Нова книга за Пирин планина

Двама изявени ту­ристи – Николай Дау­тов от гр. Гоце Делчев и Деян Василев –ни поднасят най-новата книга за легендарната планина, озаглавена ‘’Езерата на Пирин’’. Всъщност за Даутов тя е трета книга за пла­нината през последните 5 години, когато се появиха на пазара ‘’Пирин – географски и етимологичен речник /изд. 2014 г. /и ‘’Пирин – пътево­дител’’/изд. 2017 г. /

В началото авторите про­следяват накратко место­положението и границите на планината. След това поясняват кога и как са об­разувани водните простран­ства – какви наименования освен ‘’езера’’се използват за някои от тях като ‘’гьол’’, ‘’локва’’, ’’тиаци’’и. т. н.

На високо професионал­но равнище е описанието за изследване на езерата в ис­торически план. Като се за­почне от най-елементарните сведения за езерата от френ­ския геолог Огюст Викенел през втората половина на 19-ти век и се продължи с българските изследовате­ли Петър Дър­вингов, Васил Кънчов, Пе­тър Бакалов и Иван Буреш, за да се дос­тигне до по-за­дълбочените проучвания през 20-ти век на видния географ Жеко Ра­дев и на Александър Вълка­нов – зоолог и хидробиолог.

В по-ново време се от­крояват изследванията на геолога Георги К. Георгиев с труда му ‘’Езерата на Пирин планина’’/1938 г. /, както и на една от най-популярни­те книги за пиринските езе­ра-‘’Очите на Пирин’’/1969 г. / на геолога Тодор Ненов.

Авторите коментират и оценяват положително при­носа на споменатите учени по изучаване на пиринските езера. . На свой ред правят нови описания и измерва­ния.

С интерес любознателни­ят читател се запознава с подробната и прецизна гео­графска характеристика на пиринските езера – техния пройзход, брой /около 284/, месторазположение, над­морска височина, площ, дъл­жина, широчина, дълбочина, обем и брегова линия.

Не се подминава и фактът, че броят на пиринските езе­ра е непостоянен, някои от тях пресъхват през лятото.

В структурно отношение книгата е сполучливо подре­дена. Първо се разглеждат езерата на изток от главното било на Пирин в посока се­вер-юг, водите на кои­то се оттичат към р. Места, а след това езера­та на запад от глав­ното било на Пирин в посо­ка се­вер-юг, които пък се оттичат към р. Струма.

Освен изчер­пателни сведе­ния за всяко езеро и циркус, авторите ни запоз­нават и с достъп­ността до тях, т. е. кои основни и второ­степенни маршру­ти пре­минават през тях.

По­ложите­лен е и фактът, че се описват задълбочено физикогеографските особе­ности на ня­кои от по-из­вест­ните речни долини от на­чалото им при езера­та до кори­тото на реките Места и Стру­ма.

Кни­гата изо­бил­ства със сним­ков и картен мате­риал, а в ‘’При­ло­женията’’ може да се види освен най-подробна харак­теристика на всяко едно пиринско езеро, още и кла­сификация на езерата по най-различни показатели.

С богатата си информация тази книга е много ценна за любителите на родната при­рода. Заслужава си всеки от тях да я има в личната си библиотека.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене