Без категория

Кметът на Гоце Делчев забрани продажбата, сервирането и употребата на алкохол в изборния ден в близост до изборните помещения

община гоце делчев

З А П О В Е Д

№438

от 23.05.2014 г.

 

ОТНОСНО: Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014 г.

За осигуряване на условия за нормално протичане на изборния ден в община Гоце Делчев при провеждане на избори членове на Европейския парламент от Република България, насрочени за 25.05.2014 г., на основание чл.44, ал.1, т.1, т.2, т.4 и т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл. 220 от Изборния кодекс

З А Б Р А Н Я В А М:

1. Продажбата, сервирането и употребата на алкохолни напитки в непосредствена близост до изборните помещения и прилежащите им територии в административно-териториалните граници на община Гоце Делчев от 06.00 ч. до 21.00 ч. на 25.05.2014 г.

2. Забраната не се отнася за помещения, в които ще се провеждат семейни и обредни ритуали (сватби, кръщенета и тъжни обреди), в това число и на абитуриентски балове.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на жителите на общината, чрез средствата за масово осведомяване, и се изпрати на кметовете на кметства, за изпълнение.

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на секретаря на общината Мариана Устаилиева и началника на РУ „Полиция” гр.Г.Делчев.

 

 

 

ВЛАДИМИР МОСКОВ(п)

Кмет на община Гоце Делчев

 

 

Съгласувал:

Мариана Устаилиева

Секретар на община Гоце Делчев

 

 

 

 

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене