Цялата истина: Злата Ризова прикрива опит за убийство, извършен от сина й?

Един от големите талан­ти на родното ММА Венцислав Сотиров, син на общинската съ­ветничка Злата Ризова, направи опит за убий­ство! Младият боец посрами и титлите и се­мейството си, нахвърляйки се и пребивайки жестоко младия мъж Андонис Валсамис от Гърция посред нощ в центъра на град Благоев­град. Направи се и невъзмож­ното случаят да се потули, на жертвата да се предложат пари, само и само да не по­страда името на съветнич­ката Ризова, която се е на­сочила към кметския стол на Благоевград с кална и агресивна кампания сре­щу кмета Атанас Камбитов. Топ Преса беше подложена на нечовешки натиск, само и само да потули заедно с другите медии случая. С риск и срещу нас да има по­мия, ние обаче решихме да не спестим исти­ната, още повече че кампанията продължава да се води срещу свидетелите по делото. Настина е странно как, политическото острие на скан­далния съветник Андон Тодоров – Ризова, реве за законност и еже­дневно праща в прокуратурата своите политиче­ски опоненти, но когато опре до нейното дете, тя предлага пари и иска да потули из­вършено престъ­пление. Казахме ли престъпле­ние? А опит за убийство? Но запознайте се с потресава­щата истина само и един­ствено в Топ Преса – югоза­падният таблоид. Тя говори сами по себе си!

КОЙ Е ММА БОЕЦЪТ ВЕН­ЦИСЛАВ СОТИ­РОВ – МАЛКАТА МИШКА:

През октом­ври 2017 год. бившият бок­сьор Венцислав Сотиров извес­тен с прякора Малката Миш­ка и настоящ състезател на клуб ИПОН Благоевград спечели бал­канската титла по ММА. Синът на Венци Соти­ров – Мишката и общинската съветничка от Благоевград, Злата Ризова – Венцислав граб­на златен медал на състеза­нието, провело се в ТираАлбания. Как от шампион малката Мишка се превър­на в побойник, разказва Ма­рио…

Скучаят се раз­вива преди ня­колко дни, когато гръцкият млад мъж Андонис Бал­самис. Чуваме се по телефона с с него, който е звер­ски пребит от Вен­цислав Сотиров – Малката Миш­ка, син на общин­ската съветничка Злата Ризова…

– Андонис, раз­кажи какво точно се случи…

– Тръгваме си от клуб “LEVEL” към 03:00 сутрин­та към THE FACE. Пред банката при купола седяха едни момчета, които започнаха да се закачат с мен, защото бях с едни девойки. Единият от които беше Венцислав Сотиров, синът на Злата Ризова и Мишката – Вен­цислав Сотиров, а другият Васил Стоянов Георгиев и други момчета. Чуха ни че говорим на гръцки и явно ги е подразнило. Започнаха да обиждат момичетата и да ги наричат курви. Синът на Злата беше застанал на бой­на позиция и ни обиждаше. Даже дойде лице в лице и ми каза: „Ще ви еба и ще ви бия“. Казах му, че е пил и да ме оставят на мира. Тръгнах­ме нагоре към дискотеката. Застанахме на входа да из­чакаме едното от момичета­та да си проведе разговора по телефона. През това вре­ме, то и на записа се вижда как отдолу се задава сина на Мишката – Сотиров, с още едно друго момче и ди­ректно се насочва към мен. Удря ми плесник. Едното от момичетата за­стана пред мен да ме защити. Дойде и този Васил. В същото време си­нът на Злата ме издебва и започ­ва да ме млати в гръб. В момента на удара тръгнах да се браня и от­там ми наскачаха всички. На запи­са ще видите, че най-активни в на­насянето на уда­ри по мен са този Васил и сина на Злата Ризова.

– Имаш ли запи­са от побоя?

– Има го в поли­цията при поли­цейския инспек­тор от Първо РУП – Благоевград, Ро­мео Харалампиев.

– Тоест, това не може да бъде по­тулено, има запис, на които всичко се вижда?

– Да… Пет човека ме смля­ха от бой. Даже се вижда как сина на Злата с един скок ме рита в лицето. Имам отпечатък от маратонка на глава­та. Носът също ми е счупен. Изкарах си медицинско. Добре че братя барабанисти Пищолски ми­наха оттам, та се намесиха и ни разтърва. Конфликтът беше основно със сина на Злата Ризова. Направо ме смляха от бой. Аз не се бих, те ме биха. Ка­мерите на бан­ката са запи­сали всичко. На тях се виж­да как тези момчета се изсипват вър­ху мен. Всич­ко става за секунди. Бях с един мой приятел грък – Йоанис. Той не говори български. По най-бързият начин човека отива да вик­не охраната на THE FACE да излязат, за да ни разтърват. Охраната докато излезе всичко беше свършило. За една минута ме смляха и изчезнаха. Аз отидох и си извадих меди­цинско. Приятелката ми е адвокатка и пое щафетата. Ще пусна жалба. В момен­та съм в Солун защото ще правят операция на баща ми и затова не съм в Благоев­град. Снимки съм си напра­вил доста, за да се види до какво състояние са ме до­карали. Достатъчно доказа­телство е и записа от каме­рите на банката. Да се види как синът на общинския съветник Злата Ризова раз­дава правосъдие в нощните часове в Благоевград. Тя се мисли в последно време за много голяма работа и май и синът й се е възвеличал дос­та. Подал съм жалба. Имам и свидетели. Искам всичко това да стане обществено достояние. Няма да оста­вя нещата така. Искам да благодаря и на братята Пи­щолски, че се намесиха и ни разтърва. На камерите се вижда точно как стана всич­ко. Инспектор Харалампиев разполага с видеото. То е за­снето от банка ОББ.

– Разбрахме, че Злата е предложила пари, за да не пускаш никакви жалби…

– Да, но животът ми не струва 5-10 хиляди… Целта на моята приятелка адвокат е такава. В момента тяхната цел (на сина на Злата Ризо­ваБ е да ме прецакат. Ако мине сега производство по указа за дребното хулиган­ство, след това аз немога да направя нищо. Това им е целта. Да им се наложи една елементарна глоба и цирка да свърши. Сега с европей­ската конвенция за защита на правата на човека има един протокол, в който се въвежда принципа, че кога­то едно лице е било съдено независимо при какво про­изводство, не може да бъде съдено за същото нещо вто­ри път. Което означава, че те ако бъдат осъдени сега по указа за дребното хули­ганство и им бъде наложе­на една елементарна глоба, след това ние не можем да възбудим нито досъдебно производство, нито някакво друго наказателно преслед­ване срещу тези лица. Тоест ще бъдем жестоко прецака­ни. Затова сме пуснали жал­ба до прокуратурата да се самосезират. Пуснали сме становище до съдия Нико­лова. Надяваме се матери­алите да бъдат изпратени до прокуратурата и да се образува досъдебно произ­водство. Това си е престъ­пление от общ характер. Не следва да се води по УБДХ. Все едно да ги оставим без­наказани. Делото е насроче­но и ще водим процес. Дело за хулиганство. Опитахме да го отложим. Пуснали сме становище.. Всичко, което трябва сме направи­ли. Всичко зависи от съдия Николова. Ще видим какво ще стане, но няма да оставя нещата така и ще осъдя този човек, който едва не ме уби, да влезе в затвора.

ЗА МОРАЛА НА ЕДИН ПОЛИТИК!

От Силвия СТОЯНОВА

Съветничката Злата Ри­зова ползва правораздава­телната система с доноси и жалби срещу един политик. Сайтовете на скандално известния съветник Андон Тодоров ежедневно бъл­ват статии в нейна полза и я величаят за това, че на конвейер праща доноси в прокуратурата срещу поли­тически опоненти и кмета Камбитов. Сега обаче пра­вораздавателната система трябва да бъде смазана и да не работи ефективно, щом става въпрос за сина й. Ме­диите в Благоевград, стран­но защо, мълчат, влизайки в положение на една „майка“, щото Злата била добър чо­век. Това позволява на сина й да млати кой си иска, щото е ММА-боец, щото мама има връзки и тате е някой… Спе­те спокойно, деца, синът на Злата ще ви млати, после Злата ще се обади и всичко ще се потули. „Свободните медии“ и честни журналисти ще си правят автоцензура и престъплението ще се по­крие. Андон Тодоров, поли­тическият ортак на Ризов, известен с прякора „Върне­те си ми парите за кръста“, също активира лостове да спаси Ризова от резила и сина й от силата на закона. Е, няма как да стане. Топ Преса вярва в правосъди­ето и ще работи то да бъде наложена с най-голямата му строгост, защото мамините синчета не могат да бъдат реабилитирани, щото мама е е от опозицията… Срам!

ОЧАКВАЙТЕ В СЛЕДВАЩИЯ БРОЙ – ЩЕ ИЗГОНЯТ ЛИ МАЛ­КАТА МИШКА ОТ ММА-ОРГА­НИЗАЦИЯТА!

ОЩЕ ЗА ЗЛАТА РИЗОВА И БЪДЕЩЕТО Й В… ПРОКУРА­ТУРАТА!

Вестник “ Топ Преса „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене