За здравеопазването в община Гоце Делчев

  Вече трети мандат наче­ло на Комисията по здраве­опазване към Общинския съвет в град Гоце Делчев е д-р Неджми Уруч. Той е завършил висшето си об­разование в Медицински университет – София, след което – специалност Обща медицина. Има 19 – годи­шен стаж като общопрак­тикуващ лекар в село Лъж­ница.

– Господин Уруч, бихте ли запознали нашите читатели с проблемите, които са на дневен ред пред Комисията по здравеопазване?

– Най-напред ще кажа, че Комисията се състои от шес­тима членове, представля­ващи всички политически сили в местния парламент. Лекарите в нея сме двама – аз и д-р Аврамова. Сега – на въпроса Ви. Комисията се занимава с проблемите на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров“ и на Медицин­ски център І, който е общин­ски. Центърът оказва до­болнична помощ. Той няма задължения, а когато има, те са минимални. Основни­те проблеми са в болницата. Нейните задължения към доставчиците всяка година растат. На последното за­седание на Комисията раз­брахме, че там е извършена медицинска дейност, която е надлимитна и не е плате­на от Националната здрав­ноосигурителна каса. Това се случва, защото лекарите от хуманна гледна точка из­вършват медицински услуги и на лица, които не са здрав­но осигурени. На тях няма кой да им плати лечението и то тежи на бюджета на сама­та болница. Има такива па­циенти и от съседните общи­ни – Хаджидимово, Гърмен и Сатовча. Обръщали сме се с апел към техните кметове за финансова помощ, но до този момент никой не се е отзовал. Всичко опира до средства само от Община Гоце Делчев.

Причина за натрупаните задължения, които са глав­но към доставчиците на лекарства, е и недофинан­сирането на самите пътеки. На последния отчет ни бяха представени данни, че близо 80% от заработеното отива за заплати, макар че те не са толко­ва високи.

– В какво се из­разява помощта на Комисията по здравеопазване в тази трудна си­туация?

– Няма общин­ска болница без задължения.Този въпрос трябва да се реши на нацио­нално ниво – как­во ще се прави с тези задължения, как ще се рабо­ти оттук нататък. Ние като общест­веници и поли­тици вършим на­шата работа. Чрез участие в различни проек­ти обновихме и санирахме болни­цата, променихме отоплението от нафта на пеле­ти, оборудвахме здравното заве­дение.

– Да се спрем и на кадро­вия проблем.

– Известно е, че персона­лът на болницата не е доста­тъчен. Ние направихме ана­лиз – колко лекари имаме в момента, след колко време най-възрастните от тях ще се пенсионират и т. н. Въз основа на анализа направи­хме списък със специално­стите, от които са ни нужни кадри. Взехме решение да плащаме специализацията на млади лекари, които се задължават след това да ра­ботят 5 години в гоцеделчев­ската болница. До момента имаме сключени 11 догово­ра с лекари. Заплащането е различно за различните специалности и нашият ли­мит е различен. Завишихме коефициента за непривле­кателните специалности. В момента всички искат да специализират акушерство и гинекология и детски бо­лести. За тях лимитът е из­пълнен. Няма желаещи за лаборанти, анестезиолози или специалисти по образна диагностика.

Тази година някои от лека­рите, с които имаме договор, завършват своята специа­лизация и ще постъпят на работа в МБАЛ „Иван Скен­деров“ .

– А как стои въпросът със здравните грижи на село?

– В момента се работи по проект за създаване на цен­тър за телекомуникационна медицина, чрез който ще се обединят медицинските практики в селата Лъжни­ца и Брезница с Медицин­ски център І в Гоце Делчев. Предвидено е изграждане на тоалетни и рампи за дос­тъп на хора с увреждания до медицинските кабинети. Ще се осигури основно обо­рудване на тези практики и онлайн консултации със специалисти в Медицинския център. По тази програма за европейско финансиране нашата община кандидат­ства заедно с община от съ­седна Гърция.

– Известно е, че Комиси­ята, която председателст­вате, отпуска еднократна финансова помощ на болни хора. Моля, дайте повече информация и по този въ­прос.

– Всяка година от общин­ския бюджет се заделят средства за еднократна по­мощ на нуждаещи се. Както миналата, така и тази годи­на гласуваната сума е 60 000 лева. Помощта се определя спрямо критериите на Коми­сията, които се отнасят до здравословните показатели. Разглеждаме медицинска­та документация на канди­датствалите за материална подкрепа. На първо място са хората с онкологични за­болявания (те са 50 – 60% от получаващите еднократна помощ), които се нуждаят от хирургично лечение, от лъче- или химиотерапия или са вече в терминален стадий. С предимство са и хора, нуж­даещи се от лечение, което не се заплаща или частич­но се заплаща от Здравната каса (поставяне на имплан­ти на стави, очни лещи). Помагаме на хора с редки заболявания, за които няма специалисти в района и се налагат чести посещения на университетските болници в големите градове. Принци­път ни е да не даваме сред­ства „на калпак“, а само на тези, които имат сериозни здравословни проблеми. Най-много получават хората с онкологични заболявания. Миналата година им отпус­кахме по 500 лева, но тъй като скокът на тия заболява­ния е висок, за да има пари за всички, през тази година сумата е 400 лева. Над тази сума даваме при извънред­ни ситуации, например път­нотранспортни произшест­вия, при които има нужда от спешна операция. Тогава Ко­мисията се събира и решава колко средства да отдели.

Имаме и фонд „Ин витро“. Вече сме помогнали на ня­колко двойки в това отно­шение. Финансираме хора, които не могат да бъдат фи­нансирани от Министерство­то, защото не отговарят на някои критерии (за възраст например).

Не можем да поемем всич­ки разходи за процедурата, но осигуряваме около 50% от сумата. Средствата са заложени в бюджета на Об­щината. Тази година те са 10 000 лева.

– От всичко, което казахте, стана ясно колко съществе­на и отговорна е дейността на общинската Комисия по здравеопазване. Благодаря Ви, че ни запознахте с нея!

Юлия Баймакова

Вестник “ ТОП ПРЕСА „

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене