен, кани  гражданите на общината, на публичното обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Гърмен за 2018 г.,  което ще се проведе на 29.08.2019 г. /четвъртък/ от 10:00 часа в заседателната  зала в сградата на Общинска администрация с.Гърмен.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене