Експерти обсъждаха стопанисването на горите на съвещание в ДГС-Катунци и ДГС-Гърмен

Необходимо е технологично обновление и прилагане на съвременни технически средства в планирането и стопанисването на горите. Това каза инж. Григор Гогов, директор на Изпълнителната агенция по горите, който взе участие в проведеното на 30 и 31 май съвещание по стопанисване на горите на територията на Държавно горско стопанство – Катунци /ДГС/ и ДГС-Гърмен.

Експерти и специалисти по горите от Изпълнителна агенция по горите, Регионална дирекция по горите – Благоевград, Югозападно държавно предприятие и представители на 17-те държавни горски стопанства в региона, Горска семеконтролна станция – София, общини и лесовъди на частна практика два дни обсъждаха прилагането на лесовъдски системи за стопанисване и дискутираха съвременни методи и подходи  при управление на горите.

Д-р инж. Георги Гогушев – зам.директор на РДГ-Благоевград, представи предварително заложени опити добрите практики по таксиране и лесовъдска оценка на горските насаждения.

Участниците в съвещанието демонстрираха и обсъдиха основни лесовъдски намеси в издънкови дъбови, изкуствени бял и черборови насаждения, дозряващи и зрели букови и смесени от бял бор, смърч и ела гори. Експертите обобщиха досегашния опит от стопанисването и акцентираха на новите насоки на действие.

Д-р инж. Ценко Ценов, директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ в ИАГ очерта нарастващата роля на лесовъдите при прилагане на съвременното лесовъдство, завишените изисквания към тях и обществения резонанс от тяхната дейност.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене