ХОРОСКОП ЗА 27 АПРИЛ

ОВЕН

Пе­тък е до­бър фи­нан­сов ден за мно­зи­на от Овен, но трябва да бъ­де­те по­ве­че от де­ло­ви и бър­зи в дей­ствия­та си. Кон­так­ти­те ви са доб­ри фак­то­ри за деня и имат от­но­ше­ние към ва­ша­та дей­ност. Про­фе­сио­нал­ният ден оба­че няма да бъ­де мно­го лек за вас, дове­ре­те се на  ко­лега.

ТЕЛЕЦ

В пе­тък Тел­ци­те са осо­бе­но ак­тив­ни. Дей­ства­те дал­но­вид­но, а до­ка­за­телс­тво за въз­мож­нос­ти­те ви ще бъ­дат ус­пеш­ни­те кон­так­ти. Днес бъ­де­те стрик­тни към фи­нан­со­ви­те от­но­ше­ния с парт­ньо­ри. Не би­ва да се гне­ви­те в служ­ба­та си и до­ма, то­ва са­мо ще за­си­ли нап­ре­же­ние­то.

БЛИЗНАЦИ

Де­ло­ви, ве­се­ли и с голям твор­чес­ки по­тен­циал са Близ­на­ци­те днес. Денят ще бъ­де ус­пе­шен за оне­зи от вас, кои­то имат оп­ре­де­ле­ни фи­нан­со­ви ин­те­ре­си и дей­стват в та­зи на­со­ка. Наем­ни­те ра­бот­ни­ци меж­ду вас трябва да се съоб­раз­яват с изи­сква­ния­та на на­чал­ни­ци­те си.

РАК

По­ло­же­ние­то, в кое­то се на­ми­рат днес мно­зи­на от вас, не е мно­го доб­ро. При­чи­ни­те за не­до­волс­тво, раз­драз­не­ние и до­ри за за­вист се свър­зват с не­въз­мож­нос­тта за спе­чел­ва­не­то на па­ри, а при дру­ги – с на­ру­ше­ни до­го­вор­ни ус­ло­вия. Бъ­де­те тър­пе­ли­ви и проб­ле­ми­те ви ще се раз­ре­шат.

ЛЪВ

Днес при ро­де­ни­те под Лъв е осо­бе­но за­си­ле­но “шес­то­то чувс­тво”, кое­то ви зас­тавя да бъ­де­те по-зат­во­ре­ни и мъл­ча­ли­ви, вър­шей­ки де­ла­та си в ус­ло­вия­та на из­вес­тна тай­нстве­ност и скри­то от дру­ги­те. Дей­ствай­те по пос­та­ве­ни­те за­да­чи и мо­же­те да пос­тиг­не­те на­ме­ре­ния­та си.

ДЕВА

Ус­пе­шен ден за Де­ви­те, ка­то осо­бе­ни ус­пе­хи мо­гат да пос­тиг­нат оне­зи от вас, кои­то ра­ботят в съд­ру­жие. Денят е пол­зот­во­рен за сключ­ва­не на до­го­во­ри, нае­ма­не на но­ва или до­пъл­ни­тел­на ра­бо­та. Са­мо лич­но­то ви не­же­ла­ние мо­же да ви ли­ши от пе­чал­ба или да­де­на при­до­бив­ка.

ВЕЗНИ

Днес по­ве­че­то от Вез­ни са из­цяло ан­га­жи­ра­ни с лич­ни­те си же­ла­ния и стре­ме­жи. Те най-чес­то се от­насят към ин­тим­ни­те кон­так­ти, кои­то при мно­зи­на са ве­че чувс­тви­тел­но на­ру­ше­ни. Склон­ни сте към невя­рна пре­цен­ка за кон­крет­ни слу­чаи. Об­мисл­яйте вни­ма­тел­но дей­ствия­та си.

СКОРПИОН

Скор­пио­ни­те ще се въз­пол­зват от сил­ни­те си по­зи­ции, за да пос­тиг­нат же­ла­ния­та си в пе­тък. Не би­ва да се сти­га до бе­зог­лед­ност. Ра­зум­но е да дей­ства­те пос­ле­до­ва­тел­но и с пог­лед към бъ­де­ще­то. Ако дей­ства­те по ме­то­ди­те на из­ма­ма или из­нуд­ва­не, ще си при­чи­ни­те по-къс­на за­гу­ба.

СТРЕЛЕЦ

Тих и спо­коен ден за Стрел­ци­те. Нас­трое­ние­то на поч­ти всич­ки е по­ви­ше­но, а дей­ствия­та ви са ус­пеш­ни. В де­ло­во от­но­ше­ние няма да се сблъс­ка­те с препя­тствия, кои­то да ви спрат. Ще по­лу­чи­те под­кре­па­та на влия­те­лен чо­век, кой­то ще се зас­тъ­пи за де­ла­та ви, или фи­нан­со­ва пе­чал­ба. Днес ще настъпят някакви промени на лично ниво при вас.

КОЗИРОГ

Пе­тък е из­пъл­нен с труд при Ко­зи­рог, пло­до­ве­те на кой­то мно­зи­на ще съ­бе­рат още днес. Дос­та ак­тив­ни сте и с ви­со­ка твор­чес­ка из­ява. Има­те до­бър шанс за кон­так­ти на ви­со­ко ни­во за про­веж­да­не на пре­го­во­ри за дей­ствия от­нос­но на­чал­на реа­ли­за­ция на но­ва идея. Не се конфронтирайте в службата с колеги, от които сте пряко зависими в работата си.

ВОДОЛЕЙ

Чес­то­лю­бие­то ви е неу­дов­лет­во­ре­но, а то­ва чес­то се прев­ръ­ща в ба­за на не­кон­так­тност. Вие има­те блест­ящи ид­еи, кои­то днес спо­кой­но мо­же­те да из­ло­жи­те пред хо­ра, на кои­то вярва­те или ве­че ра­бо­ти­те съв­мес­тно. Пъ­ту­ва­щи­те от Во­до­лей ще пос­тиг­нат оча­ква­ния ус­пех и си подсигурявате един шанс да сбъднете мечтата си за професионален растеж.

РИБИ

Сил­но из­ра­зе­но е же­ла­ние­то ви за влас­тва­не, но ве­роя­тнос­тта да го осъ­щес­тви­те име­нно днес е ми­ни­мал­на. На пър­во вре­ме се на­ла­га да се спра­ви­те с не­до­волс­тво­то, кое­то бу­шу­ва у вас, за да мо­же­те в ат­мос­фе­ра на ду­шев­но спо­кой­ствие да ор­га­ни­зи­ра­те твор­чес­ки­те си си­ли. Съсредоточете енергията си в службата, където спазвайте професионалната дисциплина и работете усърдно.

 

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене