ХОРОСКОП ЗА 17 МАЙ

ОВЕН

Днес Ов­ни­те са със за­си­ле­но усе­ща­не за фи­нан­сов ущърб, но сряда вне­зап­но мо­же да ви сюр­при­зи­ра, тъй че денят се оп­ре­деля ка­то ва­жен за вас. Ве­роя­тно нео­чак­ва­ни па­ри ще дой­дат по слу­же­бен път. За някои не е из­клю­че­на па­рич­на­та под­кре­па да бъ­де от стра­на на бли­зък мъж. Ра­бот­ният ви ден се оче­рта­ва до­са­ден.

ТЕЛЕЦ

В ло­шо нас­трое­ние са Тел­ци­те в сряда и ка­то че ли се стремят към са­мои­зо­ла­ция. Но денят ви е дос­та об­ла­го­де­телс­тващ и со­чи по­лу­ча­ва­не на па­ри или нед­ви­жи­мо иму­щес­тво. Ху­бав е и слу­жеб­ният ден, ка­то мно­зи­на ще пос­тиг­нат ус­пех в ра­бо­та­та, ще имат въз­мож­ност за прес­тиж­на из­ява.

БЛИЗНАЦИ

Сряда е си­лен ден за Близ­на­ци­те как­то за про­фе­сио­нал­на­та ви из­ява, та­ка и за дей­ствия­та от ва­ша стра­на, кои­то ще ви рад­ват с усе­ща­не­то за по­лез­ност. Доб­ре уп­равл­ява­те фи­нан­си­те днес, но някои от вас са из­ло­же­ни на спе­ку­ла­ции. Денят се свър­зва с на­рас­тва­не­то на въз­мож­нос­ти­те и ав­то­ри­те­та ви.

РАК

Стре­ме­жът на Ра­ци­те днес е на­со­чен към по­лу­ча­ва­не на важ­на за тях ин­фор­ма­ция. При някои от вас сряда се свър­зва със за­си­ле­ния ви ин­те­рес към ре­ли­гия­та. Про­фе­сио­нал­ният ден е мно­го прия­тен и съз­да­ва ат­мос­фе­ра за доб­ри прия­тел­ски взаи­моот­но­ше­ния сред ко­ле­ги­те. Вни­ма­вай­те с ше­фо­ве­те оба­че.

ЛЪВ

В сряда Лъ­во­ве­те са влю­бе­ни, но и дос­та не­си­гур­ни в лю­бов­та. Ста­ва въп­рос, че има неизя­сне­ни об­стоя­телс­тва, кои­то ви при­тесн­яват и сте по­доз­ри­тел­ни спрямо взаим­нос­тта на чувс­тва­та и спо­дел­яне­то във връз­ка­та. Денят е из­клю­чи­тел­но бла­гоп­рия­тен за биз­нес­ме­ни­те в съд­ру­жен биз­нес.

ДЕВА

По­ве­че­то от Де­ви­те ще бъ­дат сил­ни в дух и дей­ствия днес. То­ва ще бъ­де ярко под­чер­та­но в сфе­ра­та на фи­нан­си­те. Съ­що­то мо­же да се ка­же и за ва­ша­та про­фе­сия и де­ло­ви за­ни­ма­ния. Из­вес­тни ко­ле­ба­ния се за­беля­зват при биз­нес­ме­ни­те. От­тук не­доб­ро раз­ви­тие имат и кон­так­ти­те ви през деня.

ВЕЗНИ

За Вез­ни­те сряда е твър­де бла­гоп­рия­тен ден. То­ва ка­сае ва­ши­те про­фе­сио­нал­ни за­дъл­же­ния, но има зна­че­ние и за лич­ния ви жи­вот. По­ло­жи­тел­но раз­ви­тие имат ва­ши­те кон­так­ти и се­мей­ни де­ла. Из­вес­тни проб­ле­ми мо­же да срещ­не­те във фи­нан­со­ви­те си ан­га­жи­мен­ти. Днес при­те­жа­ва­те голям про­фе­сио­на­лен къс­мет.

СКОРПИОН

Сряда е сло­жен ден за Скор­пио­ни­те. За някои от вас тя е дос­та труд­на, а при дру­ги къс­ме­тът е за­си­лен. Има и тре­та ка­те­го­рия от зна­ка, чий­то ден ще бъ­де пов­лиян как­то от по­ло­жи­тел­ни, та­ка и от от­ри­ца­тел­ни звез­дни влия­ния. Днес за по­ве­че­то от Скор­пион е за­дъл­жи­тел­но да проявят дип­ло­ма­тич­ни­те си ка­чес­тва.

СТРЕЛЕЦ

За Стрел­ци­те сряда е по­ка­за­те­лен ден за близ­ка­та прия­тел­ска под­кре­па, от коя­то се пол­зва­те. Днес тя се из­раз­ява в кон­крет­на по­мощ, има­ща от­но­ше­ние към де­ла­та ви, и се свър­зва с ва­ше­то из­рас­тва­не. За дру­ги тя има от­но­ше­ние пре­ди всич­ко към за­до­волс­тво от пос­тиг­на­то­то. Заели сте се с нещо голямо, чието изпълнение зависи не само от вас, ще получите помощ.

КОЗИРОГ

В сряда ста­би­ли­те­тът при Ко­зи­ро­зи­те е из­ра­зи­те­лен, но мно­зи­на от вас са­ми пос­тавят прег­ра­ди пред се­бе си, ка­то се ог­ра­ни­ча­ват в дей­ствия по пътя на фи­зи­чес­ко­то или пси­хи­чес­ко­то уса­мот­ява­не. Не странете от колегите си, ще се изтълкува като високомерна демонстрация. Необ­хо­ди­мо е ка­те­го­рич­но да от­хвър­ли­те по­доб­ни нас­трое­ния и да се ан­га­жи­ра­те с по­ве­че кон­так­ти.

ВОДОЛЕЙ

Со­циал­на­та об­ста­нов­ка и об­стоя­телс­тва­та око­ло вас в сряда са про­ти­во­по­лож­ни на вът­реш­но­то ви усе­ща­не за де­ло­ва ак­тив­ност и справ­яне с ан­га­жи­мен­ти­те. За някои от вас денят но­си ра­зо­ча­ро­ва­ния, и то пре­дим­но в про­фе­сио­нал­ния сми­съл. Всич­ки от Во­до­лей имат из­ра­зи­те­лен фи­нан­сов шанс, така че сме може да оперирате с различни финансови инструменти.

РИБИ

Пре­въз­ход­ни про­фе­сио­нал­ни ус­ло­вия съз­да­ва сряда­та за пос­ти­га­не на пе­чал­би или пре­димс­тво. Някои от вас имат из­ра­зи­тел­ни фи­нан­со­ви проб­ле­ми, кое­то ще ги на­ка­ра об­стой­но да из­след­ват слу­чаи­те, до­ве­ли ги до неус­пех. Но то­ва няма да ви по­мог­не да раз­ре­ши­те проб­ле­ми­те в своя пол­за. Задължненията ви се трупат и попадате в омагьосан кръг, променете схемата на изплащане.

Започнете да пишете и натиснете Enter за търсене