Топ Преса представя: Мъдростите на баба Ванга!

„Блазе ви, че не чувате това, което аз чувам и не виждате това, което аз виждам.“ – баба Ванга.

 

Вяра ИЛИЕВА

Баба Ванга остави след себе си много мъдри слова. Думи, които ни напомнят кои сме, какви трябва да бъдем, думи, които често за­бравяме. Чувайки и говорей­ки за нея, винаги го правим с дълбоко уважение, страхо­почитание.

Понякога прочитайки ней­ни слова просто имаме нуж­да да не казваме нищо, а да помислим над тях. Днес спо­деляме няколко мъдрости на баба Ванга, които прово­кират мисълта.

Не пренебрегвайте бедни­те. Помагайте им винаги, за­щото Бог дал ти да имаш.

Богатството е нищо. Чо­век трябва да иска малко, за да може да му плати цената. Никой не дава неща за нищо – дори и в рая не е така.

Не позволявай никога на простия човек да се доближи до теб, защо­то ще ти изяде главата.

Хората бързо губят вяра. Не са платили ис­тински, затова губят вяра лес­но.

Ако злото не застигне чове­ка, който го е направил, ще застигне деца­та му, за да го боли повече.

Вълчи гра­бители са го­лемите свещи, които се палят. Свещта тряб­ва да е малка, но от душа.

Без приятелство не може. Но приятелството се губи. Нещата малко да не вървят и хайде – всичко отива на вятъра. Хората не са плати­ли достатъчно, затова не це­нят приятелството.

Хората са лоши, хората са егоисти, хората крадат, лъ­жат, бият, убиват. Има едни, лъжат – уж вярват в Бога, но лъжат. Аз казвам: Има един отгоре, той гледа. Господ гледа!

Какво ли не говориха за мен. И най-близките, и те говориха. Но без близки не може. Вярвайте и се не бой­те. Ако трябва да се боиш, то бой се от Бога. От хората страх не изпитвай никакъв.

На този, на когото си на­правил най-добро, от него не чакай най-голяма помощ.

Направи добро, хвърли го в реката – то ще излезе. На­прави зло – чакай го.

Не отстъпвай от вярата си, а върши това, в което вяр­ваш. Но и проявявай по-го­ляма търпимост. Приемай и осмисляй нещата. Невинаги се съпротивлявай и не ис­кай да бъде на твоето. Тряб­ва да проявяваш не само търпимост, но и съзнание, че не си ти съдията, че не ти ще отсъдиш, защото и ти не си най-правият. И когато приемеш това и се вгледаш в себе си, нещата ще се от­прищят.

Водата на Рупите е леко­вита, защото извира на мяс­то, където са загинали много невинни души.

На първо място е живо­тът. На второ – хлябът. Тре­то – доброто на народа.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене