ТЕЛЕВИЗИЯ 12 АВГУСТ

БНТ

05:30 Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм /8 епи­зод/п/ 06:00 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/п/ 06:45 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 07:00 Ми­лион и две ус­мив­ки /п/ 08:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 08:30 Пъ­те­ки – лет­ни ид­еи за хар­мо­ни­чен жи­вот 09:00 Кос­ми­чес­ки ко­раб “До­гстар­” – ани­ма­цио­нен филм /13 епи­зод/ 09:30 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /16 и 17 епи­зод/ 10:00 Мъ­же без мус­та­ци – дет­ски тв филм /3 се­рия/ 11:00 От­бли­зо с Ми­ра Доб­ре­ва /п/ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Браз­ди /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за зе­ме­де­лие 13:00 Иде на­шен­ска­та му­зи­ка /п/ 14:00 Ди­ми­тър Шиш­ма­нов. За раз­миш­ле­ние – до­ку­мен­та­лен филм /Бъл­га­рия, 2014 г./, ре­жи­сьор Ра­ли­ца Ди­мит­ро­ва 15:00 Да до­кос­неш ди­ви­те ко­не – иг­ра­лен филм/коп­ро­дук­ция, 2002 г./, ре­жи­сьор Ел­еа­нор Лин­до, в ро­ли­те Марк Рен­дал, Джейн Сий­мур, Гло­рия Слейд и др. 16:35 Се­меен биз­нес – тв филм 17:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/ – пре­да­ва­не за ре­ли­гия и кул­ту­ра 17:55 Бас­кет­бол: Бъл­га­рия – Пор­ту­га­лия /мъ­же/, ква­ли­фи­ка­ция за Све­тов­но пър­венс­тво Ки­тай 2019 – пряко пре­да­ва­не от “А­ре­на Бо­тев­град” 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! Случ­ки с бър­ко­ли­ни 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Све­тов­но пър­венс­тво по ле­ка ат­ле­ти­ка: фи­на­ли – 5000 м, 4х100 м, хвърл­яне на ко­пие, де­се­то­бой /мъ­же/, 100 м с препя­тствия, 4х100 м, скок на ви­со­чи­на /же­ни/ – пряко пре­да­ва­не от Лон­дон 00:00 От­кат иг­ра­лен филм /Ка­на­да, 2011 г./, ре­жи­сьор Те­ри Майлс, в ро­ли­те Стив Ос­тин, Се­рин­да Суон, Кийт Джар­дин, Ноел Джи и др.(12) 01:35 Де­вет жи­во­та – иг­ра­лен филм /п/ (12) 03:15 Дой­че ве­ле: Шифт 03:30 Се­меен биз­нес – тв филм /п/ 04:00 Да до­кос­неш ди­ви­те ко­не – иг­ра­лен филм /п/

bTV

05:30 “А­ла­ми­нут” /п./ 06:00 “Ле­ген­да­та за Ко­ра” – ани­ма­ция 07:00 “Д-р Зоуи Харт” – се­риал, с. 3, еп. 19 08:00 “Та­зи съ­бо­та и не­деля” – най-доб­ро­то от пре­да­ва­не­то с во­де­щи Ма­риа­на Ве­кил­ска, Же­ни Мар­че­ва и Диа­на Лю­бе­но­ва 11:00 “Cool…T” – лай­фстайл пре­да­ва­не с во­дещ Петя Ди­ко­ва (най-доб­ро­то) 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “До­ма­шен арест” – се­риал, с. 3, еп. 11 13:00 “К­руиз към щас­тие­то: Чер­на го­ра” – иг­ра­лен филм 15:00 bTV Ва­кан­ция: “Ле­де­на Епо­ха 2: Раз­топ­ява­не­то” – ани­ма­ция (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Кар­лос Сал­да­на, ак­тьо­ри Рей Ро­ма­но, Джон Ле­гуи­за­мо, Де­нис Лиъ­ри, Шон Уилям Скот и др. 17:00 “Б­ра­ку­ва­ни” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен, САЩ, 2003 г., ре­жи­сьор Ро­бърт Сай­мъндс, в ро­ли­те Бри­та­ни Мър­фи, Крис­чън Кейн, Дей­вид Мос­коу, Мо­не Ма­зур, Крис­тоф Бек, Сам Хар­пър, Мо­нет Мей­зър, Аш­тън Къ­чър, Ро­бърт Си­мъндс, Шон Ле­ви и др. 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 19:30 bTV Ре­пор­те­ри­те – по­ре­ди­ца за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 20:00 “Час пик” – ек­шън, ко­ме­дия (САЩ, 1998), ре­жи­сьор – Брет Рат­нер, ак­тьо­ри – Крис Пен, Крис Тъ­кър, Джа­ки Чан, Том Уил­кин­сън, Ели­за­бет Пеня, Джей Стърн, Клиф­тън Пауъл и др. 22:00 “Зо­диак­” – три­лър, дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2007), ре­жи­сьор – Дей­вид Фин­чър, ак­тьо­ри -Джун Даян Ра­фаел, Ел­иас Ко­теас, Джейк Джи­лен­хол, Марк Ръ­фа­ло, Бра­йън Кокс, Ан­тъ­ни Ед­уардс, Ро­бърт Дау­ни-мл. и др. 01:00 “Пе­тде­сет нюан­са чер­но” – ко­ме­дия (САЩ, 2016), ре­жи­сьор – Май­къл Тидс, ак­тьо­ри – Мар­лон Уе­йънс, Ка­ли Хоук, Фред Уи­лард, Майк Ей­пс, Джейн Сий­мур, Ан­дрю Бач­лър и др. 02:30 “К­руиз към щас­тие­то: Чер­на го­ра” – иг­ра­лен филм 04:30 “Д-р Зоуи Харт” /п/ – се­риал

TV Action

05:15 “Из­вън иг­ра­та” – се­риал, с. 6, еп. 2 06:00 “Кунг фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец” – ани­ма­ция 08:00 Пре­мие­ра: “Ло­нгма­йър­” – се­риал, с. 5, еп. 6,7,8 11:00 “12 рун­да: Пре­за­реж­да­не” – ек­шън (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Роел Ри­не, ак­тьо­ри – Бра­йън Мар­кин­сън, Ран­ди Ор­тън, Шон Ро­джер­сън, Пат­рик Гил­мор, Дже­си Хътч, Син­ди Бас­би и др. 13:00 “Х-мен: Пос­лед­ният сблъ­сък” – три­лър, ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2006), ре­жи­сьор – Брет Рат­нър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Иън Мак­ке­лън, Ха­ли Бе­ри, Пат­рик Стюарт,  Ре­бе­ка Ро­мийн,  Ана Па­куин, Фам­ке Ян­сен, Джеймс Мар­сдън, Елън Пейдж, Бен Фос­тър, Ви­ни Джоунс, Кел­си Гра­мър и др. 15:00 “Ис­тин­ско пра­во­съ­дие” – се­риал, еп. 11, 12 17:00 “Ди­ва­та му­ха”- пре­да­ва­не за ек­стрем­ни спор­то­ве 17:30 “МИ­СИЯ МОЯТ ДОМ” – пре­да­ва­не за строи­телс­тво, ре­мон­ти, об­за­веж­да­не и ди­зайн 18:00 “Пе­та пре­дав­ка” – ав­то­мо­бил­но пре­да­ва­не 18:30 “Х-Мен: Пър­ва въл­на” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, 2011), ре­жи­сьор – Ма­тю Вон, ак­тьо­ри – Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ке­вин Бей­кън, Роуз Бър­ни, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер, Оли­вър Плат, Джей­сън Фле­минг, Зоуи Кра­виц, Алекс Гон­за­лес, Шон Ка­си­ди, Лу­кас Тил, Дже­нюъ­ри Джоунс, Ни­къ­лъс Холт, Геор­ги Ни­ко­лов и др. 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 21:45 bTV Ре­пор­те­ри­те – пре­да­ва­не за жур­на­лис­ти­чес­ки фил­ми и раз­след­ва­ния 22:00 “Х-Мен: Дни на от­ми­на­ло­то бъ­де­ще” – ек­шън, фен­тъ­зи (САЩ, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2014), ре­жи­сьор – Бра­йън Син­гър, ак­тьо­ри – Хю Джак­ман, Джеймс Ма­ка­вой, Май­къл Фас­бен­дер,  Дже­ни­фър Лоу­рънс, Ха­ли Бе­ри, Ни­къ­лъс Холт, Ана Па­куин, Елън Пейдж, Пи­тър Дин­клидж, Шон Аш­мор и др. 00:45 “Н­аем­на убий­ца” – ек­шън, фан­тас­ти­ка, три­лър (САЩ, 2013), ре­жи­сьор – Хен­ри Сейн, ак­тьо­ри- Ма­тю Мар­сдън, Ке­вин Мак­ни­ли, Ийв, Бе­вър­ли Д’Ан­же­ло, Аб­ра­хам Бен­ру­би, Крис­та­на Ло­кен,Але­кса Ве­га, Крис­тиан Пит­ре, Ба­рак Хар­дли и др. 02:30 “Би­тка­та на про­къл­на­ти­те” – ек­шън,прик­лю­чен­ски,фан­тас­ти­ка (САЩ, Син­га­пур, 2013), ре­жи­сьор – Крис­то­фър Ха­тън, ак­тьо­ри – Долф Лунд­грен, Ме­ла­ни За­не­ти, Мат До­ран и др. 04:15 “Ро­бо­коп: Мрач­но пра­во­съ­дие” – ек­шън, кри­ми­на­лен, сай-фай (САЩ, 2000), ре­жи­сьор – Джу­лиан Грант, ак­тьо­ри – Пейдж Флет­чър, Мау­рис Уинт, Ма­рия Дел Мар и др.

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал, с. 4 07:00 “С­лън­че­ва Фи­ла­дел­фия” – се­риал, с. 9 08:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” – се­риал 09:00 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал, с. 6 10:00 “Б­ри­джит Джоунс: На ръ­ба на ра­зу­ма” – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (Ве­ли­коб­ри­та­ния, Фран­ция, Гер­ма­ния, Ир­лан­дия, САЩ, 2004 ), ре­жи­сьор – Бий­бан Кид­рон, ак­тьо­ри – Ре­не Зе­луе­гър, Хю Грант, Джим Броуд­бент, Ко­лин Фърт, Дже­ма Джоунс, Джеймс Фул­кнер, Ха­син­да Ба­рет, Джеймс Ко­лис и др. 12:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п/- ко­ме­диен се­риал 15:00 “Прия­те­ли” – ко­ме­диен се­риал, с. 6 17:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 18:30 “С­тъп­ка по стъп­ка”- се­риал 20:30 “Ба­вач­ка­та Мак­фий и го­ле­мият взрив” –  ко­ме­дия, се­меен, фен­тъ­зи (САЩ, Фран­ция, Ве­ли­коб­ри­та­ния, 2010), ре­жи­сьор – Су­зан Уайт, ак­тьо­ри – Ма­ги Джи­лен­хол, Ос­кар Стиър,  Юън Мак­гре­гър, Да­ниел Мейс, Ралф Файнс,  Ема Том­псън и др. 22:30 “Мо­дер­но се­мей­ство”- се­риал 23:30 “Прия­те­ли” /п/ – ко­ме­диен се­риал 02:00 “Майк и Мо­ли” /п/ – се­риал 03:00 “Ра­злич­но ед­нак­ви” /п/ – се­риал 04:00 “Мо­дер­но се­мей­ство” /п/- се­риал

Nova TV

06:00 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/ 07:00 “Ме­ди­ци” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 5 08:00 “Съ­бу­ди се…” – пре­да­ва­не 10:00 “К­руиз към щас­тие­то: Тур­ция” – с уч. на Мар­кус Грю­сер, Дже­си­ка Боерс, Са­ша Хен, Хай­ди Ке­лер, Ни­ки Вил­дер и др. 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 Те­ма­та на NOVA – из­бра­но 12:50 “Е­дин ри­цар в Ка­ме­лот” – с уч. на Упи Гол­дбърг, Май­къл Йорк, Джеймс Кумбс, Сай­мън Фен­тън, Па­ло­ма Бае­за и др. 14:45 “Т­ри­ма­та мус­ке­та­ри”- с уч. на Чар­ли Шийн, Кий­фър Съ­дър­ланд, Оли­вър Плат, Тим Къ­ри, Ре­бе­ка де Мор­ни, Джу­ли Дел­фи и др. 17:00 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 19:30 НА­ЦИО­НАЛ­НА ЛО­ТА­РИЯ 20:00 “Мъ­же в чер­но 2”- с уч. на Уил Смит, То­ми Лий Джоунс, Ла­ра Флин Бойл, Джо­ни Нок­свил, То­ни Ша­луб, Рип Торн, Ро­са­рио Доу­сън и др. 21:50 “Е­рин Бро­ко­вич” – с уч. на Джу­лия Ро­бъртс, Ал­бърт Фи­ни, Аа­рън Ек­харт, Мардж Хел­ген­бер­гер и др. 00:30 “Съ­дби на кръс­то­път” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 01:30 “Ни­чия земя” – пре­да­ва­не /п/ 02:30 “Един ри­цар в Ка­ме­лот” – с уч. на Упи Гол­дбърг, Май­къл Йорк, Джеймс Кумбс, Сай­мън Фен­тън, Па­ло­ма Бае­за и др. /п/ 04:45 “К­руиз към щас­тие­то: Тур­ция” – с уч. на Мар­кус Грю­сер, Дже­си­ка Боерс, Са­ша Хен, Хай­ди Ке­лер, Ни­ки Вил­дер и др. /п/

Nova Sport

10:00 Дартс: Мас­търс 2017, Оук­ланд, вто­ри ден, ди­рек­тно 14:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ман­чес­тър Юнай­тед – Уест Хям Юнай­тед (2006-07), пов­то­ре­ние 14:30 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 1-и епи­зод, пов­то­ре­ние 15:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 15:05 Фут­бол: Рен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Брен­тфорд – Но­тин­гам Фо­рест, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ми­дълз­бро – Ар­се­нал (1998-99), пов­то­ре­ние 19:30 Фут­бол: Ми­дълз­бро – Ше­филд Юнай­тед, мач от Чем­пиън­шип, ди­рек­тно, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:30 Кла­си­ка от Вис­ша­та ли­га – Ню­ка­съл Юнай­тед – Тот­нъм Хот­спър (1996-97), пов­то­ре­ние 22:00 Фут­бол: Каен – Сент Ет­иен, мач от френ­ска­та Ли­га 1, за­пис 23:50 Фут­бол: Нант – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 01:50 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:05 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:05 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 “Аз уча ан­глий­ски” с Ни­ко­лая (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 07:00 Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 08:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 09:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва LIVE 11:00 най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие – 1 част 13:00 най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва – 1 част 14:00 най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич – 1 част 15:00 най-доб­ро­то от “Е­дин прек­ра­сен ден” – 1 част 16:30 най-доб­ро­то от еМи­сия Бъл­га­рия – 1 част 17:30 “О!здра­вей”, пре­да­ва­не за здра­вос­ло­вен на­чин на жи­вот с во­дещ Маг­да­ле­на Ги­го­ва (п) 18:30 БЛИЦ НО­ВИ­НИ +++Ста­жан­та бро­ди, ав­тор­ско пре­да­ва­не на Са­шо Ди­ков 19:00 “Хайд Парк”, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 21:00 “Го­лямо­то ин­тер­вю”, зна­ме­ни­ти лич­нос­ти пред BiT 22:00 “Ка­ра­мел­” с Ге­ри Дон­че­ва – пре­да­ва­не за кра­си­ви же­ни и ин­те­рес­ни мъ­же 00:00 Най-доб­ро­то от “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва (п) 01:00 Най-доб­ро­то от “Код 11-13”, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие (п) 03:00 Най-доб­ро­то от “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 Най-доб­ро­то от “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

06:00 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 07:00 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 07:10 “Ин­тер­вю” с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 08:00 “Денят на жи­во” /п/ 09:00 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва /п/ 09:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 10:30 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 11:30 ТОП ШОП 11:45 “Ку­хнята на Звез­дев” /п/ 12:45 Те­ле­мар­кет 13:00 “Уи­кенд с Ро­си” /п/ 14:00 НО­ВИ­НИ 14:15 “Па­та­рин­ски Live/п/ 14:45 Те­ле­мар­кет 15:00 НО­ВИ­НИ 15:10 “Па­та­рин­ски Live/п/ 15:45 Tоп шоп 16:00 НО­ВИ­НИ 16:10 Те­ле­мар­кет 17:00 “О­фан­зи­ва” с Лю­бо Ог­нянов /п/ 19:00 НО­ВИ­НИ 19:30 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 20:30 “С­порт в обе­кти­ва” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва /п/ 23:00 “Хо­ли­вуд­” с Иве­ли­на Кун­че­ва /п/ 23:30 “Ко­ктей­л” с Де­си Жабл­яно­ва /п/ 00:00 “С­порт в обе­кти­ва /п/ 01:00-07:00 – Пов­то­ре­ния

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене