ТЕЛЕВИЗИЯ 11 АВГУСТ

БНТ

05:40 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /1 епи­зод/п/ 06:25 Здра­ве­то от­бли­зо/най-доб­ро­то/ /п/ 06:55 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Кос­ми­чес­ки ко­раб „Дог­стар“ – ани­ма­цио­нен филм /12 епи­зод/ 09:40 Са­гуа – сиам­ска­та кот­ка – ани­ма­цио­нен филм /15 епи­зод/ 10:00 Ара­бе­ла – дет­ски филм /10 епи­зод/ 10:30 Ис­то­рия.bg 1000 го­ди­ни без цар Са­муил/п/ 11:30 Де­ца­та на Бал­ка­ни­те – с ду­хов­ност в Ев­ро­па – тв филм /Бъл­га­рия, 2017 г./ 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 По­ли­цаят от Сен Тро­пе – иг­ра­лен филм /коп­ро­дук­ция, 1964 г./, ре­жи­сьор Жан Жи­ро, в ро­ли­те Луи дьо Фю­нес, Же­не­виев Гра, Ми­шел Га­лаб­рю и др. 14:10 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 14:25 Све­тът на Япо­ния: Ре­пор­та­жи от място­то на съ­би­тие­то 15:00 Вяра и об­щес­тво с Го­ран Бла­гоев /най-доб­ро­то/       /п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Ме­ра спо­ред ме­ра: 1901 – 1902 – тв филм /2 се­рия/ 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 През ко­ри­до­ри­те на вре­ме­то – до­ку­мен­та­лен филм /2 епи­зод/ 19:25 Ми­то­ве и ле­ген­ди – до­ку­мен­та­лен филм /8 епи­зод/ 19:50 Ле­ка нощ, де­ца! На­сър­ча­ва­не на ду­ха 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Све­тов­но пър­венс­тво по ле­ка ат­ле­ти­ка: фи­на­ли – хвърл­яне на чук /мъ­же/, 200 м, 3000 м с препя­тствия, скок на дъл­жи­на /же­ни/, по­лу­фи­на­ли – 1500 м /мъ­же/, 800 м, 100 м с преп. /же­ни/, де­се­то­бой /мъ­же/ – пряко пре­да­ва­не от Лон­дон 00:00 Де­вет жи­во­та – иг­ра­лен филм /САЩ, 2004 г./, ре­жи­сьор Дей­вид Кар­сън, в ро­ли­те Уес­ли Снайпс, Жак­лин Об­ра­дорс, Ад­уе­ле Аки­ну­йе-Аг­ба­йе и др. (12) 01:35 По­ли­цаят от Сен Тро­пе – иг­ра­лен филм /п/ 03:10 Меж­ду­на­ро­ден те­ро­ри­зъм след 1945 го­ди­на: ИРА – до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца/п/ 03:45 Дой­че ве­ле: Шифт 04:00 В ка­дър Чуж­ден­ка­та/п/ 04:30 Ис­то­рия.bg 1000 го­ди­ни без цар Са­муил/п/

bTV

05:30 „Ала­ми­нут“ /п./ 06:00 „Смър­фо­ве­те“ – ани­ма­ция 07:00 „Та­зи сут­рин“ – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 „Пре­ди обед“ – най-доб­ро­то от ток­шоу­то с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 „Шоу­то на Сла­ви“ /п/- ве­чер­но ток шоу 13:30 Пре­мие­ра: „Град­ско мо­ми­че“ – се­риал, с. 1, еп. 23 15:00 Пре­мие­ра: „Ита­лиан­ска­та бул­ка“ – се­риал, с.1, еп.89 16:00 Пре­мие­ра: „Кли­ни­ка край езе­ро­то“ – се­риал, с.2, еп. 3 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, еп.785 17:55 Спорт то­то 18:00 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, еп.785 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: „Ве­ли­ко­леп­ният век: Кьо­сем“ – се­риал, с. 1, еп.34 21:30 Пре­мие­ра: „Кра­ли­ца на кра­со­та­та“ – се­риал, с.1, еп. 10 22:30 „Кухня“ – се­риал, с.6, еп.9,10 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 „Но­ви­те съ­се­ди“- се­риал, с.1, еп.52 01:30 „Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим“ – се­риал, с.1, еп.50 02:30 „Пре­ди обед“ /п./ – ток­шоу 04:30 „Опа­сни ули­ци“ – се­риал, еп. 666

bTV Action

05:05 „Из­вън иг­ра­та“ – се­риал, с.6, еп.1 06:00 „Кунг-фу пан­да: Ле­ген­ди за стра­хот­ния боец“ – ани­ма­ция 08:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, еп. 3 еп. 7 09:00 „Из­вън иг­ра­та“ – се­риал, с.6 еп.1 10:00 „Су­пер­гърл“ – се­риал, с.3, еп. 10 11:00 „Го­тъм“ – се­риал, с.2, еп. 8 12:00 „Теж­ки прес­тъп­ле­ния“ – се­риал, с.3, еп. 11 13:00 „Хер­ку­лес и ама­зон­ки­те“ – фен­тъ­зи, ек­шън, прик­лю­чен­ски (САЩ, Но­ва Зе­лан­дия, 1994), ре­жи­сьор Бил Нор­тън, ак­тьо­ри Ке­вин Сор­бо Rose McIver Ан­тъ­ни Куин Лу­си Лoулeс и др. 15:00 „Кос­ти“ – се­риал, с.9, еп.22 16:00 „Из­вън иг­ра­та“ – се­риал, с.6, еп.2 17:00 „Теж­ки прес­тъп­ле­ния“ – се­риал, с.3, еп. 12 18:00 „Го­тъм“ – се­риал, с.2, еп. 9 19:00 „Су­пер­гърл“ – се­риал, еп. 11 20:00 „Стре­ла­та“ – се­риал, с.3, еп. 8 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 „Мек­си­ка­не­цът“ – ко­ме­дия, ро­ман­ти­чен (САЩ, 2001), ре­жи­сьор Гор Вер­бин­ски, ак­тьо­ри Брад Пит, Джу­лия Ро­бъртс, Джеймс Ган­дол­фи­ни, Джей Кей Си­мънс, Боб Ба­ла­бан, Джийн Хек­ман и др. 01:15 „Су­пер­гърл“ – се­риал, еп. 11 02:15 „Кос­ти“ – се­риал, с.9, еп.22 03:15 „Теж­ки прес­тъп­ле­ния“ – се­риал, с.3, еп. 12 04:15 „Го­тъм“ – се­риал, с.2, еп. 9

bTV Comedy

05:00 „По сре­да­та“ /п./- се­риал 06:00 „Без пук­на­та па­ра“ – се­риал, с.3 07:00 „По сре­да­та“ – се­риал 08:00 „Раз­лич­но ед­нак­ви“ – се­риал 09:00 „Ко­ми­ци­те“ – ко­ме­дий­но шоу 10:00 „Eд“ – ко­ме­дия, се­меен, спор­тен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Бил Ку­ту­рие, ак­тьо­ри Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор­дън, Бил Кобс, Джим Ка­вий­зъл и др. 12:00 „Стъп­ка по стъп­ка“ – ко­ме­диен се­риал 13:30 „Клуб „Ве­се­лие“ – се­риал 14:30 „Без пук­на­та па­ра“ – ко­ме­диен се­риал 15:30 „Щу­ри­те съ­се­ди“              /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 „Бъл­га­ри на три мо­ре­та“ – еп. 2 18:00 „Клуб „Ве­се­лие“ – се­риал, с.5 19:00 Пре­мие­ра: „По сре­да­та“ – се­риал, с.7 20:00 „Щу­ри­те съ­се­ди“ – ко­ме­диен се­риал 21:30 Пре­мие­ра: „Без пук­на­та па­ра“ – ко­ме­диен се­риал, с.5 22:30 „Стъп­ка по стъп­пка“ – ко­ме­диен се­риал, с.5 00:00 „Eд“ – ко­ме­дия, се­меен, спор­тен (САЩ, 1996), ре­жи­сьор Бил Ку­ту­рие, ак­тьо­ри Мат Ле Бланк, Пол Хюит, Джин Рос, Джак Уор­дън, Бил Кобс, Джим Ка­вий­зъл и др. 02:00 „Без пук­на­та па­ра“ /п./- се­риал 03:00 „Раз­лич­но ед­нак­ви“ /п./ – се­риал 04:00 „Клуб „Ве­се­лие“ /п./ – се­риал

Nova TV

05:00 „Две­те ли­ца на Ис­тан­бул“- се­риен филм /п/ 06:00 „Ка­съл“ – се­риен филм, се­зон 8 /п/ 07:00 „Здра­вей, Бъл­га­рия“ – сут­ре­шен блок 09:30 „Ко­ми­сар Рекс“ – се­риен филм, се­зон 12 10:30 „По­жар­ни­ка­ри­те от Чи­ка­го“ – се­риен филм, се­зон 3 11:30 „Бон Апе­ти“ – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 „Две­те ли­ца на Ис­тан­бул“- се­риен филм 13:30 „Дъ­щер­ята на Ана­нди“ (пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 „Прос­ти ми“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 „За­ви­на­ги свър­за­ни“ (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 „Тег­ле­не на Ло­то 5 от 35 – „Злат­на­та топ­ка“ 18:00 „Се­мей­ни вой­ни“ – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 „Че­реш­ка­та на тор­та­та“ – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 „Под­ли ка­ме­риер­ки“ – се­риен филм, се­зон 4 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 „Со­фия – Ден и Нощ“ (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 „Чер­ният спи­сък“ – се­риен филм, се­зон 3 00:00 „Ка­съл“ – се­риен филм, се­зон 8 01:00 „Прос­вет­ле­ние“ – се­риен филм 02:00 „Под­ли ка­ме­риер­ки“ – се­риен филм, се­зон 4 /п/ 03:00 „За­ко­ни­те на съд­ба­та“- се­риен филм 04:00 „Ри­тъ­мът на меч­ти­те“ – се­риен филм

Nova Sport

10:00 Дартс: Мас­търс 2017, Оук­ланд, пър­ви ден, ди­рек­тно 14:00 Фут­бол: Фу­лъм – Но­рич Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Не­де­лен об­зор на кръ­га във френ­ска­та Ли­га 1 (2017-8), 1-и епи­зод, пов­то­ре­ние 17:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Ту­лу­за, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 19:00 Фут­бол: Ас­тън Ви­ла – Хъл Си­ти, мач от Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 21:00 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:15 Об­зор на кръ­га в Чем­пиън­шип (2017-18), 1-и епи­зод, пов­то­ре­ние 21:45 Фут­бол: Рен – Лион, мач от френ­ска­та Ли­га 1, ди­рек­тно 23:45 „Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт“ – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 00:00 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 02:00 Край на прог­ра­ма­та

BiT

05:00 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 05:30 „Аз уча ан­глий­ски“ с Ни­ко­лая, (п) 06:00 Но­ви­ни (п) 06:30 „Код 11-13“, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 09:00 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва 10:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 „Код 11-13“, ин­фор­ма­цион­но шоу и но­ви­ни в раз­ви­тие LIVE 13:00 „Хайд Парк“, дис­ку­сион­но пре­да­ва­не със Сил­вия Ве­ли­ко­ва и По­ли Пау­но­ва (п) 15:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 „Спор­но за спор­та“ с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 „Го­ре­щи сре­щи“ с Ве­не­та Рай­ко­ва 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес 23:00 „Код 11-13“, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 01:00 „Един прек­ра­сен ден“, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва(п) 02:30 „Без Це­ло­фан“, ак­туал­ни по­ли­ти­чес­ки из­явле­ния без цен­зу­ра 03:00 „Чес­тно ка­за­но“ с Лю­ба Ку­ле­зич(п) 04:00 „Star box“, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоубиз­нес (п)

Kanal 3

06:30 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 07:00 „Има­те ду­ма­та“/п/ 07:30 „Па­та­рин­ски Live/п/ 08:00 „Денят на жи­во“/п/ 09:00 „Ин­тер­вю с На­де­ли­на Ане­ва „/п/ 10:00 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 11:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 11:10 Топ шоп 11:25 „Без мон­таж“/п/ 11:55 Те­ле­мар­кет 12:00 Вре­ме­то, ка­лен­дар, хо­рос­коп 12:10 „Все­ки сле­до­бед с Кри­си“/п/ 13:15 „Па­та­рин­ски“ Live/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 „Кухн­ята на Звез­дев“/п/ 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 „Все­ки сле­до­бед“ с Кри­си“/п/ 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 „Има­те ду­ма­та“ 18:00 НО­ВИ­НИ – цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live, из­бра­но 19:30 „Денят на жи­во“, из­бра­но 20:30 „Спорт в обе­кти­ва“ 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 „Денят на жи­во“/п/ 23:30 „Спорт в обе­кти­ва“/п/ 00:30 „Все­ки сле­до­бед с Кри­си“ /п/

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене