Без риболов в 17 езера в НП „Пирин”

Забраниха риболовът в няколко езера на територията на национален парк „Пирин”. Заповедта е на директора на парка Росен Баненски, а основанието за нея са Законът за защитените територии, Законът за рибарството и аквакултурите и Планът за управление на НП „Пирин“.

Не може да се лови риба в следните езера – Каркъмски езера, Тодорини очи, Георгийски, Типишки, Влахини, Газейски, Полежански, Бански (в парков участък Безбог), Рибни (в парков участък Безбог), Кременски, Каменишки, Корнишки езера, Десилишко, Василашки (без Долно Василашко), Суходолско езеро (Разложки суходол), Горното и Средното(Брезнишки) езеро.

Тези водоеми попадат в зона „Iа“ (резерватна зона) и зона „Ib“ (зона с ограничено човешко въздействие) , които са забранени съгласно Плана за управление на Национален парк „Пирин” за извършване на любителски риболов.

Във всички останали езера е разрешене риболовът. Забранява се обаче пренасяне, превозване и престой на лица с харпуни, пренасяне, превозване на зарибителен материал и зарибяване на реки и езера без разрешение.

Разрешен период през годината – от 1 февруари до 30 септември

Любителския риболов се разрешава само на лица, притежаващи редовни билети за риболов и при спазване на следните условия – да се лови риба през светлата част на денонощието, разрешени дни от седмицата са събота, неделя и официалните празници, разрешени средства – една въдица (пръчка) с монтирана на нея една кука. Ппри еднодневен излет за лични нужди могат да се запазят до 2 кг риба, но не повече от 8 бройки или един екземпляр по–голям от 2 кг- не се отнася за американска пъстърва и сивен. Позволява се само изкуствена стръв.

При констатиране на нарушения по горепосочените точки и условия и неспазването им от настоящата заповед ще се прилагат административно–наказателните разпоредби, предвидени в Закона за защитените територии, Закона за опазване на биологичното разнообразие, Закона за рибарството и аквакултурите и Плана за управление на НП „Пирин”.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене