Connect with us

Политика

Димитър Гамишев: Видях очи в очи надеждата и одобрението на хората!

Published

on

Едно интервю на Веселин СТАМЕНОВ

– Господин Гами­шев, предизборната кампания е към своя край. Каква е Вашата реална оценка и как­ви са Вашите очаква­ния на съдбоносната дата 26 март, деня на вота…

– Оценката за кампанията ще я видим всички в неде­ля на 26 март, там тя ще е в реални стойности. Това, което мога да кажа сега, е че за мен тя беше изключи­телно вълнуваща, защото видях очи в очи надеждата и одобрението на хората. Знаете ли, предизборната кампания е истински товар, особено за деен човек като мен. Но не искам да говоря за тези неща. За мен най-ва­жното беше, че тя мина в рамките на добрия тон, изтъкваха се принципи и концепции, а не злоба и мръсотии, както беше при други предизборни кампа­нии.

– Казахте, че за Вас кам­панията е „истински товар“ – добре, тогава защо се захващате? Изглежда не­разбираемо…

– Напротив, нещата са ясни. Водеща сила в една предизбор­на кампании и в това един канди­дат колко е деен е обществената нагласа и об­щественото одо­брение. Не исках да влизам в под­робности, но поне­же ме провокира­те, ще кажа, че

НА ДЕН СЪМ ПРОВЕЖ­ДАЛ НАД ПЕТДЕСЕТ СРЕЩИ,

както инди­видуални, така и гру­пови. Го­ляма част от тях са по ини­циатива на хора и опре­делени жите­ли на насе­лени мес­та. Чис­то чо­веш­ки не­веднъж съм си казвал „Тази вечер ще се при­бера и ще си почина вкъщи, щото съм изто­щен“, но как да го напра­вя, след като поканите за срещи не спираха да валят. Това е причина­та да сложа този товар на гърба си, това, че хора­та ме спират, канят и ми казват – във вас ни е надежда­та. Ти си чо­век от нас и ние ще те подкре­пим. Как да оста­на безу­частен. Много е хуба­во да си постоян­но пред светлината на прожекто­рите, да те снимат камери по събрания и митинги, но за мен най-голямото удо­волствия в работата е ди­ректната среща с хората. Да седна, да изпия по едно кафе с тях, да им чуя про­блемите.

ТАМ ЧУВАМ ПО-МЪДРИ НЕЩА ОТКОЛКОТО ОТ ТЕЛЕВИЗИОН­НИЯ ЕКРАН НАПРИМЕР.

Хорските съвети мога да изградят един истински работещ народен предста­вител, какъвто смятам, че мога да бъда аз.

– Естествено от региона, който представлява­те – този на град Гоце Дел­чев, очаквано ще получите най-голямо одобрение. Какво е пър­вото нещо, което ще направите за родния си град като депу­тат?

– Няма да премъл­ча, че там, където си роден, ти е най-мило. В общините Гърмен, Хаджидимо­во и Сатовча също срещ­нах много хора, които ми казаха – ще те подкрепим. Това, че обичам родния си град, му дава пре­димство само в сърцето ми, в работата ще бъда катего­ричен, че няма да подценя нито един проблем, който мога да реша, без значение кой ми го е поставил и откъ­де.

– Много Ваши колеги са едни по време на кампани­ята и стават съвсем други, когато влязат в парламен­та. Някои дори ги хваща амнезия за това, какво са говорили предизбор­но. Вие зами­сляли ли сте се по този въпрос?

– Има слу­чаи на срещи с хората са ми поставяли въпрос от по­добно естест­во. Разбира се, че реаги­рам на такива „колеги“, как­то ги казахте, с насмешка. Това е непонятно за мен. Във всичко, с което съм се захва­щал, съм работел сериозно, постъпвал съм отговорно и честно. Това го знаят всич­ки, които ме познават. По­луча ли доверието да стана народен представител, аз просто ще си върша работа­та и в парламента, и извън него, при задължителните ми приемни и срещи с хора­та. Както ви казах, директна­та среща с обществеността изгражда образа на един ус­пял политик. Аз ще заложа на тази карта. Но нека в това интервю да не говорим само общи приказки.

АЗ СЪМ ЧОВЕК НА КОНКРЕТИ­КАТА.

Защо не ме попита­хте с какви проблеми ме ангажи­рат хората при провеж­дането на предизбор­ните срещи по време на кампания­та…?

– Ето, пи­там Ви…

– Благодаря. Убеден съм, че работата на 44-ото На­родно събрание ще бъде допълнително натоварена и отговорна от работата на други преди него.

ПРОБЛЕМИТЕ, С КОИТО МЕ АН­ГАЖИРАТ ХОРАТА, СА ПОВЕЧЕ ОТ СПЕШНИ ЗА РЕШАВАНЕ.

Част от тях са свързани със земеделието, здравео­пазването, образованието, добрата среда за правене на бизнес. Програмата за саниране, която искрено се надявам след 26 да про­дължи с темповете, каквито бяха по времето на упра­влението на господин Бой­ко Борисов. Затова е

ВРЕМЕ ЗА МЪДРИ РЕШЕНИЯ,

а мъдрото решение на изборите е само едно – ПП ГЕРБ. Нека на 26 март се обединим около каузата ГЕРБ и да гласуваме с но­мер 11 за партия ГЕРБ и преференция номер 7 за можещите хора в политика­та.

ГЕРБ

Европейският парламент и Съветът се споразумяха по правилата за управление на еврофондовете с бюджет от 330 млрд. евро

Published

on

Андрей Новаков представлява Европарламента в трудните преговори, продължили две години

След едни от най-дългите преговори Европейският парламент и Съветът се споразумяха по правилата за управление на седемгодишния бюджет за икономическо, социално и териториално сближаване на ЕС, възлизащ на 330 млрд. евро. Ключова роля в договарянето има българският евродепутат от ЕНП (ГЕРБ) Андрей Новаков, който е вносител и съавтор на регламента и защитаваше позицията на Европарламента в преговорите, продължили 2 години по времето на четири председателства на Съвета на ЕС.

„С постигането на договорка между двете страни на практика доведохме до край подготовката за следващия програмен период по отношение на правилата и изискванията за инвестициите на ЕС във всяка държава. Страните могат да си отдъхнат, защото досега разработваха оперативните си програми без ясни правила как ще се управляват еврофондовете до 2027 г. Сега остава единствено лидерите на държавите-членки да намерят решение за финансовата рамка на ЕС за следващите седем години“, коментира Андрей Новаков. По думите му в днешната ситуация, когато Европа е изправена пред глобално предизвикателство на пандемията, е немислимо основният инструмент за подкрепа на държавите да бъде жертва на моментни конфликти в Съвета.

В следващия програмен период се очаква България да разполага с 11,44 млрд. евро европейско и национално финансиране по своите програми и то без да се калкулират средствата за земеделие и развитие на селските региони. България ще има 9 програми в периода 2021 – 2027 г., като ще има нова програма „Образование“, отделно от програмата за наука. Двете заедно се очаква да получат близо 2 млрд. евро. Програмата „Развитие на регионите“ ще разполага общо с над 1,8 млрд. евро, програмата за конкурентоспособност на предприятията – 1,55 млрд. евро, околна среда – над 1,8 млрд. евро, транспортна свързаност – почти 1,9 млрд. евро,  развитие на човешките ресурси – над 1,9 млрд. евро, за храни – 220 млн. евро, техническа помощ – малко над 100 млн. евро, за морско дело и рибарство – 106 млн. евро.

Предвижда се отделно да функционират 12 програми за трансгранично и междурегионално сътрудничество. Пет са трансграничните програми със съседните на България държави, една е за Черноморския басейн, останалите са междурегионални, вкл. с регион Средиземно море.

Европейското съфинансиране за най-бедните региони ще е 85%, макар първоначалното предложение на Европейската комисия да бе едва 70%. Югозападният регион ще разполага със 70%, а не с предложените от Комисията 60%. По-високите нива облекчават централния и общинските бюджети в контекста на икономическите щети от коронавируса и спестяват средства, които могат да бъдат насочени другаде.

За първи път в историята на членството си в ЕС България ще получи допълнителни целеви средства в размер на 200 млн. евро, предназначени за най-слабо развитите региони, за засилването на конкурентоспособността, растежа и създаването на работни места.

 – –

Андрей Новаков е член на ЕП за втори пореден мандат. Освен че работи по  Общия регламент за управлението на средствата от ЕС, понастоящем той е също докладчик по пакета REACT-EU за мерките за преодоляване на последиците от кризата с COVID, влизащ в сила от 1.01.2021 г. Новаков представлява Европейския парламент в преговорите за бюджета на ЕС за 2021 г. Той е координатор в Комисията по регионално развитие на Европарламента и участва в още три парламентарни комисии – Комисията по бюджети (BUDG), Комисията по транспорт и туризъм (TRAN), и Комисията по бюджетен контрол (CONT).

 

Continue Reading

Новини

Депутатът д-р Александър Александров: 96 000 лв. са преведени на Белодробната болница в Перник от НЗОК

Published

on

96 000 лв са преведени на Белодробната болница в Перник от Националната здравноосигурителна каса. Тези средства ще бъдат използвани за закупуването на лекарства с доказано добър ефект при лечението на COVID -19, съобщи народният представител д-р Александър Александров. Допълнителното финансиране е за изработени, но неразплатени надлимитни дейности през 2015 и 2016 г. Д-р Александров, който е бивш управител на лечебното заведение, напомни, че Народното събрание актуализира бюджета на касата през октомври. Приетите промени направиха възможно изплащането на надлимитни дейности за минал период. Белодробната болница, която е първото лечебно заведение в Перник, приемащо болни с коронавирус, ще получи и още един транш, като крайната сума възлиза на почти 150 000 лв. Тези средства могат да се инвестират в битката с коварното заболяване, коментира д-р Александров, който похвали медиците от Перник за добрите резултати в лечението на коронавирусна инфекция.

Continue Reading
loading...

Facebook

КАЛЕНДАР

декември 2020
ПВСЧПСН
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 

ПОПУЛЯРНИ


Office Lizenz Kaufen Windows 10 pro lizenz kaufen Office 2019 Lizenz Office 365 lizenz kaufen Windows 10 Home lizenz kaufen Office 2016 lizenz kaufen office lisans satın al office 2019 satın al