Хороскоп за 31-ви октомври!

ОВЕН

Ва­ше­то усъ­рдие днес ще бъ­де глав­на­та при­чи­на за пос­ти­га­не на ус­пе­хи в де­ла­та. То­ва е дей­ства­ща­та тен­ден­ция, коя­то ви пра­ви са­моот­вер­же­ни, дис­цип­ли­нирaни и ме­то­дич­ни. Някои ще по­пад­нат в плен на ми­на­ли съ­би­тия и “ста­ри ра­ни”. Не спо­деляй­те на­ме­ре­ния­та си с поз­на­ти.

ТЕЛЕЦ

В сряда ва­шият къс­мет е из­ра­зи­те­лен и ви под­крепя за гра­див­ни дей­ствия. Ще пос­рещ­не­те деня ене­ргич­но, ма­кар че мно­зи­на ще пре­ка­рат ед­на без­сън­на нощ и не ще дей­стват в своя пол­за. Тел­ци­те ще имат неб­ла­го­ра­зу­мие­то да де­монс­три­рат не­до­волс­тво на ра­бот­но­то място.

БЛИЗНАЦИ

Мно­го до­бър ден за Близ­на­ци­те, но трябва да из­бягва­те спо­ро­ве. Мо­же­те да се из­мък­не­те от еве­нтуал­но не­лов­ко по­ло­же­ние, но ще ос­та­ви­те не­га­тив­но впе­чат­ле­ние, кое­то не е във ва­ша пол­за. Сряда е ден за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки. Денят бе­ле­жи на­ча­ло­то на про­ме­ни в служ­ба­та.

РАК

Сряда е ва­жен и съд­бо­вен ден за Ра­ци­те. В жи­тей­ския ви път нас­тъп­ват про­ме­ни, кои­то об­хва­щат срав­ни­тел­но дъ­лъг пе­риод. Апа­тия­та ви бър­зо ще пре­ми­не в със­тоя­ние на нео­чак­ва­на и за са­ми­те вас ак­тив­ност. Ус­ло­вия­та на жи­вот съ­що се про­менят. Бъ­де­те по-кон­так­тни и ще на­ме­ри­те но­ви прия­те­ли.

ЛЪВ

Пре­ди да се зае­ме­те да вър­ши­те как­во­то и да е днес, ще пос­тъ­пи­те най-пра­вил­но, ако пред­ва­ри­тел­но пре­ме­ри­те плю­со­ве­те и ми­ну­си­те. В сряда ще бъ­де­те ак­тив­ни и пред­прием­чи­ви. Ще реа­ли­зи­ра­те при­до­бив­ки чрез свои­те съд­руж­ни­ци или прия­те­ли, но не рис­ку­вай­те.

ДЕВА

Сряда е до­бър ден за Де­ви­те и съз­да­ва оп­ти­мал­ни въз­мож­нос­ти за пос­ти­га­не на по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти по де­ло­ви въп­ро­си. Ед­нов­ре­мен­но с тен­ден­ция­та за ус­пе­хи въз­ник­ва опа­снос­т и от при­бър­за­ни и зле об­мис­ле­ни дей­ствия. Не се под­веж­дай­те. Не бъ­де­те пре­ка­ле­но до­вер­чи­ви.

ВЕЗНИ

Доб­ре би би­ло да за­поч­не­те не­що но­во от днес в ли­чен или де­ло­ви план. Сряда се ха­рак­те­ри­зи­ра с ус­пех и голям къс­мет за вас. Де­ла­та ви ще се раз­вият нео­чак­ва­но доб­ре, оча­квай­те пе­чал­ба. В поч­ти всич­ки­те си дей­ствия мо­же­те да се над­ява­те на ус­пе­хи и за­вид­ни пос­ти­же­ния.

СКОРПИОН

За Скор­пио­ни­те сряда но­си ус­пе­хи. Бъ­де­те сдър­жа­ни и не си поз­вол­явай­те вол­ни ко­мен­та­ри по как­ви­то и да би­ло въп­ро­си. Въз­мож­но е неп­ре­ме­ре­на кри­ти­ка да ви ли­ши за из­вес­тно вре­ме от под­кре­па­та на спо­ме­на­ти­те ли­ца. Ха­рак­тер­но е из­вър­шва­не­то на де­ла за нас­ледс­тво.

СТРЕЛЕЦ

Най-сил­но впе­чат­ле­ние ще ви нап­ра­ви ед­на но­ви­на, свър­за­на с ва­ша­та ра­бо­та и от­нас­яща се до про­ме­ни в кон­фи­гу­ра­ция­та, на кои­то и вие при­със­тва­те. Те са по­ло­жи­тел­ни за вас и мо­же би още днес ще се убе­ди­те са­ми чрез но­ви­те до­го­во­ре­нос­ти, кои­то ще ви пред­ло­жат. Завърналите се от комадировка е добре да е се отпускат, а да продължат работата си.

КОЗИРОГ

Днес ва­ше­то усъ­рдие ще бъ­де въз­наг­ра­де­но с ус­пе­хи, кои­то ще пос­тиг­не­те в оно­ва, с кое­то се за­ни­ма­ва­те. Прия­тна из­не­на­да за мно­зи­на ще бъ­де про­фе­сио­нал­но­то приз­на­ние, кое­то ще по­лу­чи­те. Бъ­де­те вни­ма­тел­ни към оне­зи, за кои­то по­до­зи­ра­те, че са ви неп­рия­те­ли. Тези хора ще се опитат да ви навредят, като злословят по ваш адрес.

ВОДОЛЕЙ

Ва­ши­те по­зи­ции ста­ват все по-ста­бил­ни и сряда не пра­ви из­клю­че­ние от та­зи гра­див­на ли­ния на раз­ви­тие. Ус­пе­хи­те ви са ка­те­го­рич­ни, къс­ме­тът ви ра­бо­ти сил­но. За днес са ха­рак­тер­ни фи­на­со­ви при­до­бив­ки, про­фе­сио­нал­на ста­бил­ност и мно­го шанс за реа­ли­за­ция на оно­ва, с кое­то сте се зае­ли. Проблемите ви днес са свързани с финанси, не давайте заеми.

РИБИ

Мно­зи­на от Ри­би мо­гат да пре­вър­нат сряда в осо­бе­но ус­пе­шен ден. Днес сте ис­тин­ски ак­тив­ни и дей­ствия­та ви ще са ре­зул­тат­ни. Сре­щи и пре­го­во­ри от де­ло­во ес­тес­тво мо­гат да пре­диз­ви­кат кар­ди­нал­ни про­ме­ни в жи­тей­ско­то ви раз­ви­тие и со­циал­ния път – но­ва ра­бо­та или но­во съд­ру­жие за биз­нес. На якои от вас ще бъде направено изгодно предолжение.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене