Рзпространителят на дрога в Банско влезе в затвора!

 Специализираният нака­зателен съд наложи триго­дишна ефективна присъда на Иван Митов, ръководил от януари 2014 г. до август 2016 г. 7-членна организи­рана престъпна група за разпространение на нарко­тици в курортите Слънчев бряг и Банско. Наказание „лишаване от свобода“ по­лучиха и останалите учас­тници в групата.

 Три години затвор при първоначален строг режим съдът наложи и на Стойко Стоев. Две години – на Ди­митър Тодев, 1 г. и 10 ме­сеца – на Марио Говедарев, Методи Зайков и Божидар Станулов. Една година и 8 месеца е наказанието на Петър Димитров. Присъди­те са приведени в изпълне­ние.

 Делото в Специализи­рания наказателен съд бе гледано, след като извест­ният като Слънцето Митов и участниците в групата се признаха за виновни и по­дписаха споразумение със Специализираната проку­ратура за размера на нака­занието.

 Групата бе задържана на 19 август 2016 г. при спе­циализирана операция на ГДБОП и Специализирана­та прокуратура в Слънчев бряг и околността. Тогава бе установено, че участни­ците използвали като скла­дове за наркотици наети от тях стаи в курортни компле­кси в Ахелой и Свети Влас, които обитавали. Иззети бяха големи количества наркотици – кокаин, пико, амфетамин, марихуана, както и много други дока­зателства, доказващи прес­тъпната им дейност.

 До окончателна присъда се стигна по-малко от го­дина и половина след за­държането на участниците в групата. Това бе едно от първите досъдебни произ­водства, откакто Специа­лизираната прокуратура наложи политиката на без­компромисно противодей­ствие срещу престъплени­ята с висока обществена опасност – наркоразпрос­транение, рекет, престъпле­ния срещу данъчната и оси­гурителната система.

Калин Калинов

Вестник „ТОП ПРЕСА“

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене