ВОМР с подкрепата на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020”

Сдружение с нестопанска цел “Местна инициативна група – Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово” (МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово), кани желаещите да представят проектни предложения по мярка 8 „Повишаване  достъпа до заетост на безработни лица, вкл. лица с увреждания  и адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса, Компонент 2 “Обучение на заети лица“ от стратегията за ВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG05M9OP001-1.041 МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово – МЯРКА 8, КОМПОНЕНТ 2  „Обучение на заети лица“.

Процедурата се изпълнява в съответствие с Приоритет 3 „Развитие на човешкия капитал чрез подобряване достъпа до заетост, стимулиране на предприемаческите идеи и осигуряване на съвременни социални услуги“ от СВОМР на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен – Хаджидимово и ще способства за постигане на специфична цел 3.1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места чрез обучения на безработни и заети лица и подкрепа за развитие на предприемачески идеи“.

Основна цел на процедурата е „Адаптиране на работещите спрямо нуждите на бизнеса чрез осигуряване на възможности на заетите лица за учене през целия живот“.

Специфична цел: Увеличаване броя на заетите лица, придобили нови знания и умения, в т.ч.:

  • Придобита и/или подобрена професионална квалификация и/или ключови компетентности от заетите на възраст над 54 г.
  • Придобити нови знания и умения от лицата със средно и по-ниско образование.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд чрез приноса на ОПРЧР за Водено от общностите местно развитие.

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”, Инвестиционен приоритет 6 „Подобряване на равния достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене, включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции” на ОП РЧР.

Проектите ще се изпълняван на територията на МИГ – Гоце Делчев – Гърмен -Хаджидимово, която обхваща административно – териториалните граници на общините Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

  1. Предоставяне на обучение за повишаване на професионалната квалификация или придобиване на нова;
  2. Предоставяне на обучение за придобиване на ключови компетентности;
  3. Осигуряване на достъп до иновативни форми за учене през целия живот, разработването и внедряване на системи за обучение и въвеждане на обучителни методи и програми, основани на практиката, за повишаване знанията, уменията и компетенциите на заети лица, като[1]:

– въвеждане на интерактивни методи за обучение;

– създаване на инструменти и платформи за електронно обучение;

– тестване на иновативни практики и подходи в областта на обучението и др.

– въвеждане на системи за самообучение;

– дейности за сътрудничество между предприятията за насърчаване на развитието на системите за обучение и професионална квалификация и тяхното внедряване в предприятията и др.

Индикативният бюджет по настоящата процедура е в размер на 410 724,00 лв.

Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: неприложимо

Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура: 97 791,50 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg; http://mig-gotsedelchev.com

Краен срок за представяне на предложенията:

 

  • Първи краен срок за кандидатстване: 27.03.2019 г., 17:00 часа
  • Втори краен срок за кандидатстване: 07.2019 г., 17:00 часа

*Втори краен срок за прием на проектни предложения е приложим при условие, че е налице остатък от неусвоен бюджет от първи прием.

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) – https://eumis2020.government.bg

[1] Съпътстващи Дейности (Незадължителни дейности)

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене