Продажба на стояща дървесина на корен провеждат в Хаджидимово

Кметът на община Хаджидимово, Людмил Терзиев, със своя заповед насрочи провеждането на четири публични търга с явно наддаване на 11. май. Те ще бъдат за продажба на стояща дървесина на корен в четири обекта на територията на община Хаджидимово. С решение на местните общински съветници търговете ще бъдат проведени в сградата на кметската администрация.

Първият търг се отнася за добив на дървесина от обект № 1800-4, включващ подотдел 577 “К“ с начална цена 6 287 лева без ДДС. Гаранцията за участие в търга е 5% или 314 лева без ДДС, която трябва да се внесе от кандидатите участници в Инвестбанк до 16 часа на деня, предхождащ търга,  който е 10 май 2018 г.

В заповедите на кмета Людмил Терзиев се съобщава че, посочените количества дървесина за предлаганите обекти са прогнозни и при разлики между действително добитата дървесина и посочените количества, заплащането ще се извършва по достигнатите при наддаванете единични цени по категорията и сортимента.

Крайният срок за сеч и извоз до временен склад на дървесената от съответния обект ще се извършва по графици до 31.12.2018 г. Крайният срок за приемане на заявленията за участие в търговете, ведно с изискващите се документи, се извършва лично от кандидатите или упълномощени от тях лица до 16:00 часа на 9. май в деловодството на Общинска администрация – Хаджидимово.

Вторият обект, обявен на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен, според заповед № 100 на кмета на община Хаджидимово, Людмил Терзиев, касае обект 1800-5, включващ подотдел „Ж“. Търгът  ще се проведе по горепосочените условия също на 11. май 2018 г. от 10:30 часа в сградата на ОбА-Хаджидимово, при начална цена за продажба на стоящата дървесина на корен от обект №1800-5, включващ подобект 235 “К“ в размер на 25 068 лв.без ДДС.

Със Заповед № 98 от 19.04.2018 г. кметът Терзиев обявява и търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от обект № 1800-„З“, включващ подотделите 571“а“571““к“, 571“н“ и 571“н“ при същите условия в обявените по-горе търгове. Гаранцията за участие е в размер на 2 030,80 лева, началната цена за продажбата на дървесината е 40 616 лв. без ДДС.

Обявлението на четвъртия публичен търг с явно наддаване е обявен със Заповед № 97 на кмета Людмил Терзиев от 19.04.2018 г. и се отнася за обект № 1800-2, включващ подотдели 566“ж“и 566“у“, намиращи се също на територията на община Хаджидимово.

Гаранцията за участие в този търг е в размер на 601.35 лв., началната цена на предлаганата за продажба дървесина – 12 027 лв., а стъпката за наддаване е 5% от началната цена, а именно – 601.35 лв.

infomreja.bg

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене