31 449 760 лв. е общият проектен бюджет на община Гоце Делчев за 2019 година

Тридесет и един милиона, четиристотин четиридесет и девет хиляди и 760 лв., е общият, проектен бюджет на община Гоце Делчев за 2019 година. Бюджетът бе гласуван на редовно заседание на общинския съвет в четвъртък, според закона за публичните финанси и на закона  за държавния бюджет на Република България. Приходната част на бюджета с държавен характер възлиза на 19 649 760 лв., а приходите с общински характер са 11 800 000 като в това число са и местните приходи от 6 706 166 лв. Целевата субсидия на общината за капиталови разходи е 377 100 лв. и инвестиционен кредит в размер на 900 000 лв. За зимно поддържане на пътища и улици в общината са предвидени 106 300 лв.

Държавните дейности в разходната част на общинския бюджет за 2019 г. са 19 649 760 лв., в т.ч. текущите разходи са 10 138 198 лв. и капиталови разходи, 511 560 лв. Разходите за общински дейности в бюджета са общо 11 800 000 лв. като в т.ч. 6 449 332 лв са текущи разходи, разходи за лихви по заеми и такси – 100 620 лв, капиталови разходи – 4 982 058 лв., съфинансиране по европейски проекти – 168 000 лв. и дофинансиране – 50 000 лв.

„За първи път тази година предлагаме да се формира разходен фонд за текущи ремонти и обзавеждане в детските градини които средства да бъдат целиви се разплащат само за такива дейности“, обясни директорът на направление финанси на при общинската администрация, Йорданка Ендрева.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене