ТЕЛЕВИЗИЯ 25 ЮЛИ

БНТ

05:10 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не/п/ 06:20 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 06:30 Денят за­поч­ва – сут­ре­шен ин­фор­ма­цио­нен блок с во­де­щи Иво Ни­ко­ди­мов и Ма­ри­на Ма­те­ва 09:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 09:15 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра – ин­фор­ма­цио­нен кул­ту­рен блок с во­де­щи Але­ксан­дра Гю­зе­ле­ва и Ни­ко­лай Ко­лев 10:30 Ис­то­рия.bg. Без­след­но из­чез­на­-            лия­т… Йо­сиф Хербст/п/ 11:35 Под мор­ски­те въл­ни 11-се­рий­на до­ку­мен­тал­на по­ре­ди­ца на жур­на­лис­тка­та Цве­те­ли­на Ата­на­со­ва 11:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 12:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня /п/ 12:40 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 12:55 Ину­яша – ани­ма­цио­нен филм /16 епи­зод/ 13:20 Бак­стър – тв филм /5 епи­зод/ 13:45 Де­мо­нът на им­пе­рия­та – тв филм /6 се­рия/ 14:55 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 15:10 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /9 епи­зод/п/ 16:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 16:10 Но­ви­ни на тур­ски език 16:25 Те­ле­па­за­рен про­зо­рец 16:40 Мал­ки ис­то­рии /п/ 16:50 По съ­вест 4 – тв филм /4 епи­зод/ 17:45 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 17:55 Зе­ле­на свет­ли­на 18:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 18:40 Още от деня – ко­мен­тар­но пре­да­ва­не 19:45 Ле­ка нощ, де­ца! Са­ра и па­те­то 20:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 20:45 Спор­тни но­ви­ни 21:00 Ре­фе­рен­дум с Доб­ри­на Чеш­ме­джие­ва – дис­ку­сион­но пре­да­ва­не 22:10 Град­че­то “Си­дер Коув” 2 – тв филм /26, пос­ле­ден епи­зод/ 23:00 По све­та и у нас – ин­фор­ма­цион­на еми­сия 23:25 Зе­ле­на свет­ли­на 23:30 Чет­вър­та власт – тв филм /8 епи­зод/ 00:30 Бър­зо, лес­но, вкус­но – ре­цеп­та на деня/п/ 00:40 Денят за­поч­ва с Кул­ту­ра /п/ 01:55 По съ­вест 4 – тв филм /4 епи­зод/п/ 02:45 Град­че­то “Си­дер Коув” – тв филм /9 епи­зод/п/ 03:40 Днес и ут­ре /п/ 04:05 Ис­то­рия.bg. Без­след­но из­чез­на­лия­т… Йо­сиф Хербст/п/

bTV

05:30 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Анк” /п./- ани­ма­ция 06:00 “А­ва­тар: Ле­ген­да­та за Ан­к” – ани­ма­ция 07:00 “Та­зи сут­рин” – ин­фор­ма­цион­но пре­да­ва­не с во­дещ Ан­тон Хе­кимян 09:30 “П­ре­ди обед” – ток­шоу с во­де­щи Де­сис­ла­ва Стоя­но­ва и Але­ксан­дър Ка­диев 12:00 bTV Но­ви­ни­те – обе­дна еми­сия 12:30 “Ш­оу­то на Сла­ви” /п/- ве­чер­но токшоу 13:30 Пре­мие­ра: “Г­рад­ско мо­ми­че” – се­риал, с. 1, еп. 10 15:00 Пре­мие­ра: “И­та­лиан­ска­та бул­ка” – се­риал, с.1, еп. 76 16:00 Пре­мие­ра: “К­ли­ни­ка край езе­ро­то” – се­риал, с.1, еп. 90 17:00 bTV Но­ви­ни­те 17:30 “Ли­це в ли­це” – пуб­ли­цис­тич­но пре­да­ва­не с во­дещ Цве­тан­ка Ри­зо­ва 18:00 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп.772 19:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 20:00 Пре­мие­ра: “Ве­ли­ко­леп­ния­т век: Кьо­сем” – се­риал, с. 1, еп.21 21:30 “Ве­щес­тве­ни до­ка­за­телс­тва: Рим” – се­риал, с.1, еп. 37 22:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.1, еп.2 23:30 bTV Но­ви­ни­те – къс­на еми­сия 00:00 “Прес­тъп­ле­ния от кла­са”- се­риал, с.6, еп.5 01:00 “Но­ви­те съ­се­ди” – се­риал, с. 1, еп. 39 02:30 “П­ре­ди обед” /п./ – ток­шоу 04:30 “О­пас­ни ули­ци” – се­риал, еп. 653

bTV Action

05:15 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.1 06:00 “Ко­сте­нур­ки­те Нин­джа” – ани­ма­ция 08:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, еп. 2, еп.17 09:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7 еп.1 10:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 13 11:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 17 12:00 “Че­рния­т ри­цар: Въз­раж­да­не” – ек­шън, дра­ма, кри­ми­на­лен, три­лър (САЩ, 2012), ре­жи­сьор Крис­то­фър Но­лан, ак­тьо­ри Крис­чън Бейл, Га­ри Ол­дман, Том Хар­ди, Джоу­зеф Гор­дън-Ле­вит, Ан Ха­тауей, Ма­рион Ко­тияр,  Мор­ган Фрий­ман,  Бен Мен­дел­сон, Да­ниел Сун­джа­та,  Май­къл Кейн,  Лиъм Ний­сън и др. 15:00 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.9 16:00 “Ме­нта­лис­т: Кра­де­цът на мис­ли” – се­риал, с.7, еп.2 17:00 “Те­жки прес­тъп­ле­ния” – се­риал, с.2, еп. 18 18:00 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 18 19:00 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 14 20:00 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2, еп. 18 21:00 bTV Но­ви­ни­те – цен­трал­на еми­сия 22:00 “Ло­шия­т лей­те­нант: Прис­та­ни­ще на служ­ба – Ню Ор­лиънс” – дра­ма, кри­ми­на­лен (САЩ, 2009), ре­жи­сьор Вер­нер Хер­цог, ак­тьо­ри Ни­къ­лъс Кейдж, Вал Кил­мър, Ева Мен­дес, Вон­ди Кър­тис-Хол, Фей­ру­за Болк, Дже­ни­фър Ку­лидж и др. 00:30 “С­тре­ла­та” – се­риал, с.2 еп.18 01:30 “Ле­ген­ди­те на ут­реш­ния ден” – се­риал, еп. 14 02:30 “Ко­сти” – се­риал, с.9, еп.9 03:30 “Си­но­ве­те на ана­рхия­та” – се­риал, с.7, еп. 7 04:30 “Го­тъм­” – се­риал, еп. 18

bTV Comedy

05:00 “По сре­да­та” /п./- се­риал 06:00 “Майк и Мо­ли” – се­риал 07:00 “По сре­да­та” – се­риал 08:00 “Ба­рът­” – се­риал, с.2 09:00 “Ко­ми­ци­те и прия­те­ли” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 10:00 “Лю­бов от раз­стоя­ние” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор На­нет Бър­стийн, ак­тьо­ри Дрю Ба­ри­мор, Джъс­тин Лонг, Чар­ли Дей, Джей­сън Съ­дей­кис, Крис­ти­на Апъ­лгей­т, Рон Ли­винг­стън,  Джун Даян Ра­фаел,  Ке­ли Гар­нър и др. 12:00 “С­тъп­ка по стъп­ка” – ко­ме­диен се­риал 13:30 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал 14:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал 15:30 “Щу­ри­те съ­се­ди” /п./- ко­ме­диен се­риал 17:00 “А­ла­ми­нут: Но­во по­ко­ле­ние” – ко­ме­дий­но пре­да­ва­не 18:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” – се­риал, с.2 19:00 “По сре­да­та” – се­риал, с.6 20:00 “Щу­ри­те съ­се­ди” – ко­ме­диен се­риал 21:30 “Без пук­на­та па­ра” – ко­ме­диен се­риал, с.4 22:30 “С­тъп­ка по стъп­пка” – ко­ме­диен се­риал, с.4 00:00 “Лю­бов от раз­стоя­ние” – ро­ман­ти­чен, ко­ме­дия (САЩ, 2010), ре­жи­сьор На­нет Бър­стийн, ак­тьо­ри Дрю Ба­ри­мор, Джъс­тин Лонг, Чар­ли Дей, Джей­сън Съ­дей­кис, Крис­ти­на Апъ­лгей­т, Рон Ли­винг­стън,  Джун Даян Ра­фаел,  Ке­ли Гар­нър и др. 02:00 “ Майк и Мо­ли” – се­риал 03:00 “Ба­рът­” /п./ – се­риал 04:00 “За­гад­ки­те на Ло­ра” /п./ – се­риал

Nova TV

06:00 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA /п/ 07:00 “З­дра­вей, Бъл­га­рия” – сут­ре­шен блок 09:30 “На ка­фе” – пре­да­ва­не на NOVA 11:30 “Бон Апе­ти” – пре­да­ва­не 12:00 Но­ви­ни­те на NOVA 12:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм 13:30 “Мо­ята кар­ма” (пре­мие­ра)- се­риен филм 14:30 “П­рос­ти ми”(пре­мие­ра) – се­риен филм 16:00 Но­ви­ни­те на NOVA 16:30 “За­ви­на­ги свър­за­ни” (пре­мие­ра) – се­риен филм 17:55 “Те­гле­не на Ло­то 5 от 35 – “З­лат­на­та топ­ка” 18:00 “Се­мей­ни вой­ни” – те­ле­ви­зион­на иг­ра 19:00 Но­ви­ни­те на NOVA – цен­трал­на еми­сия 20:00 “Че­реш­ка­та на тор­та­та” – пре­да­ва­не на NOVA, из­бра­но 21:00 “Ха­вай 5-0” (пре­мие­ра) – се­риен филм, се­зон 7 22:00 Но­ви­ни­те на NOVA 22:30 “Со­фия – Ден и Нощ” (пре­мие­ра) – риа­ли­ти се­риал 23:00 “Го­спо­да­ри на ефи­ра”- за­бав­но пре­да­ва­не 23:30 “Ча­сът на Ми­лен Цвет­ков” – пре­да­ва­не на NOVA 00:30 “Д­ра­ку­ла” – се­риен филм 01:30 “Ха­вай 5-0” – се­риен филм, се­зон 7 /п/ 02:30 “За­ко­ни­те на съд­ба­та”- се­риен филм 03:30 “Ри­тъ­мът на меч­ти­те” – се­риен филм 04:30 “Д­ве­те ли­ца на Ис­тан­бул”- се­риен филм /п/

Nova Sport

10:00 Фут­бол: Лион – Метц, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 12:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 12:05 Фут­бол: Фу­лъм – Ре­динг, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 14:00 Фут­бол: Мо­на­ко – Нант, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние, в пау­за­та – “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 16:00 Фут­бол: Ло­риен – Мар­си­лия, мач от френ­ска­та Ли­га 1, пов­то­ре­ние 18:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 18:05 Кла­си­ка от Вис­ша­та Ли­га – Еве­ртън – Бол­тън Уон­дъ­рърс (2004-05), пов­то­ре­ние 18:35 Фут­бол: Хъ­дър­сфийлд Таун – Ше­филд Уен­здей, пър­ви по­лу­фи­на­лен мач от пле­йо­фи­те на Чем­пиън­шип, пов­то­ре­ние 20:45 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 21:00 Дартс: Све­то­вен Мач­плей 2017, чет­вър­ти ден, ди­рек­тно 02:00 “Но­ви­ни­те на Но­ва Спорт” – но­ви­ни, ин­тер­вю­та, ре­пор­та­жи 02:15 Еро­ти­чен те­ле­па­зар 04:15 Край на прог­ра­ма­та

BiT

06:00 Но­ви­ни, (п) 06:30 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу (п) 08:30 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски, (п) 1 част 09:00 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва /п/ 10:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич, (п) 11:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоу LIVE 13:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски (п) 14:30 Ста­жан­та бро­ди (п) 15:00 “Е­дин прек­ра­сен ден”, ма­га­зин­но пре­да­ва­не с во­дещ Ка­ро­ли­на Бра­та­но­ва 16:30 еМи­сия Бъл­га­рия LIVE 18:30 Цен­трал­ни Но­ви­ни на BIT LIVE 19:00 “С­пор­но за спор­та” с Ки­рил Ве­се­лин­ски LIVE 19:30 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич LIVE 20:30 “Го­ре­щи сре­щи” с Ве­не­та Рай­ко­ва 21:30 Kъс­ни но­ви­ни на Би Ай Ти LIVE 22:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес 23:00 “Код 11:13”, ин­фор­ма­цион­но – но­ви­нар­ско шоую (п) 01:00 еМи­сия Бъл­га­рия (п) 03:00 “Че­стно ка­за­но” с Лю­ба Ку­ле­зич (п) 04:00 “Star box”, пре­да­ва­не за бъл­гар­ския и све­тов­ния шоу биз­нес (п)

Kanal 3

05:30 “С­порт в обе­кти­ва”/п/ 06:30 “Ку­хнята на Звез­дев”/п/ 07:00 “В­сяка сут­рин” – сут­ре­шен блок 09:00 “Бе­нов­ска пи­та”/п/ 11:00 НО­ВИ­НИ 11:15 ТОП ШОП 11:30 “Пулс” с Гер­га­на Доб­ре­ва/п/ 12:00 НО­ВИ­НИ 12:05 Те­ле­мар­кет 12:10 “В­се­ки сле­до­бед с Кри­си”/п/ 13:00 НО­ВИ­НИ 13:10 Па­та­рин­ски Live/п/ 13:45 Те­ле­мар­кет 14:00 НО­ВИ­НИ 14:30 “Ку­хнята на Звез­дев” 15:00 НО­ВИ­НИ 15:30 Топ шоп 15:45 Вре­ме, ка­лен­дар, хо­рос­коп 16:00 “Все­ки сле­до­бед” с Кри­си” 17:00 НО­ВИ­НИ 17:25 Те­ле­мар­кет 17:30 “И­ма­те ду­ма­та” 18:00 НО­ВИ­НИ Цен­трал­на еми­сия 19:00 Па­та­рин­ски Live 19:30 “Денят на жи­во” 21:30 НО­ВИ­НИ 22:00 Па­та­рин­ски Live/п/ 22:30 “Денят на жи­во”/п/ 23:30 “Спорт в обе­кти­ва”/п/ 00:30 “Все­ки сле­до­бед с Кри­си” /п/ 01:30-05:30 – Пов­то­ре­ния

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене