ХОРОСКОП ЗА 2 НОЕМВРИ

ОВЕН

Ден, из­пъл­нен с прев­рат­нос­ти, е чет­вър­тък за ро­де­ни­те под Овен. Проб­ле­ми и преч­ки ще зас­та­ват на пътя ви в служ­ба­та и лич­ни­те де­ла. Труд­нос­ти ще има­те и с парт­ньо­ри в биз­не­са, и с ад­ми­нис­тра­тив­ни ин­стан­ции или съд­руж­ни­ци. За някои проб­ле­ми­те са още по-теж­ки, ако са свър­за­ни със съ­деб­ни де­ла. До­мът ви е еди­нстве­но­то спо­кой­но място днес.

ТЕЛЕЦ

В чет­вър­тък ед­ва ли ще се раз­ре­шат и ва­ши­те проб­ле­ми, най-ве­роя­тно „из­чис­тва­не­то“ им ще нас­тъ­пи след де­се­ти­на дни. Въз­дър­жай­те емо­ции­те си на ра­бот­но­то място, за­що­то ще си при­чи­ни­те вре­ди. За­дей­ствай­те кон­так­ти­те си – те се­га са ви мно­го необ­хо­ди­ми. Доб­ре е да пла­ну­ва­те ра­бо­та­та си през ид­ва­щи­те дни.

БЛИЗНАЦИ

За вас чет­вър­тък е бла­гоп­рия­тен, най-ве­че за биз­нес. Мал­ка част от вас ще осъ­щест­вят то­ва в по-ши­ро­ки гра­ни­ци чрез съ­дей­ствие­то на парт­ньо­ри. Про­фе­сио­нал­ният ви ден ще бъ­де те­жък по­ра­ди нат­ру­па­на умо­ра и без­сън­ние. Ако няма­те план за ра­бо­та, ще се сблъс­ка­те с мно­го труд­нос­ти. Се­га са нео­съ­щес­тви­ми на­ме­ре­ния­та ви за кон­так­ти с влия­тел­ни хо­ра.

РАК

Проб­ле­мен е денят и за Рак, най-ве­че на ра­бот­но­то ви място. От­ка­же­те се от емо­цио­нал­ни реак­ции, ще се из­тъл­ку­ват ка­то свад­ли­вост с дос­та неп­рия­тни пос­ле­ди­ци за вас. На­со­че­те уси­лия­та си към об­щес­тве­ни­те кон­так­ти, тук ще ви по­мог­не и къс­ме­тът, и по то­зи на­чин ще ре­ши­те част от проб­ле­ми­те си. Мно­зи­на ще на­мерят уте­ха в лю­бов­ни­те кон­так­ти.

ЛЪВ

За днеш­ни­те ви труд­нос­ти ви­на­та си е из­цяло ва­ша. Поп­ра­ви­мо е, раз­би­ра се, не сте за­гу­би­ли ав­то­ри­те­та си, но днес не пра­ве­те опи­ти за ре­ши­тел­ни дей­ствия по ка­къв­то и да е по­вод. Проб­ле­ми ще има­те с фи­нан­си­те, со­циал­ни­те кон­так­ти, с реа­ли­за­ция в биз­не­са, свър­за­на с пъ­ту­ва­не, до­ри твор­чес­ко­то ви вдъх­но­ве­ние днес съв­сем се е сто­пи­ло.

ДЕВА

Мно­го сте близ­ко до ус­пеш­но раз­ре­ша­ва­не на де­ло­ви въп­ро­си, но сте в ло­шо нас­трое­ние. Зле се чувс­тва­те по­ра­ди лич­ни проб­ле­ми, бе­зус­пеш­но ще тър­си­те под­кре­па­та на бли­зък прия­тел. Не из­сип­вай­те гне­ва си вър­ху се­мей­ство­то си, ще пос­лед­ват скан­да­ли и кон­фрон­та­ции. За ра­бо­та­та си се­га мо­же да бъ­де­те спо­кой­ни.

ВЕЗНИ

То­зи ден сте не­въз­мож­ни – емо­цио­нал­но пре­въз­бу­де­ни и твър­де се­бич­ни, не прояв­ява­те тър­пи­мост, кое­то ще ви нав­ле­че неп­рия­тнос­ти, осо­бе­но в биз­не­са или при подя­лба на пе­чал­ба. Точ­но днес за­поч­не­те пла­ни­ра­но да раз­ре­ша­ва­те проб­ле­ми­те си, и то от до­ма, дей­ствия­та ви ще до­ве­дат до по­ло­жи­тел­на пром­яна – в лич­но и про­фе­сио­нал­но ни­во.

СКОРПИОН

Днес ще има­те дос­та про­фе­сио­нал­ни проб­ле­ми, но за жа­лост ще ос­та­не­те поч­ти без­дей­ни по от­но­ше­ние на тях. Някои се опи­тват да пла­ни­рат ра­бо­та­та си, но няма да пос­тиг­нат осо­бен ус­пех. По­тър­се­те съюз с бли­зък чо­век, за да има­те до­бър ре­зул­тат. Щас­тие­то ви в мо­мен­та е свър­за­но с до­ма, там съ­бе­ре­те си­ли, за да раз­гър­не­те въз­мож­нос­ти­те си.

СТРЕЛЕЦ

В чет­вър­тък не сте нас­трое­ни бор­бе­но, от­тук ще въз­ник­нат неп­рия­тнос­ти в служ­ба­та, дъл­жа­щи се на край­но­то ви не­же­ла­ние да раз­ре­ши­те спор­ни въп­ро­си. Пос­лу­шай­те ин­туи­ция­та си, тя ви е до­бър по­мощ­ник. Се­га на­рас­тват въз­мож­нос­ти­те на по­ве­че­то от зна­ка за фи­нан­со­ва ста­би­ли­за­ция. По­лез­ни ще са кон­так­ти­те при по­ве­че­то от вас.

КОЗИРОГ

За поч­ти всич­ки от то­зи знак фи­нан­со­ви­те въз­мож­нос­ти се раз­шир­яват и днес мно­зи­на мо­гат да реа­ли­зи­рат пе­чал­ба. Поя­ви­ли­те се проб­ле­ми са свър­за­ни с де­ла и хо­ра, кои­то са свър­за­ни с ко­ле­ги и на­чал­ни­ци. Доб­ре пре­цен­явай­те лич­на­та си по­зи­ция, пре­ди да тър­си­те из­яснява­не на проб­ле­ми­те. Не търсете грешките в другите, приемете, че във ваш е проблемът.

ВОДОЛЕЙ

Доб­ри въз­мож­нос­ти ще има Во­до­лей в чет­вър­тък, но те са ог­ра­ни­че­ни по обе­ктив­ни при­чи­ни на ра­бот­но­то място. Труд­нос­ти ще имат и биз­нес­ме­ни­те. На­ме­ре­те на­чин за съг­ла­сие с парт­ньо­ри­те или съд­руж­ни­ци­те. Трябва да объ­рне­те вни­ма­ние и да съх­ра­ни­те лю­бов­на­та си връз­ка, ка­то из­бягва­те про­ти­во­пос­тав­яния. Отдайте мислите и чувствата на любимия човек.

РИБИ

Про­фе­сио­нал­ният ден за Ри­би е из­пъл­нен с преч­ки. По-ос­во­бо­де­ни ще са кон­так­ти­те ви с влия­тел­ни хо­ра или прия­те­ли, го­то­ви за съ­дей­ствие, но не мис­ле­те за фи­нан­со­ви при­до­бив­ки точ­но се­га. Проб­ле­ми в биз­не­са – със съд­руж­ни­ци, в до­ма – с близ­ки род­ни­ни, из­бягвай­те кон­фрон­та­ции­те с лю­бим чо­век. За­гу­би оба­че не ви зас­тра­ша­ват, прос­то де­ла­та ви ще са в зас­той.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене